Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 16 maja 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2021 r., godz. 7:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 76.473 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
serwisy
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
1
2
18
3
4
5
6
7
8
9
19
10
11
12
13
14
15
16
20
17
18
19
20
21
22
23
21
24
25
26
27
28
29
30
22
31
pomoce podatnika

Różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową a podatkową aktywów i pasywów

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 16

Spółka komandytowa stała się w 2021 r. podatnikiem CIT zobowiązanym do ustalania odroczonego podatku dochodowego. Jakie zdarzenia powodują powstanie przejściowych różnic między wartością aktywów i pasywów wykazywaną w księgach rachunkowych a ich wartością podatkową, na które tworzy się odroczony podatek dochodowy?

1. Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego

Stosowanie przez jednostki nadrzędnych zasad rachunkowości (memoriału, współmierności oraz ostrożności) skutkuje często tym, że wartość bilansowa składników aktywów i pasywów różni się od ich wartości podatkowej. W momencie ustalania tych różnic należy określić jaki będą one miały charakter w przyszłości. Jeżeli w przyszłości różnice zostaną zrealizowane, czyli efekt księgowy i podatkowy w ostatecznym rozliczeniu będzie taki sam, to mają one charakter przejściowy. Różnice przejściowe neutralizuje odroczony podatek dochodowy. Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego dotyczy wyłącznie jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Przy czym jednostki te mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, pod warunkiem jednak, że za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Z uproszczenia tego nie mogą skorzystać jednostki zainteresowania publicznego wymienione w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości. Jednostki te są bezwzględnie zobligowane do ustalania odroczonego podatku dochodowego.

Fakt odstąpienia od ustalania odroczonego podatku dochodowego powinien znajdować odzwierciedlenie w polityce rachunkowości danej jednostki.

Co ważne, przy podejmowaniu decyzji o nietworzeniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jednostka powinna kierować się zasadą istotności oraz zapewnieniem kompletności kosztów i nienaruszaniem zasady współmierności, aby sporządzone sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy tej jednostki. Ponadto zasadność stosowania ww. uproszczenia wymaga corocznego sprawdzenia.

2. Dodatnie i ujemne różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów

Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego regulują przepisy art. 37 ustawy o rachunkowości, a uszczegóławia je Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (KSR nr 2). Przy ustalaniu odroczonego podatku dochodowego najistotniejsze jest jego rozpatrywanie z punktu widzenia aktywów i pasywów, czyli podejście bilansowe. Polega ono na porównaniu wartości bilansowej odpowiedniego składnika aktywów i pasywów (tj. wartości ustalonej zgodnie z zasadami rachunkowości i wykazanej w sprawozdaniu finansowym) z jego wartością podatkową (tj. wartością ustaloną przy uwzględnieniu przepisów podatkowych).

Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową. Natomiast wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego.

Jeżeli z porównania pomiędzy wartością bilansową i podatkową składników aktywów i pasywów powstaną różnice mające charakter przejściowy, to z punktu widzenia skutków, jakie wywierają na rozliczenie podatkowe, dzielą się one na dodatnie i ujemne.

Dodatnie różnice przejściowe

Dodatnimi różnicami przejściowymi są te, które spowodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Powstają one, gdy:

1) wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość podatkowa albo

2) wartość bilansowa składnika pasywów jest niższa niż jego wartość podatkowa.

Jeżeli powstają dodatnie różnice przejściowe, to tworzy się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty (por. art. 37 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Ewidencja księgowa rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. PK - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

- Wn konto 87-2 "Odroczony podatek dochodowy",
- Ma konto 83-0 "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego".


Ujemne różnice przejściowe

Ujemnymi różnicami przejściowymi są te, które powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Powstają one, gdy:

1) wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartość podatkowa albo

2) wartość bilansowa składnika pasywów jest wyższa niż jego wartość podatkowa.

Jeżeli powstają ujemne różnice przejściowe, to ustala się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się również w związku ze stratami podatkowymi, możliwymi do odliczenia w przyszłości (por. art. 37 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Ewidencja księgowa aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. PK - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

- Wn konto 65-0 "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego",
- Ma konto 87-2 "Odroczony podatek dochodowy".

