Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2021 r., godz. 7:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 63.624 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
pomoce podatnika

Zdarzenia zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 17

1. Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności

Do rozliczeń międzyokresowych przychodów, dokonywanych z zachowaniem zasady ostrożności, zalicza się - na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości - w szczególności:

 • równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
 • środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych,
 • ujemną wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4art. 44b ust. 11 ustawy o rachunkowości.

Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się zatem wartość aktywów już otrzymanych, które dopiero w przyszłych okresach sprawozdawczych staną się przychodem bilansowym. Z tego względu nazywane są potocznie przychodami przyszłych okresów. Konieczność dokonywania rozliczeń międzyokresowych przychodów związana jest z obowiązującą w prawie bilansowym zasadą współmierności przychodów i kosztów. Zasada współmierności, określona w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości, nakazuje bowiem do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczać koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych oraz przypadające na ten okres koszty, które nie zostały jeszcze poniesione. W celu zastosowania zasady współmierności przychodów i kosztów przychody, które nie odnoszą się do bieżącego okresu ujmuje się po stronie Ma konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" i wykazuje w bilansie, a następnie w odpowiednim okresie sprawozdawczym, którego rzeczywiście dotyczą (tj. w którym przychód zostaje zrealizowany), ujmuje się je w wyniku finansowym, zaliczając do przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych lub do przychodów finansowych. W przypadku gdyby jednostka całość tych przychodów ujęła jednorazowo w bieżącym okresie sprawozdawczym, to zniekształciłaby wynik finansowy tego okresu.

Przykładem przychodów, które nie odnoszą się do bieżącego okresu i które rozlicza się za pomocą rozliczeń międzyokresowych przychodów, są m.in.:

 • otrzymane przez jednostkę zaliczki na poczet dostaw lub usług, które będą przez nią wykonane w przyszłości,
 • dotacje na nabycie środków trwałych,
 • opłacone z góry przez kontrahenta roczne prenumeraty,
 • opłacone z góry przez najemcę czynsze z tytułu najmu.

Ewidencja analityczna prowadzona do konta 84 powinna co najmniej umożliwić ustalenie poszczególnych tytułów rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz ich stanu na dany moment. Ponadto zaleca się, aby w ewidencji księgowej utworzyć podział rozliczeń międzyokresowych na długoterminowe i krótkoterminowe, z uwagi na to, że taki obowiązek wynika z ich prezentacji w bilansie. Konto 84 jest kontem bilansowym, pasywnym. Co do zasady, konto to wykazuje saldo kredytowe (Ma), które odzwierciedla wielkość przyszłych przychodów jednostki. Ewentualne saldo debetowe (Wn), które może wystąpić w jednostkach świadczących długotrwałe usługi, w tym budowlane, odzwierciedla równowartość zarachowanych przychodów, które nie stanowią jeszcze wymagalnych należności.

W zależności od tego, jakiego zdarzenia dotyczy pozostające na koncie 84 saldo kredytowe (Ma), prezentuje się je w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości po stronie pasywów w pozycji:

 • B.III.3 lit. e) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi",
 • B.IV.1. "Ujemna wartość firmy",
 • B.IV.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe" (z podziałem na długo - i krótkoterminowe).

Natomiast ewentualne saldo debetowe (Wn) konta 84 wykazywane jest w aktywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

2. Zaliczka otrzymana na poczet przyszłej dostawy towarów

W styczniu 2021 r. otrzymaliśmy na rachunek bankowy od kontrahenta zaliczkę (100%) na poczet przyszłej dostawy towarów i wystawiliśmy fakturę zaliczkową z tytułu otrzymanej wpłaty. W lutym 2021 r. sprzedaliśmy kontrahentowi towary, na które otrzymaliśmy zaliczkę. Jak ująć w księgach rachunkowych wystawioną fakturę zaliczkową?

Zaliczkę otrzymaną na poczet przyszłej dostawy towarów (lub usług) wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą jej otrzymania. Dokonuje się tego zapisem po stronie Wn konta 13-0 "Rachunek bieżący" i po stronie Ma konta 20 "Rozrachunki z odbiorcami". Natomiast kwotę netto wynikającą z faktury zaliczkowej ujmuje się w księgach rachunkowych po stronie Ma konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Należy pamiętać, że u podatnika, który otrzymuje zaliczkę, powstaje obowiązek podatkowy w VAT, co wynika z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Na mocy tego przepisu, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, np. przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Otrzymujący zaliczkę jest generalnie zobowiązany wystawić fakturę zaliczkową (por. art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Należy pamiętać, że kwota zaliczki jest wartością brutto, a VAT należny oblicza się metodą "w stu".

