Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 maja 2024 r.
(komplet czasopism on-line)
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2024 r., godz. 6:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 106.688 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
serwisy
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
pomoce podatnika

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1198) z dnia 10.04.2024, strona 18 - Spis treści »
Dział: Zagadnienia opracowane kompleksowo

W praktyce wierzyciele mogą obciążać swoich dłużników rekompensatą za koszty odzyskiwania należności, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). Jak bowiem wynika z art. 10 tej ustawy, wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

 • 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5.000 złotych,
 • 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5.000 złotych, ale niższa niż 50.000 złotych,
 • 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50.000 złotych.

Równowartość kwoty ww. rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Oprócz kwoty ww. rekompensaty, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

W tym artykule przedstawiamy, jak ww. rekompensata powinna być rozliczona przez wierzyciela i dłużnika na gruncie VAT i podatku dochodowego oraz przedstawiamy, jak ją ująć w księgach rachunkowych wierzyciela/dłużnika. Pomijamy tu kwestię odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań.

2.1. VAT od rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Czy rekompensata stanowi wynagrodzenie za usługę?

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Należy wskazać, że rekompensata za koszty odzyskiwania należności nie jest wynagrodzeniem za dostawę towarów. Czy stanowi ona zatem wynagrodzenie za usługę, tj. czy można uznać, że doszło do świadczenia usługi przez wierzyciela na rzecz dłużnika, za które dłużnik "płaci" tą rekompensatą?

Przyjmuje się, iż każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu, powstrzymaniu się od dokonania czynności lub tolerowaniu czyjegoś zachowania, co do zasady, stanowi usługę dla celów VAT. Muszą być przy tym spełnione następujące warunki, tj.:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Tak wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 12 marca 2024 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.897.2023.3.KW, w której organ podatkowy stwierdził ponadto, że:

"(...) Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podatnika. (...)"

Uwzględniając powyższe, rekompensata za koszty odzyskiwania należności nie stanowi dla celów VAT wynagrodzenia za świadczenie usługi przez wierzyciela na rzecz dłużnika (nie jest to także, jak już wskazaliśmy, wynagrodzenie za dostawę towaru). W naszej opinii można uznać, że ma ona charakter odszkodowawczy. Przyjmuje się, że istotą odszkodowań jest rekompensata za szkodę, a nie płatność za świadczenie - nie występuje tu świadczenie w zamian za wynagrodzenie. Zapłata odszkodowania nie jest związana z zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji itp.

W związku tym uważamy, że obciążenie dłużnika rekompensatą za koszty odzyskiwania należności nie podlega opodatkowaniu VAT.

Tak też wynika z nadal aktualnych interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z 26 listopada 2013 r., nr IPPP3/443-790/13-2/LK oraz z 10 września 2013 r., nr IPPP3/443-545/13-2/KC. Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji:

"(...) prawo do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności nie posiada cech usługi. (...) tego rodzaju opłaty są naliczane tylko w sytuacjach, gdy dłużnik nie wywiązuje się z terminów płatności zawartych w umowie, natomiast nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usługi. Należności te dla wierzyciela nie są częścią kwoty należnej z tytułu świadczenia usług ani też nie mają wpływu na cenę świadczonych usług, w związku z czym nie można uznać ich również za obrót (...). Zatem w sytuacji, kiedy Wnioskodawca obciąży swojego dłużnika kwotą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równą kwocie 40 euro (lub wyższą w przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności przekroczą tę kwotę), nie będzie to stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT. Płatności tego rodzaju mają wyłącznie charakter rekompensaty za nieterminowe wykonanie zobowiązania, zaś podmiot dokonujący tych płatności nie uzyskuje jakiegokolwiek świadczenia ekwiwalentnego. (...)"

Obciążenie dłużnika kwotą rekompensaty - jak udokumentować?

