Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 18 września 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2021 r., godz. 7:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 127.125 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
serwisy
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
pomoce podatnika

Wydatki ponoszone na reklamę i reprezentację

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021, strona 16

1. Wydzielenie kont służących do ewidencji kosztów reprezentacji i reklamy

Chcemy wprowadzić zmiany w zakładowym planie kont, stanowiącym załącznik do polityki rachunkowości, polegające m.in. na wydzieleniu kont służących do ewidencji reprezentacji i reklamy. Na jakich kontach powinniśmy ujmować tego typu koszty, jeżeli stosujemy zarówno konta zespołu 4, jak i 5?

W ewidencji księgowej koszty reprezentacji i reklamy kwalifikuje się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki, tj. odnosi się je na odpowiednie konto w zespole 4 i/lub 5. Sposób ewidencji kosztów reprezentacji i reklamy powinien wynikać z zasad (polityki) rachunkowości danej jednostki.

W ramach kosztów rodzajowych wydatki poniesione na reprezentację i reklamę można ująć na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub na specjalnie do tego przeznaczonym koncie 40-7 "Koszty reprezentacji i reklamy", wyodrębniając konta analityczne 40-7/0 "Koszty reprezentacji" i 40-7/1 "Koszty reklamy". Można również przyjąć zasadę, że koszty reprezentacji i reklamy będą ujmowane na kontach zespołu 4, w zależności od ich rodzaju, np. w przypadku przekazania materiałów na cele reprezentacji lub reklamy, koszty te będą ewidencjonowane na koncie 40-1 "Zużycie materiałów i energii" (w analityce: Koszty reklamy i reprezentacji), a w przypadku zakupu usług obcych - na koncie 40-2 "Usługi obce" (w analityce: Koszty reklamy i reprezentacji).

Z kolei w jednostkach stosujących do ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej konta zespołu 5, koszty reprezentacji ujmuje się na koncie 55 "Koszty zarządu", a koszty reklamy na koncie 52-7 "Koszty sprzedaży". W sytuacji gdy jednostka nie wyodrębnia kosztów sprzedaży, koszty reklamy księguje, tak jak koszty reprezentacji, na koncie 55 "Koszty zarządu".

Bez względu na to, na jakim koncie syntetycznym dana jednostka ujmuje koszty reklamy ważne jest, aby w ewidencji księgowej wyodrębniła konta analityczne dotyczące kosztów reklamy i kosztów reprezentacji, odpowiednio jako kosztów stanowiących i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że ewidencja rachunkowa powinna być prowadzona w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za dany rok. Koszty reklamy zalicza się bowiem do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych wynikających z art. 22 ust. 1 updof oraz art. 15 ust. 1 updop, natomiast koszty reprezentacji, w szczególności te poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych zostały z kosztów podatkowych wyłączone (por. art. 23 ust. 1 pkt 23 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 updop).

Pamiętać przy tym należy, iż wydatki poniesione na reprezentację i reklamę odnosi się generalnie w koszty okresu, w którym zdarzenia te miały miejsce. Wynika to z zasady memoriału określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Według tej zasady w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Jednak w określonych przypadkach koszty reklamy mogą podlegać aktywowaniu poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Może to nastąpić w sytuacji, gdy usługa reklamy zostanie wykonana w roku następującym po roku, w którym zostały na nią poniesione koszty. Koszty takie zostaną ujęte w ewidencji bilansowej za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

2. Koszulki i bluzy z logo firmy zakupione dla pracowników

Spółka zakupiła dla swoich pracowników koszulki i bluzy z logo firmy. Pracownicy jeżdżą w nich na spotkania do klientów. Czy wydatki te ujmować w księgach rachunkowych jako koszty reklamy, czy wydatki biurowe?

Zakup odzieży służbowej z logo firmy wskazane jest zakwalifikować w księgach rachunkowych do kosztów reklamy.