Przychód bilansowy z tytułu sprzedaży towarów powstaje w dniu realizacji dostaw. Z tego względu pod datą sprzedaży towarów kwotę figurującą na koncie 84 jednostka przeksięguje na odpowiednie konto przychodów ze sprzedaży. Dokona tego zapisem po stronie Wn konta 84 i po stronie Ma konta 73-0 "Sprzedaż towarów".

Zwracamy uwagę, że dla celów podatku dochodowego otrzymana zaliczka - analogicznie jak na gruncie przepisów bilansowych - nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Stanowi o tym art. 12 ust. 4 pkt 1 updop oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 updof. Przychód podatkowy powstaje dopiero z chwilą zrealizowania dostawy towarów (lub wykonania usługi).

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka 25 stycznia 2021 r. otrzymała od kontrahenta stuprocentową zaliczkę w wysokości: 9.840 zł, dotyczącą przyszłej dostawy towarów. Z tytułu otrzymanej wpłaty jednostka wystawiła kontrahentowi fakturę zaliczkową na kwotę brutto: 9.840 zł (w tym VAT należny: 9.840 zł × 23 : 123 = 1.840 zł).
 2. Towary zostały sprzedane kontrahentowi 25 lutego 2021 r. Wartość wydanych z magazynu towarów w cenie nabycia wyniosła: 6.000 zł.
Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpływ zaliczki na rachunek bankowy 9.840 zł 13-0 20
2. Faktura dokumentująca otrzymaną zaliczkę:      
   a) wartość brutto 9.840 zł 20  
   b) VAT należny 1.840 zł   22-2
   c) wartość netto 8.000 zł   84
3. WZ - rozchód z magazynu sprzedanych towarów 6.000 zł 73-1 33
4. PK - przeksięgowanie przychodu ze sprzedaży 8.000 zł 84 73-0

III. Księgowania:

Zaliczka otrzymana na poczet przyszłej dostawy towarów

3. Rozliczenie dotacji otrzymanej na nabycie środka trwałego

Nasza spółka otrzymała dotację na nabycie maszyny produkcyjnej, w wysokości 40% wartości tej maszyny. Okres ekonomicznej użyteczności maszyny ustaliliśmy na 5 lat. Maszyna będzie amortyzowana metodą liniową według stawki 20%. Koszty ewidencjonujemy na kontach zespołu 4. Jakich księgowań powinniśmy dokonać w związku z otrzymaną dotacją?

Ewidencja dotacji w księgach rachunkowych uzależniona jest od jej przeznaczenia. W odniesieniu do środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, ma zastosowanie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że tego typu dotacje zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeśli stosownie do innych ustaw nie zwiększają kapitałów (funduszy) własnych.

Jeżeli zatem dotacja na zakup maszyny stosownie do innych ustaw nie zwiększa kapitałów (funduszy) własnych, to jednostka, o której mowa w pytaniu, ujmie ją na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów", pod datą wpływu tej dotacji na rachunek bankowy jednostki. Po przyjęciu maszyny do używania i rozpoczęciu jej amortyzacji, kwota dotacji ujęta na koncie 84 będzie podlegała rozliczeniu. Dokonuje się tego równolegle do odpisów amortyzacyjnych poprzez odniesienie odpowiedniej kwoty dotacji do pozostałych przychodów operacyjnych. Jeżeli środek trwały jest tylko częściowo finansowany z dotacji, tak jak w przypadku jednostki, o której mowa w pytaniu, to odpisu kwoty ujętej na koncie 84 dokonuje się proporcjonalnie do stopnia jego sfinansowania z tych środków.

Pamiętać należy, że dla celów podatkowych odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środka trwałego, która odpowiada wysokości dotacji otrzymanej na jego zakup, nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się bowiem odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o updof i art. 16a-16m updop, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (por. art. 23 ust. 1 pkt 45 updof i art. 16 ust. 1 pkt 48 updop).