Co ważne, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny (por. art. 37 ust. 9 ustawy o rachunkowości).

Moment ujęcia w księgach rachunkowych aktywów i rezerw
z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego można ująć w księgach rachunkowych poprzez:

1) księgowanie na koniec okresu sprawozdawczego tylko zmiany pomiędzy stanem na koniec i początek okresu sprawozdawczego, tj. sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

2) wyksięgowanie dotychczasowych i zaksięgowanie nowo ustalonych na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; operacja wyksięgowania dotychczasowych rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku może nastąpić na początek lub koniec okresu sprawozdawczego.

Należy ponadto wspomnieć, iż przepisy art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nakazują zaokrąglenie m.in. podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku do pełnych złotych. W świetle tych regulacji, końcówkę podstawy opodatkowania oraz końcówkę kwoty podatku wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki tych kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zasadę zaokrągleń stosowaną dla celów podatkowych można również stosować przy ustalaniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nie jest to jednak obowiązek. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowią wielkości szacunkowe. Nie ma zatem przeszkód, aby ich wartości wprowadzać do ksiąg rachunkowych w złotych i groszach. Decyzja w tej kwestii należy do jednostki.

3. Zdarzenia wpływające na powstanie rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W wyniku porównania wartości bilansowej sald aktywów oraz zobowiązań i rezerw z ich wartością podatkową, przy uwzględnieniu wchodzących w ich skład pozycji szczegółowych (np. obiektów środków trwałych i tytułów wartości niematerialnych i prawnych), następuje ustalenie różnic przejściowych, spowodowanych odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl prawa bilansowego i podatkowego.

Aktywa trwałe

Przykład - Amortyzacja bilansowa (księgowa) jest wyższa od podatkowej

Spółka posiada środek trwały "X", którego wartość początkowa wynosi: 280.000 zł. Dotychczasowa amortyzacja według podatkowej stawki amortyzacyjnej wynikającej z Wykazu wynosi: 82.000 zł, a według rocznej stawki amortyzacyjnej (księgowej), ustalonej w myśl art. 32 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości, wynosi: 100.000 zł.

Wartość bilansowa środka trwałego wynosi: 280.000 zł - 100.000 zł = 180.000 zł.

Wartość podatkowa środka trwałego wynosi: 280.000 zł - 82.000 zł = 198.000 zł.

Powstała różnica przejściowa ujemna (WBA < WPA) w kwocie: 18.000 zł.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku wynoszą zatem: 18.000 zł × 19% = 3.420 zł.


Przykład - Amortyzacja bilansowa (księgowa) jest niższa od podatkowej

Spółka posiada środek trwały "Y", którego wartość początkowa wynosi: 90.000 zł. Dotychczasowa amortyzacja według podatkowej stawki amortyzacyjnej wynikającej z Wykazu wynosi: 25.000 zł, a według rocznej stawki amortyzacyjnej (księgowej), ustalonej w myśl art. 32 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości, wynosi: 20.000 zł.

Wartość bilansowa środka trwałego wynosi: 90.000 zł - 20.000 zł = 70.000 zł.

Wartość podatkowa środka trwałego wynosi: 90.000 zł - 25.000 zł = 65.000 zł.

Powstała różnica przejściowa dodatnia (WBA > WPA) w kwocie: 5.000 zł.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku wynosi zatem: 5.000 zł × 19% = 950 zł.


Przykład - Dokonanie odpisu aktualizującego wartość środka trwałego

Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość środka trwałego "Z" przeznaczonego do likwidacji na skutek zmiany technologii produkcji, którego wartość początkowa wynosiła: 85.000 zł. Dotychczasowa amortyzacja księgowa i podatkowa wynosiła: 45.000 zł. Środek trwały zostanie sprzedany za kwotę: 15.000 zł. Trwała utrata wartości tego środka w kwocie: 85.000 zł - 45.000 zł - 15.000 zł = 25.000 zł została zakwalifikowana do pozostałych kosztów operacyjnych.

Wartość bilansowa środka trwałego wynosi: 85.000 zł - 45.000 zł - 25.000 zł = 15.000 zł.

