Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 19 kwietnia 2024 r.
(komplet czasopism on-line)
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 14:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 95.501 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
serwisy
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
pomoce podatnika

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z wpłat pieniężnych wspólników - podatki i ewidencja księgowa

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024, strona 18 - Spis treści »
Dział: Zagadnienia opracowane kompleksowo

W praktyce mają miejsce sytuacje, w których podejmowana jest decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. z wniesionych przez dotychczasowych wspólników wkładów pieniężnych (lub niepieniężnych, tę kwestię tu pomijamy). W takim przypadku należy m.in. ustalić, czy w związku z ww. podwyższeniem kapitału spółka jest zobowiązana zapłacić PCC, czy może odliczyć VAT od wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz czy wydatki te może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Te kwestie poruszamy w tym artykule przedstawiając także ewidencję księgową ww. wydatków w spółce z o.o. opodatkowanej "klasycznym" CIT. Nie odnosimy się tu do rozliczenia wspólników wnoszących wkłady pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego.

2.1. Wniesienie wkładów pieniężnych przez wspólników/-a - podstawa prawna

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

Przy tym Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) przewiduje różne tryby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Tzw. nienotarialne podwyższenie i w trybie S24

Jeżeli spółka ma być dofinansowana przez obecnych wspólników i przy zachowaniu aktualnego rozkładu sił, w spółce można rozważyć przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego bez udziału notariusza, na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki. Nienotarialne podwyższenie kapitału zakładowego może być przeprowadzone w spółce na podstawie art. 257 § 1 K.s.h., gdy umowa spółki zawiera postanowienie przewidujące maksymalną wysokość podwyższenia i jego termin. W jego ramach wspólnicy mogą podjąć uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. Po podjęciu uchwały wspólnicy składają na piśmie oświadczenia o objęciu udziałów (podwyższenia wartości istniejących udziałów) w podwyższonym kapitale zakładowym. Następnie udziałowcy wnoszą wkłady na pokrycie obejmowanych udziałów (podwyższenia wartości udziałów). Gdy wszystkie wkłady zostaną wniesione, zarząd może zgłosić podwyższenie do KRS (koszt złożenia wniosku w trybie tradycyjnym to 350 zł).

Z uproszczonego sposobu podwyższenia kapitału zakładowego można skorzystać, jeżeli wszyscy wspólnicy będą chcieli dofinansować spółkę. Wtedy podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Poza tym udziału notariusza nie wymaga podwyższenie kapitału zakładowego w trybie S24. Możliwość ta dotyczy jednak tylko spółek z o.o. założonych w trybie S24, których umowa spółki nie była dotychczas zmieniona w procedurze tradycyjnej. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. w trybie S24 może być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi (art. 158 § 12 K.s.h., zob. też art. 255 § 4art. 2591 K.s.h.).

Zmiana rozkładu sił w spółce, nowy wspólnik

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga podjęcia przez wspólników uchwały w trybie zmiany umowy spółki w sytuacji m.in., gdy jeden ze wspólników ma zwiększyć swój udział w kapitale zakładowym kosztem innych wspólników, czy do spółki ma przystąpić nowa osoba. W tym celu ustanawiane są nowe udziały, a wówczas istotna jest kwestia ich objęcia. Jak wynika z art. 258 § 1 zd. 1 K.s.h., jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Z regulacji tej wynika, że na mocy umowy spółki prawo pierwszeństwa może być wyłączone lub ograniczone dla niektórych wspólników. W takim przypadku nowo utworzone udziały są obejmowane na warunkach określonych w umowie spółki. Poza tym prawo to może być wyłączone bądź ograniczone w uchwale o podwyższeniu kapitału. Przy tym uchwała ta musi być podejmowana w trybie zmiany umowy spółki. Przesądził o tym Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt III CZP 57/12. SN wskazał także możliwości, jakie daje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zmiany umowy spółki. Przyjął, że w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego przez zmianę umowy spółki wspólnicy mogą:

 • wyłączyć lub ograniczyć prawo dotychczasowych wspólników do objęcia nowych udziałów w stosunku do dotychczasowych udziałów,
 • postanowić o przyznaniu uprawnień do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym osobom niebędącym wspólnikami,
 • udzielić upoważnienia wyznaczonemu organowi spółki do przydzielania na określonych zasadach udziałów nieobjętych przez wspólników, którzy nie skorzystali z przysługującego im prawa pierwszeństwa.