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka otrzymała dotację na zakup maszyny produkcyjnej, w wysokości 40% wartości tej maszyny. Wartość początkowa maszyny w cenie nabycia wyniosła: 150.000 zł.
 2. Na rachunek bankowy spółki wpłynęła kwota dotacji wynosząca: 60.000 zł.
 3. Spółka ustaliła, że okres ekonomicznej użyteczności maszyny wynosi 5 lat. Maszyna będzie amortyzowana metodą liniową przy zastosowaniu 20% stawki amortyzacyjnej. Stawka amortyzacyjna 20% stosowana jest zarówno do celów bilansowych, jak i podatkowych. Miesięczny odpis amortyzacyjny maszyny wynosi zatem: 150.000 zł × 20% : 12 m-cy = 2.500 zł.
 4. Zgodnie z polityką rachunkowości spółka prowadzi ewidencję kosztów działalności podstawowej tylko na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. OT - przyjęcie maszyny do używania 150.000 zł01 08
2. WB - wpływ dotacji na rachunek bankowy 60.000 zł 13-0 84
3. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny:    
   a) stanowiący koszt podatkowy: 2.500 zł × 60% =  1.500 zł 40-0/1 
   b) niestanowiący kosztu podatkowego: 2.500 zł × 40% =  1.000 zł 40-0/2  
   c) łączna kwota odpisu 2.500 zł 07-1
4. PK - zaliczenie kwoty otrzymanej dotacji do przychodów proporcjonalnie do dokonanego odpisu amortyzacyjnego: 2.500 zł × 40% =  1.000 zł 84 76-0

III. Księgowania:

Rozliczenie dotacji otrzymanej na nabycie środka trwałego

4. Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem przedsiębiorstwa

Jednostka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa.Cena nabycia przedsiębiorstwa jest niższa od wartości godziwej aktywów netto, zatem powstała ujemna wartość firmy. Wartość ta nie przekracza wartości godziwej aktywów trwałych.Średnia ważona okresu ekonomicznej użyteczności nabytego i podlegającego amortyzacji budynku wynosi 10 lat. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych ujemną wartość firmy?

Ujemna wartość firmy powstaje wówczas, gdy cena nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto (tj. aktywów pomniejszonych o zobowiązania). Co do zasady, ewidencjonuje się ją jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, a następnie przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów jest odpisywana w pozostałe przychody operacyjne.

Definicje wartości firmy dla celów bilansowych zawarto w art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Z treści tego przepisu wynika, iż wartość firmy (inaczej zwana dodatnią wartością firmy) stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednio związane z tym zakupem, np. koszty notarialne, sądowe, czy podatek od czynności cywilnoprawnych. Z kolei za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Natomiast aktywa netto to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu (por. art. 28 ust. 2 i 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy o rachunkowości). Wartość firmy to zatem nadwyżka ceny nabycia jednostki nad wartością godziwą aktywów po odjęciu wartości godziwej przejętych zobowiązań i rezerw. Wartość tę ustala się według stanu na dzień przejęcia. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy (por. art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Jeśli powstanie ujemna wartość firmy, to generalnie ewidencjonuje się ją jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Zasady rozliczania i odpisywania dodatniej i ujemnej wartości firmy określa art. 44b ust. 10-12 ustawy o rachunkowości. Z przepisów tych wynika, że jednostka od wartości firmy dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności. W sytuacji gdy nie można wiarygodnie oszacować tego okresu, to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy nie może być dłuższy niż 5 lat. Odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Natomiast nadwyżkę wartości godziwej aktywów netto spółki przejętej nad ceną przejęcia, czyli ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, jednostka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów.Ujemną wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zalicza się do przychodów na dzień połączenia (por. art. 44b ust. 11 ustawy o rachunkowości). Ujemną wartość firmy odpisuje się w pozostałe przychody operacyjne do wysokości, w jakiej dotyczy oszacowanych w sposób wiarygodny przyszłych strat i kosztów, ustalonych przez spółkę przejmującą na dzień połączenia, niestanowiących jednak zobowiązania, o którym mowa w art. 44b ust. 2 ustawy o rachunkowości. Odpis ten następuje w tym okresie sprawozdawczym, w którym straty i koszty wpływają na wynik finansowy. Jeżeli straty i koszty nie zostały poniesione w uprzednio przewidywanych okresach sprawozdawczych, to dotyczącą ich ujemną wartość firmy odpisuje się w sposób określony w art. 44b ust. 11 ustawy o rachunkowości.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa za kwotę: 500.000 zł, wynikającą z aktu notarialnego.
 2. Wartość godziwa aktywów wynosiła: 750.000 zł (w tym środek trwały: 600.000 zł i należności: 150.000 zł). Natomiast wartość zobowiązań wynosiła: 50.000 zł. Zatem wartość godziwa aktywów netto wyniosła: 600.000 zł + 150.000 zł - 50.000 zł = 700.000 zł.
 3. Cena nabycia przedsiębiorstwa jest niższa od wartości godziwej aktywów netto, zatem powstała ujemna wartość firmy w wysokości: 700.000 zł - 500.000 zł = 200.000 zł. Wartość ta nie przekracza wartości godziwej aktywów trwałych.
 4. Średnia ważona okresu ekonomicznej użyteczności nabytego i podlegającego amortyzacji środka trwałego wynosi 10 lat (tj. 120 miesięcy). Jednostka przyjęła, że ujemna wartość firmy będzie odpisywana przez 120 miesięcy. Miesięczny odpis ujemnej wartości firmy wyniósł: 200.000 zł : 120 m-cy = 1.666,67 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - cena nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa 500.000 zł 30 24
2. PK - wprowadzenie do ksiąg aktywów i zobowiązań:    
   a) środek trwały 600.000,00 zł 01 30
   b) należności 150.000,00 zł 20 30
   c) zobowiązania 50.000,00 zł 30 21
3. PK - ujemna wartość firmy 200.000,00 zł 30 84
4. PK - miesięczny odpis ujemnej wartości firmy 1.666,67 zł 84 76-0

