Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 6 sierpnia 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 5.08.2021 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 113.514 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
30
1
31
2
3
4
5
6
7
8
32
9
10
11
12
13
14
15
33
16
17
18
19
20
21
22
34
23
24
25
26
27
28
29
35
30
31
pomoce podatnika

Naprawa reklamowanych produktów w księgach sprzedawcy

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021, strona 20

Jesteśmy firmą produkcyjną. Reklamowane przez nabywców wyroby gotowe przyjmujemy do magazynu, a następnie przekazujemy je na produkcję w celu naprawy. Stosujemy konta zespołu 4 i 5 oraz sporządzamy porównawczy rachunek zysków i strat. Jak ująć w księgach te wyroby oraz koszty ich naprawy?

1. Przyjęcie reklamowanych produktów i ich zwrot po naprawie do nabywcy

Reklamacja polega na zwróceniu się do dostawcy, producenta lub wykonawcy usługi w sprawie ujawnionych wad towaru, niedokładności w dostawie, w rachunku lub w wykonaniu usługi. W ramach reklamacji nabywca może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową przez naprawę lub wymianę lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków przez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Zasady rozstrzygania reklamacji, tj. zagadnienia dotyczące rękojmi za wady oraz dotyczące roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Z treści art. 556 K.c. wynika, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Z kolei w myśl art. 5561 § 1 K.c., wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Natomiast na podstawie art. 577 § 3 K.c., jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Jak wynika z pytania jednostka, w ramach reklamacji, przyjmuje sprzedane produkty od nabywcy i je naprawia, a następnie zwraca nabywcy. W takiej sytuacji reklamowane wyroby wskazane jest ująć na kontach analitycznych w ramach konta 60-0 "Produkty gotowe". Przy czym, ze względu na to, że przyjęcie wyrobów do naprawy, a następnie wydanie ich nabywcy już po naprawie wymaga czasu, do rozliczenia reklamacji można zastosować konto rozrachunkowe 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozliczenie reklamacji produktów). Przyjęcie do magazynu zwróconych produktów można udokumentować dowodem "PZ - Przyjęcie z zewnątrz", a ponowne ich przekazanie nabywcy dowodem "WZ - Wydanie na zewnątrz". Naszym zdaniem, przyjęcie od nabywcy produktów do magazynu może przebiegać według aktualnych cen przyjętych przez jednostkę do ewidencji wyrobów. Co ważne, przyjęcie reklamowanych wyrobów do naprawy nie wiąże się z korektą kosztu wytworzenia sprzedanych produktów.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka sprzedała wyrób gotowy, którego koszt wytworzenia wynosił: 1.800 zł.
 2. Nabywca zgłosił, że wyrób jest wadliwy i zażądał naprawy. Jednostka uznała reklamację oraz przyjęła wadliwy wyrób do magazynu. Zgodnie z oczekiwaniami nabywcy dokonano naprawy i wydano wyrób nabywcy.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PZ - przyjęcie wadliwego produktu do magazynu 1.800 zł 60-0 24
2. WZ - wydanie naprawionych w ramach reklamacji produktów 1.800 zł 24 60-0

III. Księgowania:

Przyjęcie reklamowanych produktów i ich zwrot po naprawie do nabywcy

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych

Koszty napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi za sprzedane produkty zasadniczo powinny obciążać koszty okresu, w którym pierwotnie dokonano sprzedaży. Dlatego też jednostki tworzą, na przewidywane koszty napraw, rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Podstawą utworzenia takich rezerw jest art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w świetle którego jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

W księgach rachunkowych bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi ewidencjonuje się na koncie 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów", w korespondencji z kontem 52-7 "Koszty sprzedaży". Rozliczenie rezerwy następuje w momencie dokonania naprawy, do wysokości faktycznie poniesionych kosztów z tego tytułu. W księgach rachunkowych poniesione przez jednostkę koszty napraw odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej.

Przykład

I. Założenia:

 1. Producent udziela gwarancji na naprawy usterek fabrycznych produktów. Na mocy umów gwarancyjnych, produkty podlegają naprawie lub wymianie na nowe na koszt producenta. Oszacowano, że usterki można podzielić na:

a) drobne - koszt ich naprawy wynosi średnio: 100 zł,

b) poważne - koszt ich naprawy wynosi średnio: 200 zł,

c) nienaprawialne - wymieniane na nowe.