Wartość podatkowa środka trwałego wynosi: 85.000 zł - 45.000 zł = 40.000 zł.

Powstała różnica przejściowa ujemna (WBA < WPA) w kwocie: 25.000 zł.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku wynoszą zatem: 25.000 zł × 19% = 4.750 zł.


Aktywa obrotowe

Przykład - Dokonanie odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych

Spółka posiada wyroby gotowe wycenione po rzeczywistym koszcie wytworzenia w wysokości: 50.000 zł. Wobec obniżenia się cen rynkowych dokonano odpisu aktualizującego w wysokości: 10.000 zł. Odpis ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, przy czym pełny koszt wytworzenia w kwocie: 50.000 zł będzie zaliczony do kosztów podatkowych w momencie sprzedaży tych wyrobów.

Wartość bilansowa wyrobów gotowych wynosi: 50.000 zł - 10.000 zł = 40.000 zł.

Wartość podatkowa wyrobów gotowych wynosi: 50.000 zł.

Powstała różnica przejściowa ujemna (WBA < WPA) w kwocie: 10.000 zł.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku wynoszą zatem: 10.000 zł × 19% = 1.900 zł.


Przykład - Dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności

Spółka wykazuje w księgach należności z tytułu dostaw i usług w kwocie: 123.000 zł, w tym należność od odbiorcy "X" w kwocie: 18.450 zł jest wątpliwa. Dokonano odpisu aktualizującego wartość tej należności w pełnej wysokości. VAT wynosi 23%.

Wartość bilansowa należności bez VAT wynosi: 100.000 zł - 15.000 zł = 85.000 zł.

Wartość podatkowa należności bez VAT wynosi: 100.000 zł.

Powstała różnica przejściowa ujemna (WBA < WPA) w kwocie: 15.000 zł.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku wynosi zatem: 15.000 zł × 19% = 2.850 zł.


Przykład - Naliczono na dzień bilansowy dodatnie różnice kursowe

Spółka posiada nierozliczoną należność w walucie obcej, której wartość w walucie polskiej na dzień powstania wynosiła: 50.000 zł. Na dzień bilansowy naliczono od tej należności dodatnie różnice kursowe w wysokości: 1.800 zł. Spółka stosuje podatkową metodę ustalania różnic kursowych.

Wartość bilansowa należności wynosi: 51.800 zł.

Wartość podatkowa należności wynosi: 50.000 zł.

Powstała różnica przejściowa dodatnia (WBA > WPA) w kwocie: 1.800 zł.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku wynosi zatem: 1.800 zł × 19% = 342 zł.


Przykład - Naliczono na dzień bilansowy odsetki za zwłokę od nieuregulowanej należności

Spółka naliczyła na dzień bilansowy odsetki za zwłokę od nieuregulowanej w terminie należności. Kwota główna należności wynosiła: 28.000 zł, zaś kwota odsetek: 800 zł. Księgowo odsetki stanowią przychód w okresie ich naliczenia (zasada memoriału), ale opodatkowaniu podlegają pod datą zapłaty (zasada kasowa).

Wartość bilansowa należności wynosi: 28.800 zł.

Wartość podatkowa należności wynosi: 28.000 zł.

Powstała różnica przejściowa dodatnia (WBA > WPA) w kwocie: 800 zł.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku wynosi zatem: 800 zł × 19% = 152 zł.


Pasywa - rezerwy na zobowiązania

Przykład - Utworzono rezerwę na naprawy i przeglądy gwarancyjne

Spółka utworzyła rezerwę w kwocie: 120.000 zł na naprawy i przeglądy gwarancyjne sprzedanych wyrobów.

Wartość bilansowa rezerwy wynosi: 120.000 zł.

Wartość podatkowa rezerwy wynosi: 0 zł.

Powstała różnica przejściowa ujemna (WBP > WPP) w kwocie: 120.000 zł.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku wynoszą zatem: 120.000 zł × 19% = 22.800 zł.


Pasywa - zobowiązania

Przykład - Naliczono na dzień bilansowy odsetki za zwłokę od niezapłaconego zobowiązania

Spółka na dzień bilansowy naliczyła odsetki za zwłokę w kwocie: 600 zł od niezapłaconego w terminie zobowiązania wynoszącego: 15.000 zł.