III. Księgowania:

Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem przedsiębiorstwa

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 13

Refundacja kosztów poniesionych w ramach programu informatyzacji w ochronie zdrowia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 31

Wartość firmy powstała w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020, strona 73

Nieodpłatne otrzymanie niskocennego składnika majątku trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 34

Koszty przygotowania nowej produkcji, której uruchomienie przesunięto w związku z pandemią

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 63

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH - pozostałe artykuły w dziale

Różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową a podatkową aktywów i pasywów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 16

Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 16

Dodatnie i ujemne różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 16

Zdarzenia wpływające na powstanie rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 16

Ujęcie w księgach rachunkowych odroczonego podatku i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 16

Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji za 2020 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 20

Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 20

Niedobory i nadwyżki do rozliczenia, ujawnione w wyniku spisu z natury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 20

Różnice pomiędzy kwotami wynikającymi z ksiąg oraz wskazanymi przez kontrahenta na potwierdzeniu sald

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 20

Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji w drodze weryfikacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 20

Udziały posiadane w innych jednostkach - ewidencja i wycena bilansowa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 27

Kwalifikacja nabytych udziałów do krótkoterminowych lub długoterminowych aktywów finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 27

Wycena udziałów na moment ich nabycia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 27

Wycena bilansowa udziałów według ustawy o rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 27

Wkłady wnoszone przez komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 23

Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej i rozliczeń ze wspólnikami

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 23

Ujęcie wniesionych wkładów w księgach i sprawozdaniu komplementariusza

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 23

Kapitał udziałowy w księgach spółki komandytowo-akcyjnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 23

Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 16

Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 16

Storno różnic kursowych pod datą pierwszego dnia roku obrotowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 16

Storno różnic kursowych w dniu uregulowania rozrachunków

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 16

Ewidencja wyłącznie zrealizowanych różnic kursowych, ustalonych od początku roku do dnia zapłaty

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 16

Rozwiązanie utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 21

Świadczenia pracownicze, na które tworzone są rezerwy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 21

Powstanie zobowiązania i rozwiązanie rezerwy w zależności od przyjętych zasad ewidencji kosztów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 21

Rezerwa na niewykorzystany urlop przy stosowaniu kont zespołu 5

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 21

Rezerwa na nagrody jubileuszowe przy stosowaniu kont zespołu 4 i 5

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 21

Rezerwa na odprawy emerytalne przy stosowaniu kont zespołu 4

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 21

Instrumenty finansowe - wycena i klasyfikacja zobowiązań finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 27

Definicja zobowiązań finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 27

Wycena początkowa zobowiązań finansowych w zależności od przepisów stosowanych do ich wyceny

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 27

Wycena bilansowa zobowiązań finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 27

Wycena na dzień bilansowy rozrachunków w walutach obcych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 21

Kursy walut stosowane do wyceny na dzień bilansowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 21

