Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 13 czerwca 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2021 r., godz. 7:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 114.004 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
22
1
2
3
4
5
6
23
7
8
9
10
11
12
13
24
14
15
16
17
18
19
20
25
21
22
23
24
25
26
27
26
28
29
30
pomoce podatnika

Umorzenie zaległości w VAT - wzór wniosku

Źródło: Poradnik VAT nr 10 (538) z dnia 20.05.2021, strona 51

1. Skutki przekroczenia terminu zapłaty zobowiązania z tytułu VAT

W wyniku rozliczenia JPK_VAT z deklaracją za dany okres powstaje zobowiązanie podatkowe (nadwyżka podatku należnego nad naliczonym), bądź też nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, którą można wykazać do zwrotu na rachunek bankowy, na rachunek VAT bądź do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Jeżeli podatnik nie uiści w terminie zobowiązania w podatku VAT, to zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) powstanie u niego zaległość podatkowa. Stan ten powstaje z mocy samego prawa następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin płatności i nie jest tu potrzebne podejmowanie dodatkowych działań przez organy podatkowe, np. wydanie decyzji stwierdzającej zaległość (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 20 listopada 2019 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.579.2019.1.PG).

Na równi z zaległością traktuje się także zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących zobowiązań podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 52 § 1 ww. Ordynacji podatkowej zwrotowi bez wezwania organu podatkowego podlega uprzednio zwrócona przez organ podatkowy lub zaliczona na poczet zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę albo bieżących zobowiązań podatkowych, wraz z oprocentowaniem, m.in. kwota zwrotu podatku wykazana nienależnie lub w wysokości większej od należnej, ujęta w deklaracji.

Przykład

W JPK_V7M za styczeń 2021 r. podatnik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 20.000 zł, którą otrzymał w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. W maju 2021 r. podatnik stwierdził, iż w rozliczeniu za styczeń 2021 r. nie uwzględnił dostawy towarów na kwotę 10.000 zł netto plus VAT w wysokości 2.300 zł, w związku z czym złożył korektę za ten okres. Zatem kwota 2.300 zł stanowi dla podatnika zaległość podatkową, którą musi uiścić z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi odpowiednio od dnia zwrotu podatku.

Zaległość w podatku VAT może również powstać w wyniku wydania przez organ podatkowy decyzji. Jeżeli bowiem w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji, albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, albo powstałego zobowiązania nie wykazano, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. Podobnie, jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że w złożonej deklaracji wykazano nieprawidłową kwotę zwrotu podatku lub kwotę podatku naliczonego przeniesionego do rozliczenia lub kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów ustawy o VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych, w deklaracji nie wykazano tych kwot albo podatnik nie złożył deklaracji, mimo ciążącego na nim obowiązku, wydana zostanie decyzja, w której określona będzie prawidłowa wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

2. Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu VAT

W związku z pandemią COVID-19 niektórzy podatnicy mają problemy z terminową zapłatą należności wynikających z JPK_VAT. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl w dniu 9 kwietnia 2021 r. zamieszczono komunikat, w którym czytamy:

"(...) KAS wspiera podatników, którzy w związku z pandemią Covid-19 mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. (...) Mogą oni wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty podatku, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości podatkowych. (...) Takie wnioski rozpatrywane są w pierwszej kolejności. (...)

Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej mogą wnioskować o:

 • rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z),
 • umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M),
 • odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).

We wniosku należy opisać swoją indywidualną sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. Wniosek powinien być kompletny i podpisany (podkreślenie redakcji).

(...) Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii, mogą również skorzystać z pomocy państwa, określonej w programie »Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej«. Składając wniosek do właściwego urzędu skarbowego, mogą starać się o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Wsparcie takie może być udzielone przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19, o co najmniej 25%, w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego (...)".