Ze względu na to, iż - jak już wskazano - rekompensata za koszty odzyskiwania należności nie podlega opodatkowaniu VAT (nie jest wynagrodzeniem za towar/usługę), to nie jest ona dokumentowana fakturą. Wierzyciel obciążający dłużnika kwotą rekompensaty wystawia w tym celu inny dokument, np. notę księgową.

Rozliczenie u dłużnika

Ponieważ rekompensata za koszty odzyskiwania należności pozostaje poza zakresem ustawy o VAT, to dłużnik nie odlicza VAT od takiej rekompensaty, kwota VAT tu bowiem nie występuje.

2.2. Rozliczenie rekompensaty za odzyskiwanie należności na gruncie CIT/PIT

Rozliczenie wierzyciela

• Przychód z tytułu otrzymania rekompensaty

Dla wierzyciela otrzymanie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wiąże się z powstaniem z tego tytułu przychodu podatkowego - z tytułu otrzymanych środków pieniężnych. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z CIT/PIT, bowiem ustawodawca nie przewidział takiej możliwości.

Podobnie wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 17 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.92.2020.2.AM, wydanej na gruncie CIT. W interpretacji tej organ podatkowy stwierdził m.in., że choć rekompensata za koszty odzyskiwania należności nie stanowi wynagrodzenia za dostawę towaru/świadczenie usługi, to jest nierozerwalnie związana z faktem dokonania transakcji handlowych. W związku z tym przychód z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności powinien być kwalifikowany jako przychód z innych źródeł, tj. z działalności operacyjnej.

Dla podatnika PIT przychód z tytułu rekompensaty za odzyskiwanie należności kwalifikowany jest do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

• Moment powstania przychodu

W ustawach o podatku dochodowym nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do momentu, w którym podatnik powinien wykazać przychód z tytułu obciążenia kontrahenta (dłużnika) rekompensatą za koszty odzyskiwania należności. Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku otrzymania przychodu, do którego nie stosuje się przepisów odnoszących się do sprzedaży towarów/usług (czy realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych), za datę jego powstania uważa się dzień otrzymania zapłaty. Tak wynika z art. 12 ust. 3e ustawy o PDOP i art. 14 ust. 1i ustawy o PDOF.

W świetle powyższego przychód z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności powstaje u podatnika (wierzyciela należności) z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy (w momencie wpłaty przez kontrahenta gotówki do kasy). Na moment powstania tego przychodu nie wpływa data wystawienia dokumentu (np. noty księgowej), na podstawie którego podatnik obciąża kontrahenta rekompensatą. Podobnie wynika z interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS: z 17 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.90.2020.2.AM, czy z 12 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.94.2020.3.SJ/AG. Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji:

"(...) W przypadku rekompensat (odszkodowań) trudno uznać, że mamy do czynienia z wydaniem towaru lub świadczeniem usługi. Podmiot, któremu przysługuje takie zadośćuczynienie, niewątpliwie nie dokonuje w tym zakresie żadnego świadczenia na rzecz dłużnika, a jedynie otrzymuje ustawowe uprawnienie do otrzymania rekompensaty lub zwrotu kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem swoich roszczeń. Oznacza to, że przychody z tego tytułu należy zakwalifikować jako pozostałe świadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do których przychód powstaje w dniu otrzymania zapłaty.

(...) należy wskazać, że przychód podatkowy powstanie w dniu, w którym Wnioskodawca faktycznie otrzyma rekompensatę z tytułu kosztów odzyskiwania należności. (...)"

Rozliczenie dłużnika

• Prawo do ujęcia rekompensaty w kosztach podatkowych dłużnika

Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały z tych kosztów ustawowo wyłączone (tj. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF). Przyjmuje się także, iż kosztem podatkowym mogą być wydatki, które są racjonalne, ekonomicznie uzasadnione oraz odpowiednio udokumentowane.

Ustawodawca wyłączył wprawdzie z kosztów podatkowych koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (zob. art. 16 ust. 1 pkt 17 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 pkt 14 ustawy o PDOF), wyłączenie to nie dotyczy jednak rekompensat za koszty odzyskiwania należności (nie jest to ww. koszt egzekucyjny).