Sposoby ujmowania różnic kursowych w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 21

Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 21

Przykłady liczbowe ilustrujące ewidencję różnic kursowych i ich prezentację w sprawozdaniu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 21

Przedpłaty, zaliczki, zadatki wyrażone w walucie obcej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 21

Kwalifikowanie przychodów na przełomie roku do odpowiednich okresów sprawozdawczych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 24

Moment powstania przychodu ze sprzedaży

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 24

Wydanie towarów w grudniu 2020 r., a wystawienie faktury w styczniu 2021 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 24

Otrzymana z góry zapłata za prenumeratę czasopisma

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 24

Rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży usług ciągłych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 24

Zastosowanie kalkulacji podziałowej kosztów w praktyce

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 15

Kalkulacja podziałowa prosta, stosowana do wyrobów wytwarzanych masowo w jednym cyklu produkcyjnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 15

Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami, stosowana do wyrobów różniących się jednym z parametrów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 15

Koszty na przełomie lat obrotowych - wybrane operacje dotyczące zakupu usług obcych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 22

Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 22

Koszt transportu realizowanego na przełomie lat obrotowych, ujęty na podstawie dowodu PK

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 22

Kwalifikowanie kosztów dotyczących dwóch lat obrotowych na przykładzie zakupu usług telekomunikacyjnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 22

Instrumenty finansowe - przekwalifikowanie aktywów finansowych według rozporządzenia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 19

Możliwość przeniesienia aktywów między kategoriami

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 19

Retrospektywna poprawa błędu w związku z niewłaściwą klasyfikacją

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 19

Zakaz przenoszenia pozycji do przeznaczonych do obrotu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 19

Obligatoryjne przekwalifikowanie aktywów finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 19

Dobrowolne przeniesienie aktywów finansowych między kategoriami

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 19

Reklamacje towarów w księgach rachunkowych nabywcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 13

Przyczyny reklamacji towarów między podmiotami gospodarczymi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 13

Dokumentowanie i ewidencja operacji gospodarczych związanych z reklamacją towarów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 13

Przykłady rozliczania reklamacji towarów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 13

Instrumenty finansowe - klasyfikacja aktywów finansowych według rozporządzenia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 22

Kategorie aktywów finansowych i parametry wyceny bilansowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 22

Identyfikacja aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 22

Pożyczki udzielone i należności własne

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 22

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 22

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 22

Rozliczanie różnic pomiędzy dowodem PZ a fakturą zakupu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 17

Różnice powstałe w wyniku zaokrągleń cen jednostkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 17

Faktura wystawiona na firmę osoby fizycznej, dotycząca służbowych i prywatnych wydatków właściciela

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 17

Ubytki naturalne powstałe niezależnie od osób odpowiedzialnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 17

Wybrane operacje na koncie pozostałych rozliczeń międzyokresowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 13

Charakterystyka konta 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe"

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 13

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 13

Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacji finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 13

Nienotyfikowane przez bank odsetki od lokaty terminowej, która zakończy się po dniu bilansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 13

Zakup środka trwałego zabezpieczony instrumentem pochodnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 18

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, którego zakup zabezpieczono transakcją forward

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 18

Przykłady rozliczenia zakupu środka trwałego zabezpieczonego transakcją forward

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 18

Aktywa trwałe nabyte do używania przez okres krótszy niż rok

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 20

Zasady postępowania ze składnikami aktywów trwałych nabytymi na okres krótszy niż rok

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 20

Odniesienie ceny nabycia składnika aktywów w koszty wytworzenia produktów w momencie oddania do używania

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 20

Rozliczanie ceny nabycia składnika aktywów przez okres jego użytkowania

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 20

Zaliczenie składnika aktywów do zapasów w cenie sprzedaży netto możliwej do uzyskania

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 20

Pakiety medyczne dla pracowników

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 15

Pakiety medyczne sfinansowane w całości przez pracodawcę

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 15

Rozliczenie zakupu pakietów medycznych finansowanych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 15

Rozrachunki ze wspólnikami w księgach rachunkowych spółek osobowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 12

Dostosowanie ewidencji syntetycznej i analitycznej do prowadzenia rozrachunków ze wspólnikami

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 12

Typowe operacje ujmowane na koncie służącym do ewidencji rozrachunków ze wspólnikami

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 12

Weryfikacja salda konta rozrachunków ze wspólnikami na dzień bilansowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 12

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.