Przepisy prawa nie definiują pojęcia kosztów reklamy oraz kosztów reprezentacji. Niemniej jednak odróżnienie jednych od drugich jest kluczowe z punktu widzenia przepisów podatkowych, gdyż koszty reklamy zalicza się do kosztów podatkowych na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 1 updof praz art. 15 ust. 1 updop, natomiast koszty reprezentacji są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (por. art. 23 ust. 1 pkt 23 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 updop).

KIS
W świetle prawa podatkowego, wydatki na zakup odzieży służbowej dla pracowników opatrzonej logo firmy umieszczonym w widocznym miejscu, traktuje się jak koszty reklamy, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko to potwierdził m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 października 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.212.2018.4.PB, w której wskazał, że:

"(...) wydatki związane z zakupem odzieży oznaczonej logo firmy w miejscu widocznym dla klientów, kontrahentów czy partnerów Spółki, z którymi kontakt będą mieli pracownicy ubrani w odzież służbową (koszulki polo, kurtki typu softshell - oznakowane logo firmy widocznym na zewnątrz), wykorzystanej przez pracowników bez względu na to czy jest ona im przekazywana do wykorzystania w siedzibie firmy, czy będzie wykorzystywana także poza godzinami pracy (np. w drodze do pracy) można zaliczyć do wydatków o charakterze reklamowym i tym samym do kosztów uzyskania przychodów. Stroje z logo firmy jednoznacznie kojarzone są z firmą i wyróżniają pracowników firmy spośród innych osób. Zakupiona przez Wnioskodawcę tak oznaczona odzież, jako pozbawiona waloru osobistego, nie będzie nadawała się do wykorzystania w innym miejscu niż w pracy w firmie prowadzonej przez Wnioskodawcę, a stanowi swoiste dodatkowe narzędzie do osiągnięcia przez Wnioskodawcę przychodu w przyszłości i zabezpieczenia przychodu osiąganego obecnie (...)".

Interpretacje
Obszerna baza interpretacji
urzędowych dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Przy czym Dyrektor KIS w cytowanej interpretacji podkreślił, iż:

"(...) wydatki związane z zakupem odzieży z logo niewidocznym na zewnątrz nie stanowią wydatków o charakterze reklamowym. Reklama firmy bądź oferowanych przez nią towarów lub usług może być prowadzona poprzez określone prezentowanie logo danego przedsiębiorcy. Oczywistym przy tym jest, że logo powinno być umieszczone na odzieży w sposób widoczny. Tylko w takiej sytuacji może być ono dostrzeżone przez odbiorców, spełniając swoją reklamową funkcję. Strój oznaczony logo i barwami danej firmy wyróżnia pracowników firmy czy też inne osoby noszące go, spośród innych osób, a więc nie można mu odmówić charakteru reklamowego. Prezentowanie logo zwiększa rozpoznawalność marki firmy na rynku i może tym samym wpływać na wielkość jej sprzedaży. Zauważyć należy, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na zakup odzieży mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w ramach wydatków na reklamę pod warunkiem jednak wykazania, że odzież utraciła charakter odzieży osobistej z uwagi na opatrzenie jej cechami charakterystycznymi dla firmy (logo, krój, kolor). W przeciwnym wypadku są to wydatki typowo osobiste (...). Logo umieszczone na metce nie jest widoczne dla potencjalnych klientów (...)".

W księgach rachunkowych koszty reklamy zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki i ujmuje w ramach kosztów rodzajowych w sposób określony w polityce rachunkowości jednostki, np. na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Koszty reklamy) lub specjalnie wyodrębnionym koncie, np. 40-7/1 "Koszty reklamy". W jednostkach prowadzących ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej na kontach zespołu 5, koszty reklamy ujmuje się na koncie 52-7 "Koszty sprzedaży", a gdy jednostka nie wyodrębnia kosztów sprzedaży, to koszty reklamy księguje na koncie 55 "Koszty zarządu".