Ustalając zatem, czy koszt ww. rekompensaty dłużnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, rekompensata ta musi wykazywać związek z jego przychodami. W praktyce przyjmuje się, że związek taki istnieje, co potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 18 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.101.2020.2.JG/AG. W interpretacji tej organ podatkowy wskazał na konieczność ustalenia, czy ww. rekompensata została poniesiona w sposób celowy, tj. trzeba zbadać, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności podatnik zachował należytą staranność i czy zapłata rekompensaty za koszty odzyskiwania należności jest następstwem zdarzeń niezależnych od podatnika. Według Dyrektora KIS, tak będzie m.in., gdy do niezrealizowania w terminie zobowiązań finansowych wobec kontrahentów (a w konsekwencji do poniesienia ww. wydatku), nie przyczyni się sam podatnik. Taka sytuacja stanowi bowiem element nieuniknionego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i przesądza o celowości poniesionego wydatku. Jak czytamy w tej interpretacji:

"(...) Jak wskazała spółka (...), opóźnienie w płatnościach (...) nie jest wynikiem umyślnej, ewidentnej winy w działaniach spółki. Opóźnienie w płatnościach w związku z realizacją transakcji handlowych, skutkujące zapłatą przez spółkę odsetek i rekompensaty, jest wynikiem:

 • sytuacji finansowej spółki, a w konsekwencji opóźnieniami w uregulowaniu zobowiązania,
 • otrzymania faktury po terminie zapłaty,
 • otrzymania nieprawidłowej faktury, która oczekuje na zaksięgowanie i zapłatę.

(...) należy stwierdzić, że (...) koszty z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, ponoszone na rzecz dostawców (...), spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów (...), gdyż zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. (...)"

Podobne stanowisko Dyrektor KIS zajął w interpretacjach indywidualnych: z 19 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.100.2020.2.JG/AG oraz z 18 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.102.2020.2.AG.

• Moment zaliczenia rekompensaty do kosztów podatkowych dłużnika

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności wiąże się w sposób pośredni z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Dotyczy ona bowiem ogólnego funkcjonowania podmiotu gospodarczego i nie można jej przypisać do konkretnego przychodu. Rekompensatę tę kwalifikuje się zatem do tzw. kosztów pośrednich, potrącalnych generalnie w dacie poniesienia, tj. w dniu, na który została ona ujęta w księgach rachunkowych (zaksięgowana) na podstawie odpowiedniego dokumentu, np. noty księgowej wystawionej przez wierzyciela (zob. ww. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 19 czerwca 2020 r.).

Koszty finansowania dłużnego - u wierzyciela/dłużnika będącego podatnikiem CIT

Podatnicy CIT są zobowiązani wyłączać z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka tych kosztów przewyższa wyższą ze wskazanych wartości: kwotę 3.000.000 zł albo 30% tzw. podatkowej EBITDA (art. 15c ust. 1 ustawy o PDOP).

Co istotne:

 • przez nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego rozumie się kwotę, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym (art. 15c ust. 3 ww. ustawy),
 • przez koszty finansowania dłużnego rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione (art. 15c ust. 12 ww. ustawy),
 • przez przychody o charakterze odsetkowym rozumie się przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego (art. 15c ust. 13 ww. ustawy).

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2024 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.696.2023.2.SG uznał, że przychód z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowi ww. przychód o charakterze odsetkowym, który należy uwzględniać w kalkulacji ww. limitu na potrzeby kosztów finansowania dłużnego. Zdaniem organu podatkowego:

"(...) art. 15c ust. 12 updop wymienia przykładowo jako koszt finansowania dłużnego kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności jest natomiast funkcjonalnie powiązana z opóźnieniem w zapłacie zobowiązań, gdyż należna jest tylko w sytuacji, gdy po stronie wierzyciela powstanie prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. W związku z powyższym stanowi ona koszt ponoszony z tytułu zadłużenia, tj. niespłaconego zobowiązania handlowego nabywcy towarów (lub usług) i jako taka powinna być identyfikowana jako koszt finansowania dłużnego (...).