Wartość bilansowa zobowiązania wynosi: 15.600 zł.

Wartość podatkowa zobowiązania wynosi: 15.000 zł.

Powstała różnica przejściowa ujemna (WBP > WPP) w kwocie: 600 zł.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku wynoszą zatem: 600 zł × 19% = 114 zł.


Przykład - Naliczono na dzień bilansowy ujemne różnice kursowe

Spółka posiada nieuregulowane zobowiązanie w walucie obcej, którego wartość w walucie polskiej na dzień powstania wynosiła: 65.000 zł. Na dzień bilansowy naliczono ujemne różnice kursowe w wysokości: 2.300 zł. Spółka stosuje podatkową metodę ustalania różnic kursowych.

Wartość bilansowa zobowiązania wynosi: 67.300 zł.

Wartość podatkowa zobowiązania wynosi: 65.000 zł.

Powstała różnica przejściowa ujemna (WBP > WPP) w kwocie: 2.300 zł.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku wynoszą zatem: 2.300 zł × 19% = 437 zł.

4. Ujęcie w księgach rachunkowych odroczonego podatku i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Przykład

I. Założenia:

 1. Na podstawie danych z przykładów liczbowych zaprezentowanych w pkt 3 niniejszego opracowania. Spółka ustala odroczony podatek po raz pierwszy.
 2. Zestawienie różnic przejściowych między wartością księgową i podatkową aktywów i pasywów na dzień bilansowy (wielkości w złotych) przedstawiono w poniższej tabeli.
Pozycje bilansoweWartość bilansowaWartość podatkowaRóżnice przejścioweRezerwa z tytułu odroczonego podatkuAktywa
z tytułu odroczonego podatku
dodatnieujemne
1. Środki trwałe, w tym:      
   a) "X"180.000198.000 18.000 3.420
   b) "Y"70.00065.0005.000 950 
   c) "Z"15.00040.000 25.000 4.750
2. Wyroby gotowe:40.00050.000 10.000 1.900
3. Należności krótkoterminowe krajowe, w tym:      
a)należność objęta odpisem aktualizującym (należność główna: 15.000, odpis aktualizujący: 15.000)
0 15.000 15.000 2.850
b)należność od której naliczono odsetki (należność główna: 28.000, odsetki: 800)
28.80028.000800 152 
4. Należności krótkoterminowe zagraniczne (należność na dzień powstania: 50.000, niezrealizowane dodatnie różnice kursowe: 1.800)51.80050.0001.800 342 
5. Pozostałe rezerwy: rezerwa na naprawy gwarancyjne120.0000 120.000 22.800
6. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:      
a)krajowe (zobowiązania główne: 15.000, odsetki: 600)
15.60015.000 600 114
b)zagraniczne (zobowiązanie główne: 65.000, niezrealizowane ujemne różnice kursowe: 2.300)
67.30065.000 2.300 437
Razem --7.600190.9001.44436.271

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.444 zł 87-2 83-0
2. PK - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36.271 zł 65-0 87-2

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach rachunkowych odroczonego podatku i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym

IV. Ustalenie kwoty odroczonego podatku wykazywanej w rachunku zysków i strat:

 1. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku (wzrost aktywów): 36.271 zł.
 2. Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku (wzrost rezerw): 1.444 zł.
 3. Odroczony podatek wykazany w rachunku zysków i strat wynosi: 1.444 zł - 36.271 zł = - 34.827 zł. Znak "minus" różnicy oznacza zmniejszenie obciążenia wyniku finansowego z tytułu odroczonego podatku.
CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Różnice w ujęciu kosztów remontu środka trwałego dla celów bilansowych i podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021, strona 39

Udzielenie rabatu dotyczącego sprzedaży z roku poprzedniego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 17

Wpływ nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych na ewidencję księgową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Skutki otrzymania rabatu potransakcyjnego na przełomie lat obrotowychUWAGA! Zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 7

Wybrane operacje na koncie pozostałych rozliczeń międzyokresowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 13

Rachunkowość w przykładach liczbowych - pozostałe artykuły w dziale
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.