Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.08.2021 r., godz. 7:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 110.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
30
1
31
2
3
4
5
6
7
8
32
9
10
11
12
13
14
15
33
16
17
18
19
20
21
22
34
23
24
25
26
27
28
29
35
30
31
pomoce podatnika

Nowy limit dla WSTO determinujący miejsce opodatkowania dostawy towarów

Źródło: Poradnik VAT nr 13 (541) z dnia 10.07.2021, strona 37

W jaki sposób ustalić czy firma przekroczyła limit sprzedaży, który determinuje miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO)? Czy należy uwzględnić transakcje dokonane od 1 stycznia czy od 1 lipca 2021 r.? Czy przekroczenie w czerwcu 2021 r. limitu 35.000 euro dla sprzedaży wysyłkowej obowiązującego w Niemczech oznacza, że polska firma musi obecnie dokonać korekty wcześniejszych rozliczeń z uwagi na obniżenie limitu dla WSTO do 10.000 euro? Czy fakt iż polska firma jest zarejestrowana w innym państwie UE dla potrzeb rozliczania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju stanowi przeszkodę w rejestracji do procedury uproszczonej OSS?

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają funkcjonującą obecnie procedurę MOSS o procedurę One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS). Przepisy, o których mowa powyżej, zostały wprowadzone dyrektywą Rady UE 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L nr 348/7 ze zm.) oraz dyrektywą Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L nr 310/1 ze zm.). Polskie przepisy ustawy o VAT zostały odpowiednio zmienione, z uwagi na konieczność zaimplementowania unijnych regulacji w polskim ustawodawstwie. W tym celu wprowadzono ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania do druku niniejszego numeru "Poradnika VAT" ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw).

Dotychczas firmy z UE, które sprzedawały towary na odległość na terytorium UE powyżej określonego progu (35.000 EUR lub 100.000 EUR, w zależności od państwa członkowskiego) nabywcom znajdującym się w innym państwie członkowskim UE, musiały zarejestrować się i zapłacić podatek VAT w państwie członkowskim nabywcy.

Wprowadzenie procedury OSS spowodowało, że podatek VAT może być zapłacony na rzecz państwa członkowskiego, w którym zlokalizowana jest firma prowadząca sprzedaż, jeśli sprzedaż nie przekracza progu 10.000 EUR.

Wyjaśnijmy, iż procedura OSS to system elektroniczny, który upraszcza rozliczanie podatku VAT przez sprzedawców towarów i usług oferowanych konsumentom w całej Unii. Procedura OSS obejmuje:

 • rozszerzony katalog usług świadczonych dla konsumentów unijnych,
 • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO),
 • dostawy krajowe poprzez interfejs elektroniczny.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub w jego imieniu, w tym wtedy gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

 • dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C);
 • dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Miejscem dostawy w przypadku WSTO jest państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy.

Powyższej zasady nie stosuje się do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych - gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o VAT.

Zasada ta nie ma zastosowania także w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej / stałe miejsce zamieszkania / zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;

2) towary są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby / stałego miejsca zamieszkania / zwykłego miejsca pobytu podatnika;

3) całkowita wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, jak i usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (usługi TBE) świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów nie przekroczyła u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10.000 euro lub jej równowartości (42.000 zł w Polsce).

Uwaga

Próg 42.000 zł (obowiązujący od 1 lipca 2021 r.) dotyczy łącznej sumy zarówno całkowitej wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, jak i usług telekomunikacyjnych nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów. Poniżej tego progu transakcje są opodatkowane w państwie członkowskim, w którym podatnik świadczący te usługi telekomunikacyjne, nadawcze i świadczone drogą elektroniczną ma swoją siedzibę lub, w którym znajdują się te towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu.

Zgodnie z projektem "Objaśnień podatkowych w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw", określając miejsce opodatkowania WSTO dokonywanej począwszy od 1 lipca 2021 r. należy przy analizie ww. progu uwzględnić również usługi TBE i sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, które były realizowane w 2020 r. oraz w pierwszej połowie 2021 r.

Poniżej przedstawiamy przykłady, które MF zamieściło w projekcie objaśnień podatkowych:

"Przykład 1

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce (nieposiadający stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich) świadczy w latach 2020 i 2021 usługi elektroniczne na rzecz konsumentów zamieszkałych we Francji i Hiszpanii o następującej wartości:

 • w roku kalendarzowym 2020: 6.000 zł,
 • w pierwszej połowie 2021 r.: 3.000 zł,
 • w drugiej połowie 2021 r.: 2.000 zł.

Dodatkowo w 2020 r. i 2021 r. wysyła z Polski do konsumentów w Niemczech towary o następującej wartości:

 • w roku kalendarzowym 2020: 30.000 zł,
 • w pierwszej połowie 2021 r.: 43.000 zł,
 • w drugiej połowie 2021 r.: 15.000 zł.

W tej sytuacji przedsiębiorca posiada siedzibę tylko w Polsce i towary są wysyłane wyłącznie z Polski. W poprzednim roku kalendarzowym 2020 nie został przekroczony próg obrotu w wysokości 42.000 zł obowiązujący od 1 lipca 2021 r. Ponieważ jednak próg obrotu w wysokości 42.000 zł w roku kalendarzowym 2021, który od 1 lipca 2021 r. będzie miał zastosowanie również do WSTO, został przekroczony już w pierwszej połowie roku, od 1 lipca 2021 r. nastąpi przeniesienie miejsca opodatkowania świadczonych usług i dokonywanych dostaw. W związku z tym przedsiębiorca musi opodatkować transakcje dokonane w drugiej połowie 2021 r. w miejscu konsumpcji, czyli odpowiednio usługi elektroniczne we Francji i Hiszpanii, natomiast WSTO w Niemczech.