 1. Na podstawie danych z lat ubiegłych przewiduje się, że w najbliższym roku 8% reklamowanych produktów nie będzie nadawało się do naprawy, 4% będzie miało usterki poważne, 15% będzie miało drobne usterki, a 73% nie będzie reklamowanych.
 2. W okresie sprawozdawczym sprzedano: 500 szt. wyrobów w cenie: 800 zł/szt. Wartość sprzedaży produktów objętych gwarancją wyniosła: 500 szt. × 800 zł = 400.000 zł. Z tego 50 szt. wyrobów okazało się wadliwych (drobne usterki) i nabywca zwrócił je celem naprawy. Koszty ich naprawy wyniosły: 5.000 zł.
 3. Jednostka tworzy rezerwę na koszty napraw sprzedanych wyrobów, a koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje na kontach zespołu 4 i 5.

II. Wycena biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów napraw gwarancyjnych:

Zdarzenie Prawdopodobieństwo wystąpienia Wartość
Produkty nienadające się do naprawy 8% (500 szt. × 8%) × 800 zł = 32.000 zł
Poważne usterki 4% (500 szt. × 4%) × 200 zł = 4.000 zł
Drobne usterki 15% (500 szt. × 15%) × 100 zł = 7.500 zł
Brak usterek 73% 0 zł
Razem 100% 43.500 zł

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1 PK - utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na naprawy gwarancyjne 43.500 zł52-764-1
2. PZ - przyjęcie zwróconych produktów przez nabywcę w ramach reklamacji: 50 szt. × 800 zł/szt. =  40.000 zł 60-0 24
3. Koszty naprawy reklamowanych produktów - zapisy na podstawie dowodów źródłowych 5.000 zł 40 Różne konta
oraz równolegle 5.000 zł 52-7 49
4. PK - rozwiązanie utworzonej wcześniej rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych (do wysokości poniesionych kosztów) 5.000 zł 64-1 52-7
5. WZ - wydanie naprawionych w ramach reklamacji produktów 40.000 zł 24 60-0

IV. Księgowania:

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych

3. Rozliczenie kosztów naprawy produktów w jednostce nietworzącej rezerw

Z treści pytania jednostki nie wynika, czy tworzy ona bierne rozliczenia międzyokresowe z tytułu napraw gwarancyjnych oraz rękojmi za sprzedane produkty.

Jeżeli jednostka nie tworzy takiej rezerwy, to koszty napraw ponoszone na bieżąco ujmuje w ciężar odpowiednich kosztów rodzajowych, np. jako koszty usług obcych lub koszty zużycia materiałów i energii. Z kolei w ramach kont zespołu 5 odnosi je na konto 52-7 "Koszty sprzedaży". Co istotne, koszty te nie powinny korygować kosztu sprzedanych produktów. Jak wynika bowiem z art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości kosztów sprzedaży produktów jak również kosztów strat produkcyjnych nie zalicza się do kosztów wytworzenia produktów. Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka sprzedała kontrahentowi: 5.000 szt. wyrobów, których jednostkowy koszt wytworzenia wynosił: 5 zł/szt. Okazało się, że 200 szt. wyrobów jest wadliwych i nabywca zwrócił je celem naprawy. Koszty naprawy wyniosły: 200 zł.
 2. Jednostka nie tworzy rezerwy na koszty napraw sprzedanych wyrobów, a koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WZ - wydanie z magazynu sprzedanych produktów: 5.000 szt. × 5 zł/szt. =  25.000 zł70-160-0
2. PZ - przyjęcie zwróconych produktów przez nabywcę w ramach reklamacji: 200 szt. × 5 zł/szt. =  1.000 zł 60-0 24
3. Koszty naprawy reklamowanych produktów - zapisy na podstawie dowodów źródłowych 200 zł 40 Różne konta
   oraz równolegle 200 zł 52-7 49
4. WZ - wydanie naprawionych w ramach reklamacji produktów 1.000 zł 24 60-0

III. Księgowania:

Rozliczenie kosztów naprawy produktów w jednostce nietworzącej rezerw

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Reklamacje towarów w księgach rachunkowych nabywcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 13

Zmiany powodujące zwiększenie wartości szacunkowej rezerwy, wywołane skutkami COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 61

Wydatki na zwolnienie się z obowiązku dokonywania napraw gwarancyjnych a koszty podatkowe - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020, strona 36

Utworzenie i rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 53

Dowody wewnętrzne dotyczące obrotu magazynowego w ewidencji księgowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021, strona 22

Koszty transportu towaru sprzedawanego przez internet - podatki i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020, strona 12

Zastosowanie kalkulacji podziałowej kosztów w praktyce

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 15

Rezerwa na przewidywane koszty wynagrodzenia prowizyjnego, które zostanie wypłacone w następnym roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021, strona 58

Skutki stosowania zasady ostrożności w prawie bilansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 40

Przychody z działalności podstawowej - ujęcie w księgach i rachunku zysków i strat

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 4

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.