Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 25 czerwca 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2021 r., godz. 14:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 118.726 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
30 czerwca 2021 r. (środa) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8 i CIT-8AB, jeżeli rok podatkowy podatnika zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Od 1 lipca 2021 r. VAT e-commerce - wyjaśnienia MF
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
1
2
3
4
5
6
23
7
8
9
10
11
12
13
24
14
15
16
17
18
19
20
25
21
22
23
24
25
26
27
26
28
29
30
pomoce podatnika

Zaliczka na poczet zysku spółki komandytowej - wybrane zagadnienia

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021, strona 15

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują regulacje, na mocy których spółki komandytowe, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, uzyskały status podatnika CIT (utraciły dotychczasową transparentność podatkową). Spółki komandytowe mogły jednak postanowić, że nowe zasady opodatkowania będą stosować dopiero od 1 maja 2021 r. Zatem obecnie już wszystkie spółki komandytowe (mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) są podatnikami CIT.

"Nowe" zasady opodatkowania spółek komandytowych oraz ich wspólników wprowadziła ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123), dalej: ustawa nowelizująca.

Zmiana (w 2021 r.) zasad opodatkowania spółek komandytowych wiąże się m.in. ze zmianą zasad rozliczania przez wspólników wypłat zysku spółek komandytowych, a także zaliczek na poczet tego zysku.

W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z wypłatą zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej.

1.1. Możliwość wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej

Na gruncie Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) spółka komandytowa jest spółką osobową. W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Co ważne, komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu. Również komplementariusz ma prawo do udziału w zysku spółki komandytowej, przy czym do określenia udziału w zysku komplementariusza oraz zasad jego podziału należy odpowiednio stosować przepisy o spółce jawnej (zasadą jest, że każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu; wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego, jeżeli jednak wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika; powyższe zasady znajdą zastosowanie, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej).

W K.s.h. brak jest regulacji, które wprost odnosiłyby się do możliwości wypłat w trakcie roku obrotowego zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej. W praktyce jednak dokonywanie takich wypłat uważa się za dopuszczalne, o ile są podstawy do przyjęcia, że spółka osiągnie zysk (por. wyroki: SN z 5 marca 2009 r., sygn. akt III CSK 290/08 oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 25 lipca 2014 r., sygn. akt I ACa 235/14).

1.2. Wypłata zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej - rozliczenie wspólników dla celów PIT/CIT

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. podatnikami CIT/PIT byli wspólnicy spółek komandytowych, a przychody uzyskiwane przez spółkę komandytową oraz koszty uzyskania przychodów były odpowiednio (proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku) przypisywane do każdego wspólnika i rozliczane przez niego odpowiednio dla celów CIT/PIT. Z kolei wypłata w trakcie roku zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej była obojętna dla jej wspólników na gruncie PIT/CIT.

Jak już wskazano, po uzyskaniu w 2021 r. przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT zmieniły się zasady rozliczania wypłat zysku spółki komandytowej. Obecnie taka wypłata jest generalnie zdarzeniem skutkującym powstaniem przychodu po stronie wspólników (uwaga! wypłata zysku spółki komandytowej, wypracowanego przed uzyskaniem przez tę spółkę statusu podatnika CIT, jest rozliczana na "starych" zasadach; kwestie te tu jednak pomijamy).

Wypłata zysku spółki komandytowej a przychód wspólników

Zasadniczo wypłata zysku spółki komandytowej stanowi dla wspólników, będących osobami fizycznymi, przychód z kapitałów pieniężnych. Z kolei dla wspólników będących osobami prawnymi jest to przychód z zysków kapitałowych.

Przychody uzyskiwane przez wspólników spółek kapitałowych są dla celów PIT/CIT rozliczane na zasadach przewidzianych dla przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. To oznacza, że ww. przychody są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, a spółka komandytowa pełni tu funkcję płatnika - jest ona generalnie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku (z uwzględnieniem przysługujących wspólnikom zwolnień od podatku/preferencji podatkowych) i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego:

 • w przypadku wypłaty na rzecz wspólnika będącego osobą fizyczną - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego dla niej urzędu skarbowego,
 • w przypadku wypłaty na rzecz wspólnika będącego osobą prawną - w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby wspólnika; ponadto w tym przypadku spółka komandytowa jest zobowiązana przesłać wspólnikowi informację CIT-7 (tj. informację o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych), w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Ponadto na spółce komandytowej ciążą określone obowiązki informacyjne, związane z wypłatą zysku na rzecz wspólników, po zakończeniu roku podatkowego, kwestie te tu pomijamy (pisaliśmy o tym w dodatku nr 14 do BI z 20 kwietnia 2021 r.).