Aktywne druki i formularze
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku VAT dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl

Podatnicy, którzy mają problemy z uregulowaniem zobowiązań z tytułu podatku VAT mogą zatem występować do urzędu skarbowego na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej z wnioskami o rozłożenie na raty, umorzenie zaległości podatkowej lub odroczenie terminu zapłaty VAT. W tym miejscu należy wyjaśnić, że wzory wniosków wymienionych w komunikacie (wnioski RAT_Z, UZ-M i TER-Z) nie są wzorami określonymi mocą rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów. Zatem wnioski takie mogą w zasadzie zostać sporządzone dowolnie. Ważne jest, aby we wniosku opisać swoją indywidualną sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. Ponadto wniosek powinien być podpisany. Można załączyć również dodatkowe dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika i jego trudną sytuację.

Przykładowo wypełniony wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku VAT prezentujemy poniżej.

Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

» Odmowa umorzenia odsetek od zaległości podatkowej - korzystny wyrok NSA

W praktyce zdarza się, że organ podatkowy odmówi umorzenia zaległości podatkowej. Warto w takich przypadkach mieć na uwadze wyrok NSA z dnia 18 marca 2021 r., sygn. akt III FSK 2920/21. W rozpatrywanej sprawie odmówiono umorzenia odsetek od zaległości podatkowych. Zdaniem NSA zaskarżona decyzja narusza zasadę zaufania do organów i zasadę przekonywania. Naruszenie tych zasad Sąd powiązał bowiem z brakiem wyjaśnienia w decyzji przyczyny odmowy umorzenia odsetek od zaległości podatkowej, podczas gdy niecałe dwa miesiące wcześniej Sąd umorzył podatnikowi odsetki od innej zaległości podatkowej, a każda z tych decyzji została podjęta w analogicznym stanie faktycznym i prawnym. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku NSA: "(...) Trudno nie zgodzić się z Sądem pierwszej instancji, iż wobec tak rozbieżnych decyzji organów podatkowych i braku jakichkolwiek wyjaśnień odnośnie do przyczyny wydania zupełnie różnych rozstrzygnięć (raz decyzji stwierdzającej wystąpienie ważnego interesu podatnika, innym razem brak takiego interesu) w krótkim okresie czasu, powoduje iż nie wiadomo jakimi przesłankami kierował się organ. Niewątpliwie podjęcie zupełnie różnych rozstrzygnięć w krótkim czasie, bez wyjaśnienia przyczyny zajęcia przez organ odmiennego stanowiska w decyzji późniejszej, może podważać zaufanie podatnika do organu i z pewnością nie przekonuje podatnika o słuszności rozstrzygnięcia. Co więcej, brak stosownych wyjaśnień w tym zakresie uniemożliwia sądowi kontrolę stanowiska zajętego przez organ, a to ma wpływ na wynik sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela również stanowisko Sądu pierwszej instancji, iż organ dopuścił się szeregu nieprawidłowości dokonując oceny sytuacji finansowej skarżącej, przez co wniosek organu, iż nie zaistniał ważny interes podatnika może być wadliwy. (...)".

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Pomoc dla podatników mających problemy z terminową zapłatą należności podatkowych w związku z COVID-19

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021, strona 4

Składki ZUS opłacane nieterminowo - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020, strona 15

Prezentacja w bilansie zobowiązań z tytułu rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 60

Konsekwencje powstania zaległości w VAT

Poradnik VAT nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 18

Istotne zmiany dla przedsiębiorców turystycznych i innych podmiotów przyjęte przez Radę Ministrów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 7

Wzór wniosku o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT z deklaracją

Poradnik VAT nr 1 (529) z dnia 10.01.2021, strona 51

Odsetki i opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty zwrotu dofinansowania a CIT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 35

Sposoby rozliczania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym

Poradnik VAT nr 23 (527) z dnia 10.12.2020, strona 15

Przedłużenie terminu zwrotu VAT przez organ podatkowy

Poradnik VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020, strona 47

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.