Nowy wspólnik wstępuje do spółki składając oświadczenia w formie aktu notarialnego o przystąpieniu do spółki oraz o objęciu udziału(ów) o oznaczonej wartości nominalnej (art. 259 K.s.h.). W zwykłym trybie podwyższenia kapitału zakładowego również oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego (art. 258 § 2 K.s.h.).

Zgłoszenie podwyższenia do KRS

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje dopiero z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców (art. 262 § 4 K.s.h.). Jednak w stosunkach wewnętrznych podwyższenie to jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Po jej podjęciu powinno nastąpić wniesienie wkładów. Gdy wszystkie wkłady zostaną wniesione, zarząd może zgłosić podwyższenie do KRS. Pamiętać bowiem należy, że jednym z załączników do wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do KRS jest oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione (art. 262 § 2 pkt 3 K.s.h.).

Zasadą jest, że zgłoszenie podwyższenia do KRS powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Przy tym jest to możliwe dopóki uchwała nie utraci mocy obowiązującej. Kwestię tę reguluje art. 169art. 256 § 3 K.s.h. Gdy uchwała w sprawie zmiany umowy spółki została zaprotokołowana przez notariusza, zastosowanie ma art. 169 § 1 K.s.h. Zgodnie z nim, jeżeli modyfikacja umowy spółki nie zostanie zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały wspólników w tej sprawie albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania zmiany stało się prawomocne, uchwała traci moc obowiązującą.

2.2. Zapłata PCC w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z wkładów lub ze środków spółki stanowi czynność zmiany umowy spółki podlegającą, co do zasady, PCC. Podstawę opodatkowania stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, minus opłaty dotyczące rejestracji zmian w KRS i ewentualnie koszty wynagrodzenia notariusza (por. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) oraz ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, dalej: ustawy o PCC; Dz. U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.).

W przypadku gdy w ramach podwyższenia wnoszone są tylko wkłady pieniężne, nie znajdą zastosowania wyłączenia od PCC uregulowane w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC, czy z zasady stand still wynikającej z prawa UE w związku z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. One dotyczą wyłącznie aportów. Do podwyższenia kapitału zakładowego mogą mieć zastosowanie zwolnienia od PCC, o których mowa w art. 9 pkt 11 lit. b)-d) ustawy o PCC, ale dotyczą one nietypowych sytuacji. Przykładowo, zwolnienie z art. 9 pkt 11 lit. d) ww. ustawy dotyczy spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, spełniających warunki wskazane w tej regulacji.

]
Wzór deklaracji PCC dostępny w dziale Inne podatki w Programie DRUKI Gofin

Jeśli konieczne jest rozliczenie PCC, stawka wynosi 0,5%. Podatnikiem jest spółka. Jest ona zobowiązana we własnym zakresie złożyć deklarację PCC-3, obliczyć i wpłacić podatek. Z PCC należy rozliczyć się w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały wspólników w tej sprawie. Jednakże wyjątek od tych zasad dotyczy sytuacji, gdy czynność jest dokonywana w formie aktu notarialnego, a zatem gdy podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w tradycyjnym trybie zmiany umowy spółki (art. 10 ust. 1-3 ustawy o PCC). Wówczas płatnikiem PCC jest notariusz.

Nadwyżka wniesionych wkładów pieniężnych ponad wartość nominalną wydanych udziałów (tzw. agio), przekazana na kapitał zapasowy spółki, nie podlega opodatkowaniu PCC (por. np. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 10 listopada 2022 r., nr 0111-KDIB2-3.4014.347.2022.4.MD).

2.3. Odliczanie VAT od wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego

Prawo do odliczenia VAT - zasada ogólna

Podatnicy mogą odliczać VAT od zakupu towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są (lub będą) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń i wyłączeń. Tak wynika z art. 86 ustawy o VAT.

Trzeba też dodać, że aby podatnik mógł odliczyć VAT od zakupu towarów/usług, musi m.in. posiadać fakturę z wykazaną w niej kwotą VAT - gdy dana transakcja podlega opodatkowaniu. Nie można bowiem odliczać VAT z faktury dokumentującej transakcję niepodlegającą opodatkowaniu VAT albo zwolnioną z VAT (art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT).