Zaliczka na poczet zysku wypłacona komandytariuszowi

Jak już wskazano, wypłata zysku stanowi dla wspólnika-komandytariusza przychód podatkowy. Czy przychód taki powstaje u niego również w przypadku otrzymania zaliczki na poczet ww. zysku? Według organów podatkowych, przychód taki powstaje. Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.55.2021.1.MST. W rozpatrywanej sprawie spółka komandytowa uważała, że brak jest przepisu wskazującego na zasady opodatkowania zaliczek na poczet zysków wypłacanych wspólnikom spółek komandytowych. Według spółki, czym innym jest udział w zyskach, a czym innym zaliczkowanie zysków, co do których na moment wypłaty poszczególnych zaliczek nie wiadomo, czy wystąpią. U podstaw tych wątpliwości leży, zdaniem spółki, odmienna regulacja wypłaty zaliczek na poczet zysków w spółkach osobowych i kapitałowych. W związku z tym spółka komandytowa uważała, że nie jest ona płatnikiem podatku dochodowego od wypłaconych komandytariuszom (osobom fizycznym) zaliczek na poczet zysku. Inaczej jednak uznał organ podatkowy, który stwierdził, że:

"(...) uzyskiwane przez komandytariuszy świadczenia pieniężne w formie zaliczek na poczet zysku Spółki stanowią dla nich przychody z tytułu udziału w takim zysku, tak więc podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na analogicznych zasadach jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. (...)"

wykrzyknik
Wypłaty zysku spółki komandytowej na rzecz wspólników będących komandytariuszami mogą być zwolnione z PIT/CIT.

Zwolniono bowiem od podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej (mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), nie więcej jednak niż 60.000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem (art. 22 ust. 4e ustawy o PDOP i art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PDOF).

Powyższe zwolnienie może być stosowane także do zaliczek na poczet zysku, co potwierdził Dyrektor KIS w ww. interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2021 r., stwierdzając, że uzyskiwane przez komandytariuszy świadczenia pieniężne, w formie zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej, stanowią dla nich przychody z tytułu udziału w takim zysku. Zdaniem organu podatkowego:

"(...) Przychód ten powstaje zatem w momencie jego wypłaty i jest opodatkowany stawką 19%, chyba że zastosowanie znajdzie (...) zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)"

Omawianego zwolnienia nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej, który (art. 22 ust. 4f ustawy o PDOP i art. 21 ust. 40 ustawy o PDOF):

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2) jest członkiem zarządu:

a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji, będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji, będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3) jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji, będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku komandytariusza (będącego podatnikiem CIT) możliwe jest zwolnienie z podatku na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, podobnie jak np. w przypadku dywidendy uzyskanej od spółki z o.o.

Na podstawie tego przepisu, zwolniono z CIT przychody z udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa powyżej, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3) spółka otrzymująca ww. wypłatę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej,

4) spółka otrzymująca wypłatę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

art. 13 ust. 3 ustawy nowelizującej z dnia 28 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 2123) wynika, że zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej wypracowanych od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT.

Możliwość skorzystania z ww. zwolnienia z CIT w stosunku do komandytariusza potwierdziło również Ministerstwo Finansów w piśmie z 3 lutego 2021 r., nr DD5.054.7.2021, będącym odpowiedzią na interpelację poselską nr 17368.

Ww. zwolnienie z CIT można stosować także w trakcie roku, rozliczając wypłacaną wspólnikowi (komandytariuszowi) zaliczkę na poczet zysku spółki komandytowej.

Zaliczka na poczet zysku wypłacona komplementariuszowi

Według organów podatkowych, otrzymanie zaliczki na poczet zysku skutkuje powstaniem przychodu również u wspólnika będącego komplementariuszem.

W przypadku takiego wspólnika nie mają zastosowania omówione wyżej zwolnienia z PIT/CIT (dotyczą one bowiem wyłącznie komandytariusza).

W przypadku komplementariusza może mieć jednak zastosowanie inna preferencja, polegająca na tym, że (zob. art. 22 ust. 1a i 1b ustawy o PDOP oraz art. 30a ust. 6a i 6b ustawy o PDOF):

 • zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany,
 • kwota ww. pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego zryczałtowanego podatku.