Ewidencję księgową przekazania pracownikom odzieży z logo firmy przedstawia poniższy przykład liczbowy.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. zamówiła wykonanie koszulek i bluz z logo własnej firmy, które mają być wykorzystywane przez pracowników podczas spotkań z klientami.
 2. Spółka otrzymała fakturę za wykonane koszulki i bluzy z logo firmy o wartości netto: 500 zł (plus VAT 23%: 115 zł). Koszt wynikający z tej faktury zakwalifikowała do kosztów reklamy.
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 i 5, a koszty reklamy ujmuje się na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Koszty reklamy) oraz w ramach kont zespołu 5 na koncie 55 "Koszty zarządu".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca wykonanie koszulek i bluz z logo firmy:    
   a) wartość brutto zobowiązania wobec dostawcy 615 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 115 zł22-130
   c) obciążenie kosztów rodzajowych wartością netto faktury zaliczoną do kosztów reklamy 500 zł 40-9 30
   d) obciążenie kosztów według funkcji wartością netto faktury zaliczoną do kosztów reklamy 500 zł 55 49

III. Księgowania:

Koszulki i bluzy z logo firmy zakupione dla pracowników

3. Reklama na portalu internetowym jako koszt aktywowany poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe

Spółka wykupiła reklamę na portalu internetowym na 12 miesięcy (od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.). W czerwcu 2021 r. uregulowała należność za cały rok z góry. W tym samym miesiącu spółka otrzymała fakturę dotyczącą zakupu reklamy. Czy koszt wynikający z tej faktury należy zaksięgować za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów? Kwota wynikająca z faktury jest dla spółki istotna.

Koszty reklamy, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, których wartość w ocenie jednostki jest istotna, zaleca się rozliczać w czasie jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W myśl bowiem art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeśli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

W niektórych przypadkach koszty reklamy mogą podlegać aktywowaniu za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe". Może to dotyczyć sytuacji, o której mowa w pytaniu, czyli reklamy na portalu internetowym, opłaconej za rok z góry, która odnosi się do kolejnych 12 miesięcy, czyli do przyszłych okresów sprawozdawczych. Innym przykładem kosztów reklamy rozliczanych w czasie mogą być poniesione w danym roku obrotowym wydatki na targi branżowe, które odbędą się w przyszłym roku obrotowym. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 39 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Koszty reklamy stanowiące dla jednostki istotną wartość jednostka może rozliczać w czasie co miesiąc. Z kolei w odniesieniu do kosztów, które nie stanowią istotnej kwoty, czyli nie mają znaczącego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej i na wynik finansowy, jednostka może, na mocy art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, zastosować uproszczenie i koszty te rozliczać w czasie w kwotach odnoszących się do danego roku obrotowego. W takim przypadku kwotę dotyczącą bieżącego roku obrotowego jednostka ujmie w ewidencji księgowej w momencie jej poniesienia, a kwotę dotyczącą następnego roku - jednorazowo w styczniu następnego roku (lub w pierwszym miesiącu kolejnego roku obrotowego, jeżeli rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy). W szczególnych sytuacjach, jeżeli koszt jest mało istotny dla jednostki, istnieje również możliwość jednorazowego odpisania w koszty całego wydatku.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka wykupiła reklamę na portalu internetowym. Faktura dokumentująca ten zakup opiewała na kwotę: 18.000 zł (plus VAT 23%: 4.140 zł).
 2. Faktura dokumentująca zakup reklamy dotyczy okresu od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. Spółka opłaciła tę fakturę z góry, w czerwcu 2021 r.
 3. Ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej spółka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5. Spółka ujmuje koszty reklamy na koncie 40-7/1 "Koszty reklamy" i na koncie 55 "Koszty zarządu".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura dokumentująca zakup reklamy na portalu internetowym:    
   a) wartość brutto 22.140 zł30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 4.140 zł 22-1 30
   c) wartość netto 18.000 zł 40-7/130
   d) przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie 18.000 zł 64-0 49
2. PK - odpisanie kosztów reklamy rozliczanych w czasie w części dotyczącej czerwca 2021 r.: 18.000 zł : 12 m-cy =  1.500 zł 55 64-0
3. WB - zapłata za reklamę z góry za 12 m-cy 22.140 zł 21 13-0