Podwyższenie kapitału zakładowego/wniesienie przez wspólnika wkładu pieniężnego

Dla Prenumeratorów GOFIN

W pierwszej kolejności należy wskazać, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z wkładów pieniężnych wniesionych do spółki przez jej wspólników jest neutralne na gruncie VAT. Nie dochodzi tu bowiem do dostawy towarów czy świadczenia usług na rzecz spółki, w związku z czym nie wystąpi VAT od samej czynności podwyższenia kapitału zakładowego, czy wniesienia przez wspólników wpłat na to podwyższenie. Tak wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 15 września 2023 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.374.2023.2.MGO oraz z 6 czerwca 2023 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.280.2023.1.DP. Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji:

"(...) przekazanie środków pieniężnych nie stanowi czynności, która w świetle ustawy o VAT mogłaby zostać zakwalifikowana jako dostawa towarów bądź świadczenie usług, tj. jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wynika to z faktu, że środki pieniężne nie spełniają definicji towaru, tym samym ich przekazanie nie może stanowić dostawy towarów, jak również nie można uznać, że samo przekazanie środków pieniężnych stanowi świadczenie usług.

A zatem przekazanie środków z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego nie będzie stanowiło czynności opodatkowanej VAT (...)."

W sytuacji zatem, gdy spółka z o.o. otrzyma od wspólnika wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego, to nie odliczy VAT od tego podwyższenia, gdyż - jak już wskazano - kwota tego podatku nie występuje.

Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego

W sytuacji gdy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółka z o.o. ponosi wydatki np. na opłaty notarialne, obsługę prawną itp., to mogą powstać wątpliwości, czy wydatki te służą:

 • bezpośrednio podwyższeniu kapitału zakładowego/wniesieniu przez wspólników wkładu pieniężnego, tj. czynnościom pozostającym poza zakresem ustawy o VAT, czy
 • pośrednio działalności gospodarczej spółki.

W naszej opinii, wydatki ponoszone przez spółkę z o.o. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (np. koszty notarialne, koszty obsługi prawnej) należy wiązać z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego (tu: spółki z o.o.), a nie z samą czynnością podwyższenia kapitału zakładowego (wniesienia wkładu pieniężnego przez wspólników). Jeśli więc spółka z o.o. wykonuje działalność gospodarczą opodatkowaną VAT, to naszym zdaniem powinno jej przysługiwać prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na zasadach ogólnych. Uważamy, że na prawo do odliczenia VAT od tych wydatków nie powinien wpływać fakt, iż samo podwyższenie kapitału zakładowego/wniesienie wkładu pieniężnego przez wspólnika jest czynnością pozostającą poza zakresem ustawy o VAT.

Potwierdzeniem słuszności tego stanowiska może być wyrok NSA z 25 lutego 2011 r., sygn. akt I FSK 246/10, w którym czytamy:

"(...) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, poprzez emisję przez spółkę akcyjną akcji, jest czynnością prowadzącą do uzyskania dodatkowego kapitału przez spółkę, który wykorzystywany jest do działalności gospodarczej spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie stanowi czynności opodatkowanej, jednak czynność ta podejmowana jest w związku z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą. W wyniku tej czynności spółka, będąca podatnikiem, uzyskuje środki pieniężne wykorzystywane do prowadzenia podstawowej działalności. Emisja akcji jest jednym z podstawowych sposobów pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną. Zatem jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę są czynności opodatkowane podatkiem VAT, to wydatki ponoszone przez spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego należy uznać za czynności, które służą prowadzeniu działalności opodatkowanej. Z tego względu podatek naliczony, związany z tymi wydatkami, podlegać będzie odliczeniu od podatku należnego w takim zakresie, w jakim podatek ten będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną. (...)"

2.4. Podwyższenie kapitału zakładowego - przychody i koszty podatkowe spółki z o.o.

Otrzymanie wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego a przychód w spółce

W sytuacji gdy spółka otrzyma od wspólnika środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego, to po stronie spółki nie powstanie z tego tytułu przychód podatkowy. Jak bowiem wynika z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych m.in. na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

Przychód podatkowy nie wystąpi także, gdy powstanie agio, tj. nadwyżka ceny nabycia udziałów (objętych w zamian za wniesione przez wspólników wkłady pieniężne) ponad ich wartość nominalną, przekazana na kapitał zapasowy spółki z o.o. (zob. art. 12 ust. 4 pkt 11 ww. ustawy).

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 3 lipca 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.158.2023.4.KK.

Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego a koszty podatkowe spółki

Zgodnie z zasadą ogólną (wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Dla Prenumeratorów GOFIN

Dla celów CIT przyjmuje się, że wydatki, bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego, które są niezbędne do tego podwyższenia, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te nie wykazują bowiem związku z przychodami podatnika. Mowa tu o ponoszonych przez spółkę - w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego - kosztach notarialnych, PCC oraz opłatach sądowych związanych z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w KRS. Takie stanowisko wynika z uchwały składu 7 sędziów NSA z 24 stycznia 2011 r., sygn. akt II FPS 6/10 (odnosi się ona wprawdzie do wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych, niemniej jednak może ona posłużyć również do kwalifikacji kosztów związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółkach z o.o.). Takie też stanowisko prezentują organy podatkowe.