Należy mieć na uwadze, że w trakcie roku nie jest jeszcze znana wysokość podatku należnego od dochodu spółki komandytowej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w jej zysku został uzyskany. Czy zatem można zastosować ww. zwolnienie z PIT/CIT do wypłat zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej? Z interpretacji indywidualnych organów podatkowych wynika, że nie.

wykrzyknik
Organy podatkowe uważają, że w przypadku wypłat zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej, uzyskany przez komplementariusza z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu bez pomniejszania podatku płaconego przez komplementariusza o "przypadający" na niego podatek należny spółki komandytowej. Z omawianego zwolnienia można skorzystać dopiero po ustaleniu kwoty rocznego podatku należnego ww. spółki, tj. po zakończeniu roku.

Tak uznał np. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.60.2021.1.MR. Zdaniem organu podatkowego:

"(...) kwotę pomniejszenia podatku można ustalić dopiero, gdy znana jest wartość podatku dochodowego od osób prawnych należnego od dochodu spółki za rok podatkowy, w którym uzyskany został zysk dzielony między wspólników. Przesądza o tym użycie przez ustawodawcę w treści art. 30a ust. 6a (o PDOF - przyp. red.) sformułowania "za rok podatkowy".

Nie ma zatem możliwości stosowania tego pomniejszenia w odniesieniu do wypłacanych wspólnikom w trakcie roku podatkowego zaliczek na poczet udziału w zysku za ten rok (zaliczek na poczet zysku, jaki spółka może osiągnąć w tym roku podatkowym). Ustawa nie pozwala bowiem na ustalenie kwoty pomniejszenia w oparciu o zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych należne od dochodu spółki (...), za okres do momentu wypłaty zaliczki na poczet udziału w zysku. (...)"

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 19 kwietnia 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.59.2021.1.MR.

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów o stanowisko w tej sprawie, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Przykład

Komplementariusz spółki komandytowej, będący osobą prawną, posiada 20% udziałów w zyskach ww. spółki. Załóżmy, że w czerwcu 2021 r. komplementariusz otrzyma zaliczkę na poczet zysku w kwocie 20.000 zł. Podatek od ww. wypłaty wyniesie 3.800 zł (tj. 20.000 zł × 19%). Kierując się stanowiskiem organów podatkowych należałoby uznać, że kwota tego podatku nie podlega pomniejszeniu o "podatek" spółki przypadający na wspólnika. Zatem do urzędu skarbowego odprowadzana jest cała ww. kwota podatku, a wspólnik uzyska wypłatę w wysokości 16.200 zł (tj. 20.000 zł - 3.800 zł).

Wspomnijmy, że NSA w wyroku z 3 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2048/18 uznał - odnosząc się do wypłaty zysku na rzecz komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej - że wypłacając komplementariuszom w trakcie roku zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowo-akcyjna nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego. Według sądu:

"(...) Ustawodawca w zakresie tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad określonych w art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f. Jest to natomiast możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego spółki komandytowo-akcyjnej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. (...)"

Zastosowanie ww. rozwiązania jest jednak ryzykowne, jak już bowiem wskazano, odmienne stanowisko w tej kwestii prezentują organy podatkowe.

1.3. Wypłata zaliczki na poczet zysku w księgach rachunkowych spółki komandytowej

Dotychczas (tj. przed uzyskaniem przez spółki komandytowe statusu podatników CIT) kwoty wypłacane wspólnikom, w trakcie roku obrotowego, w tym w postaci zaliczek na poczet przyszłych zysków ujmowane były w księgach rachunkowych jedynie na koncie rozrachunkowych, zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Imienne konta wspólników),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Na dzień bilansowy konto 24 podlegało analizie w celu ustalenia wpłat i wypłat o charakterze przejściowym (wypłaconych np. na zakup towarów) i o charakterze trwałym (bezzwrotnym np. w ramach zaliczek na poczet zysku). W praktyce przyjmowano, że wypłaty o charakterze trwałym mogły zostać przeksięgowane na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", a te o charakterze przejściowym pozostać na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki". Dopuszczano również pozostawienie łącznych wartości wypłaconych należności od wspólników na koncie 24.

Niezależnie od przyjętego sposobu ewidencji, w bilansie sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, wypłaty o charakterze trwałym do wysokości zysku za dany rok wykazywano w pasywach w pozycji A.VII. "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)". Z kolei część trwałych wypłat przewyższająca zysk powinna zostać wykazana w aktywach bilansu w pozycji C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy". Natomiast wypłaty o charakterze przejściowym prezentowano w aktywach bilansu w pozycji B.II.3 lit. c) jako inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek.

Co istotne, niezależnie od wstępnej czy ostatecznej kwalifikacji omawianych wypłat, nie podlegały one odrębnemu opodatkowaniu.