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT we wszystkich tych państwach członkowskich, oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS.


Przykład 2

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce (nieposiadający stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich), korzystający ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ustawy o VAT w 2020 r. i 2021 r. wysyła z Polski do konsumentów w Niemczech za pośrednictwem swojego własnego sklepu internetowego telefony komórkowe.

W roku kalendarzowym 2020 wartość wysyłanych towarów w przeliczeniu na złote wynosi 40.000 zł, natomiast w pierwszej połowie 2021 r. wartość wysyłanych towarów w przeliczeniu na złote wynosi 40.700 zł. W lipcu 2021 r. przedsiębiorca otrzymał zamówienie na telefon o wartości 1.500 zł.

W tej sytuacji przedsiębiorca posiada siedzibę tylko w Polsce i towary są wysyłane wyłącznie z Polski. W poprzednim roku kalendarzowym 2020 nie został przekroczony próg obrotu w wysokości 42.000 zł obowiązujący od 1 lipca 2021 r. Ponieważ jednak próg 42.000 zł został przekroczony w lipcu 2021 r. miejscem opodatkowania dostawy, w związku z którą przekroczono tę kwotę są Niemcy. W związku z tym przedsiębiorca musi opodatkować dostawę dokonaną w lipcu 2021 r. w Niemczech.

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT w Niemczech, oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w tym państwie. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS.

W analizowanym przypadku w odniesieniu do dostaw dokonanych przed 1 lipca 2021 r. - w poprzednim roku kalendarzowym 2020, jak i w pierwszej połowie 2021 r. nie został przekroczony próg ustalony przez państwo członkowskie przeznaczenia (Niemcy - 35.000 euro), zatem miejscem ich opodatkowania jest Polska. Niemniej efektywnie podatek VAT nie zostanie rozliczony w kraju, bowiem dostawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego.


Przykład 3

Przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach. Sprzedaje towary konsumentom we Francji i Włoszech za pośrednictwem swojej strony internetowej (sklepu on-line). Towary są wysyłane do konsumentów z magazynów położonych w Polsce i w Czechach. Całkowita wartość sprzedaży (bez podatku) na rzecz nabywców nie przekracza 42.000 zł.

W tej sytuacji przedsiębiorca posiada siedzibę w Polsce oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach i towary są wysyłane z tych dwóch państw, zatem miejscem dostawy towarów są odpowiednio Francja i Włochy (miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy). Próg 42.000 zł nie będzie miał zastosowania, gdyż w tym przypadku towary są wysyłane z dwóch państw członkowskich.

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT we wszystkich tych państwach członkowskich, oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS.

W przypadku rejestracji do OSS, podatnik, który ma siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich, nie ma swobody wyboru państwa członkowskiego identyfikacji. Dla takiego podatnika, państwem członkowskim identyfikacji będzie w każdym przypadku państwo członkowskie siedziby. Zatem w podanym przykładzie, podatnik może zarejestrować się wyłącznie do OSS w Polsce, gdzie posiada siedzibę, a nie w Czechach, gdzie posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Reasumując

Podatnik, który ma siedzibę w Polsce ale dokonał również rejestracji dla potrzeb rozliczania sprzedaży wysyłkowej w innym państwie UE, może obecnie zarejestrować się do procedury uproszczonej OSS.

Określając miejsce opodatkowania WSTO dokonywanej począwszy od 1 lipca 2021 r., przy analizie progu determinującego miejsce opodatkowania, należy uwzględnić usługi TBE i sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, które były realizowane w roku kalendarzowym 2020 oraz w pierwszej połowie 2021 r.

Jeśli polska spółka przekroczyła w pierwszej połowie 2021 r. limit sprzedaży wysyłkowej w Niemczech, w wysokości 35.000 euro, to nie ma obowiązku dokonywania korekty wcześniejszych rozliczeń. Nowe zasady opodatkowania WSTO obowiązują od 1 lipca 2021 r.

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Sprzedaż dla konsumentów i małych firm zagranicznych - od 1 lipca 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021, strona 26

Druki związane z rejestracją dla potrzeb e-handlu

Poradnik VAT nr 12 (540) z dnia 20.06.2021, strona 50

Zmiany w rozliczaniu handlu elektronicznego od 1 lipca 2021 r.

Poradnik VAT nr 13 (541) z dnia 10.07.2021, strona 4

Procedura MOSS i zmiany w handlu elektronicznym

Poradnik VAT nr 11 (539) z dnia 10.06.2021, strona 28

Sprzedaż na odległość towarów importowanych oraz procedury szczególne - od 1 lipca 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021, strona 22

Transakcje dokonywane w okresie przejściowym - WSTO czy sprzedaż wysyłkowa?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021, strona 33

Dostawa towarów i usług po brexicie - sposób opodatkowania

Poradnik VAT nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 33

Nowelizacja dyrektywy dotycząca handlu elektronicznego od 1 lipca 2021 r.

Poradnik VAT nr 17 (521) z dnia 10.09.2020, strona 28

VAT e-commerce - uszczelnienie VAT w międzynarodowym e-handlu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021, strona 7

GAZETA PODATKOWA - artykuły powiązane tematycznie

WSTO od 1 lipca br.

Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021, strona 6

Rejestracja e-commerce

Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 11

Zmiany związane z pakietem VAT e-commerce

Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 15

Procedura unijna One Stop Shop

Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 6

Procedura szczególna OSS

Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 6

VAT e-commerce - pozostałe artykuły w dziale
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.