Z ww. uchwały NSA wynika m.in. także, że ponoszone w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, np. koszty usług prawnych, doradztwa inwestycyjnego itp. to koszty ogólne funkcjonowania spółki, w związku z czym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. W praktyce jednak ta kwestia jest problemowa. Organy podatkowe uważają bowiem z reguły, że również te wydatki nie mogą być kosztem podatkowym, gdyż nie wykazują związku z przychodami podatnika (spółki). Tak wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 23 listopada 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.546.2023.1.AND, czy z 2 stycznia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.717.2022.3.AND. Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji:

"(...) gdy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę nie będą wiązać się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, Wnioskodawca będzie uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego doradcy na podstawie faktur (...).

W przypadku gdy poniesione koszty na usługi doradcze wiązałyby się z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (...)"

Tak też wynika z informacji telefonicznej udzielonej przez KIS.

Jeśli zatem podatnik nie chce wejść w spór z organami podatkowymi, to najbezpieczniej będzie, jeśli nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi doradcze/obsługę prawną, ponoszonych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

2.5. Ewidencja księgowa wydatków ponoszonych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Kapitał zakładowy spółek wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym (KRS). Zadeklarowane, lecz niewniesione, wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. Tak wynika z art. 36 ust. 1-2 ustawy o rachunkowości.

Jak już wskazano, podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. następuje z chwilą jego wpisania do KRS. Do czasu dokonania tego wpisu wpłaty pieniężne dokonane przez wspólników w celu podwyższenia tego kapitału mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych zapisem:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 10 "Kasa",
- Ma konto 24-3 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika).

Natomiast pod datą wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w KRS w księgach rachunkowych spółki księguje się zwiększenie tego kapitału, np. zapisem:

- Wn konto 24-3,
- Ma konto 80 "Kapitał zakładowy".

W sytuacji gdy wartość wniesionych przez wspólników wpłat jest wyższa od wartości nominalnej obejmowanych przez nich udziałów, to powstałą z tego tytułu różnicę (agio) odnosi się na kapitał zapasowy, co może nastąpić zapisem:

- Wn konto 24-3,
- Ma konto 81-1 "Kapitał zapasowy".

Wydatki poniesione przez spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

Wydatki poniesione przez spółkę z o.o. w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego (np. opłaty notarialne, sądowe, PCC, usługi doradcze) odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej spółki.

Opłaty sądowe czy PCC mogą zostać zaksięgowane:

- Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" - NKUP,
- Ma konto 13-0.

Z kolei wynagrodzenie notariusza (tj. opłaty notarialne) można zaksięgować (pomijamy kwestię VAT) zapisem:

- Wn konto 40-2 "Usługi obce" - NKUP,
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub konto 13-0 lub konto 10.

W podobny sposób spółka może zaksięgować koszty usługi doradczej/obsługi prawnej poniesionej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Dodajmy, że jeśli jednostka (tu: spółka z o.o.) ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 5, to wszystkie koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego ujmie na koncie 55 "Koszty zarządu".

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Wniesienie samochodu ciężarowego do spółki z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego, czy zapasowego?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023, strona 62

Dopłata do kapitału przeznaczona na budowę zakładu produkcyjnego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024, strona 28

Ujęcie w księgach spółki z o.o. dopłat wnoszonych przez wspólników na pokrycie straty za rok ubiegły

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023, strona 54

Dopłaty otrzymane przez spółkę z o.o. od jej wspólników w celu pokrycia strat bilansowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023, strona 68

Wydatki ponoszone w związku z podwyższeniem kapitału spółki komandytowej a estoński CIT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1183) z dnia 10.11.2023, strona 32

Konwersja odsetek od pożyczki na udziały w spółce z o.o.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (592) z dnia 20.08.2023, strona 25

Dopłaty na cele inwestycyjne - ujęcie w księgach rachunkowych otrzymującego i wnoszącego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023, strona 67

Otrzymane aporty w świetle MSR - część I

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023, strona 45

Wykorzystanie kapitału rezerwowego w spółce z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023, strona 20

Zagadnienia opracowane kompleksowo - pozostałe artykuły w dziale
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.