Inaczej jest obecnie. Jak już wskazano, wraz z uzyskaniem przez spółki komandytowe statusu podatników CIT, zmieniły się zasady opodatkowania wypłat na rzecz ich wspólników. W konsekwencji opodatkowania zaliczek na poczet zysku, koniecznym jest również zmiana dotychczas stosowanej ewidencji księgowej w tym zakresie.

Obecnie kwalifikacji zaliczki wypłacanej wspólnikowi jako wypłaty o charakterze trwałym lub przejściowym, należy dokonać na moment jej wypłaty. Od tego m.in. będzie bowiem zależało, czy wypłacona kwota zostanie opodatkowana.

Zatem z góry będzie musiał być znany charakter wypłaty. W efekcie, w naszej ocenie, kwoty przeznaczone do wypłaty tytułem zaliczek na poczet zysku od razu mogą zostać ujęte na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". W takim przypadku ich ewidencja będzie analogiczna do wypłat zaliczek na poczet dywidend dokonywanych np. w spółkach z o.o. Wprawdzie w art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości wskazano, że wypłaty z zysku uznaje się za podział wyniku finansowego netto dokonany w trakcie roku, o ile następuje to na podstawie odrębnych przepisów (a w przypadku spółek komandytowych takie przepisy nie istnieją), to mając na uwadze fakt, że już dotychczas taka ewidencja mogła być przyjmowana do wypłat o charakterze trwałym (w ramach przeksięgowań na koniec roku obrotowego), nie ma przeszkód do jej zastosowania już na etapie wypłaty zaliczki w nowym stanie prawnym (czyli po uzyskaniu przez spółki statusu podatników CIT).

Uważamy, że zamiennie wypłaty zaliczkowe na poczet zysku mogą również zostać zaksięgowane na dodatkowym koncie rozrachunkowym, służącym do ewidencji takich wypłat utworzonym np. w ramach konta 24.

Tak więc, gdy spółka komandytowa wypłaca wspólnikom w ciągu roku zaliczki na poczet przyszłego zysku, to kwotę przeznaczoną do wypłaty wspólnikom można zaksięgować:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej),
- Ma konto 24 (w analityce: Imienne konto wspólnika),

Z kolei faktyczna wypłata wspólnikom zaliczki na poczet zysku może zostać zaksięgowana (w kwocie pomniejszonej o podatek pobrany od tej wypłaty, jeśli podatek wystąpił):

- Wn konto 24 (w analityce: Imienne konto wspólnika),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Natomiast podatek dochodowy od wypłaconych wspólnikom zaliczek na poczet zysku może zostać ujęty w księgach rachunkowych zapisem:

- Wn konto 24 (w analityce: Imienne konto wspólnika),
- Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".

Zapłatę ww. podatku do urzędu skarbowego można z kolei zaksięgować:

- Wn konto 22-3,
- Ma konto 13-0.

Należy dodać, że przedstawiony sposób ewidencji omawianych operacji nie wynika bezpośrednio z żadnych przepisów, a jest jedynie propozycją redakcji. Zatem, jeżeli zostanie przyjęty do stosowania w jednostce, to powinien zostać opisany w zasadach (polityce) rachunkowości (zmienionych w ramach dostosowania dotychczasowych zasad - stosownym aneksem).

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Rozliczanie w 2021 r. dochodów uzyskiwanych przez spółkę komandytową oraz jej wspólników - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021, strona 12

Wypłata zysku spółki komandytowej/jawnej za 2020 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021, strona 19

Spółka z o.o. w roli komandytariusza i komplementariusza

Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021, strona 58

Spółka komandytowa płatnikiem PIT i CIT

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 27

Wpływ nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych na ewidencję księgową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Opodatkowanie spółki komandytowej i jej wspólników

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 4

Podatek od przychodów z budynków w spółce komandytowej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021, strona 55

Objęcie spółek komandytowych CIT

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 12

Wypłata zysku spółki komandytowej oraz wystąpienie wspólnika z takiej spółki

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 39

GAZETA PODATKOWA - artykuły powiązane tematycznie

Skutki zatrzymania zysku w spółce komandytowej

Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 3

Jak opodatkować wypłatę zysku w spółce komandytowej?

Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021, strona 5

Opodatkowanie zaliczek na poczet zysku

Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021, strona 5

Opodatkowanie spółek komandytowych w 2021 roku | NOWE PRAWO

Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 5

Rozliczenie spółki komandytowej za rok ubiegły

Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 5

SPÓŁKI KOMANDYTOWE i jawne jako podatnicy CIT - pozostałe artykuły w dziale
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.