W świetle bowiem art. 15c ust. 13 updop, przychody o charakterze odsetkowym są definiowane nie tylko jak odsetki, ale też jako inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego.

Tym samym rekompensaty za koszty odzyskiwania należności otrzymywane przez uczestników PGK stanowią przychody o charakterze odsetkowym, które należy uwzględnić w kalkulacji limitu, o którym mowa w art. 15c ust. 1 updop, na potrzeby obliczenia dochodu (straty) (...)"

Odnosząc powyższe do dłużnika, należna wierzycielowi rekompensata (za koszty odzyskiwania należności) będzie odpowiednio stanowiła koszty finansowania dłużnego u dłużnika.

2.3. Ewidencja księgowa rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - u wierzyciela i dłużnika

W ustawie o rachunkowości nie ma regulacji, które wprost wskazywałyby, w jaki sposób wierzyciel lub dłużnik powinien ująć w księgach rachunkowych rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Ze względu na to, iż ww. rekompensata wiąże się w sposób pośredni z działalnością operacyjną wierzyciela/dłużnika, to powinna ona zostać zakwalifikowana (zob. art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości):

 • u wierzyciela - do pozostałych przychodów operacyjnych,
 • u dłużnika - do pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja księgowa u wierzyciela

Rekompensata za koszty na odzyskiwanie należności może zostać ujęta w księgach rachunkowych wierzyciela w następujący sposób (np. na podstawie wystawionej przez wierzyciela noty księgowej):

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" (przychód niepodatkowy - przychód ten powstaje dopiero z chwilą faktycznego otrzymania rekompensaty).

Zapłata przez dłużnika ww. rekompensaty:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 10 "Kasa",
- Ma konto 20.

Dodajmy, że podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) omawianą rekompensatę ujmują w tej księdze w kolumnie 8 "Pozostałe przychody" - pod datą uzyskania przychodu, tj. pod datą faktycznego otrzymania rekompensaty (wpływu na rachunek bankowy/wpłaty do kasy).

Ewidencja księgowa u dłużnika

Rekompensata za koszty na odzyskiwanie należności może zostać ujęta w księgach rachunkowych dłużnika w następujący sposób (np. na podstawie otrzymanej od wierzyciela noty księgowej):

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub konto 24.

Zapłata ww. rekompensaty może zostać zaksięgowana przez dłużnika:

- Wn konto 21 lub konto 24,
- Ma konto 13-0 lub konto 10.

Z kolei podatnicy prowadzący PKPiR omawianą rekompensatę ujmują w księdze w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" - pod datą poniesienia kosztu, tj. w dacie wystawienia dokumentu stanowiącego podstawę ujęcia kosztu w PKPiR (zob. art. 22 ust. 6b ustawy o PDOF).

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Ujęcie w kosztach podatkowych dłużnika obciążających go kosztów odzyskiwania należności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023, strona 41

Kary, odsetki i rekompensaty korygujące zobowiązania w bilansie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024, strona 23

Skutki otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w księgach wierzyciela i dłużnika

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024, strona 59

Wyliczanie limitu kosztów finansowania dłużnego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024, strona 41

Część odsetkowa raty leasingowej a koszty finansowania dłużnego - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023, strona 34

Opłata związana z dochodzeniem należności przez wierzyciela

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (590) z dnia 20.07.2023, strona 43

Minimalny podatek dochodowy w 2024 r. - część II

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (602) z dnia 20.01.2024, strona 4

Odsetki otrzymywane za opóźnienie zwrotu nienależnie nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych od kredytu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023, strona 45

Koszty związane z leasingiem operacyjnym a koszty finansowania dłużnego

Serwis Podatkowy nr 11 (935) z dnia 10.11.2023, strona 25

Zagadnienia opracowane kompleksowo - pozostałe artykuły w dziale
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.