III. Księgowania:

Reklama na portalu internetowym jako koszt aktywowany poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe

4. Zakup prezentu dla kontrahenta jednostki

Jednostka zakupiła prezent dla swojego klienta w celu podziękowania za dotychczasową współpracę oraz stworzenia z tym klientem dalszych pozytywnych relacji. Jak zaksięgować koszt poniesiony na zakup takiego prezentu?

Wydatek poniesiony na zakup prezentu dla klienta jednostki, który ma na celu wykreowanie z tym klientem pozytywnych relacji, należy zaliczyć do kosztów reprezentacji.

Koszty reprezentacji kwalifikuje się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki i ujmuje na koncie 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub na specjalnie do tego przeznaczonym koncie 40-7/0 "Koszty reprezentacji". W jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach zespołu 5 koszty reprezentacji ujmuje się na koncie 55 "Koszty zarządu". Co do zasady, wydatki poniesione na reprezentację odnosi się w koszty okresu, w którym zdarzenia te miały miejsce.

NSA
Znaczenie słowa reprezentacja nie zostało wyjaśnione w przepisach prawa. Dla przybliżenia tego zagadnienia można skorzystać np. z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11, w którym czytamy, że:

"Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny (...)". Stanowisko to jest nadal aktualne.

Podarowanie klientowi prezentu można zatem potraktować jako czynność o cechach reprezentacji. Jednostka, która przekazuje klientowi prezent, kreuje bowiem i utrwala swój pozytywny wizerunek. Przypominamy, iż kosztów reprezentacji, w szczególności tych poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie zalicza się do kosztów podatkowych (por. art. 23 ust. 1 pkt 23 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 updop).

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka podarowała swojemu klientowi prezent. Faktura dokumentująca zakup tego prezentu opiewała na kwotę: 400 zł (plus VAT 23%: 92 zł). Wydatek ten jednostka zakwalifikowała do kosztów reprezentacji.
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości, ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5, a koszty reprezentacji ujmuje na koncie 40-7/0 "Koszty reprezentacji" i na koncie 55 "Koszty zarządu".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura dokumentująca zakup prezentu:    
   a) wartość brutto 492 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 92 zł 22-1 30
   c) obciążenie kosztów rodzajowych wartością netto faktury 400 zł 40-7/0 30
       oraz równolegle obciążenie kosztów według funkcji 400 zł 55 49

III. Księgowania:

Zakup prezentu dla kontrahenta jednostki

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Na jakich kontach ująć koszty reprezentacji i reklamy?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021, strona 49

Próbki przekazywane klientom nieodpłatnie - podatki i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020, strona 14

Nabycie gadżetów z firmowym logo

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 43

Rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 49

Zakup bonów (voucherów) i ich nieodpłatne przekazanie kontrahentom - podatki i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021, strona 24

Zakup odzieży nie na koszt firmy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 21

Zakup odzieży dla przedsiębiorcy a koszty podatkowe - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020, strona 48

Wydatki na sponsoring w firmowych kosztach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021, strona 49

Wydatki na zakup odzieży dla przedsiębiorcy a koszty podatkowe

Serwis Podatkowy nr 1 (301) z dnia 10.01.2021, strona 46

Wydatki na specjalistyczną odzież do jazdy motocyklem mogą obciążać firmowe koszty podatkowe - wyrok NSA

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021, strona 45

Rachunkowość w przykładach liczbowych - pozostałe artykuły w dziale
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.