Wydawnictwo Podatkowe
środa, 12 maja 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021 r., godz. 12:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 70.822 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
1
2
18
3
4
5
6
7
8
9
19
10
11
12
13
14
15
16
20
17
18
19
20
21
22
23
21
24
25
26
27
28
29
30
22
31
pomoce podatnika

Prawo przedsiębiorcy do opłacania składek ZUS na preferencyjnych warunkach

Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021, strona 9

Osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jest to jej pierwsza w życiu działalność gospodarcza. W ramach tej działalności będzie ona świadczyła usługi na rzecz spółki komandytowej, której wspólnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której była ona zatrudniona przed rozpoczęciem działalności. Ponieważ będą to takie same czynności, co wcześniej wykonywane były w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę, czy może ona skorzystać z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach?

Składki na ubezpieczenia społeczne ustalone od podstawy wymiaru, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. nie niższa niż 840 zł) może opłacać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) lub innych przepisów szczególnych - w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (art. 18a ust. 1 ustawy o sus), dalej zwana przedsiębiorcą.

Powołane wyżej regulacje nie mają zastosowania do osoby, która:

 • prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziła pozarolniczą działalność, tzn.:
  • prowadzi/prowadziła w ww. okresie pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
  • wykonuje/wykonywała w wymienionym wcześniej okresie działalność twórczą lub artystyczną,
  • prowadzi/prowadziła w ww. okresie działalność w zakresie wolnego zawodu: w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • jest/była w ww. okresie wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • prowadzi/prowadziła w ww. okresie publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
 • wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

ZUS
Jak wyjaśnił ZUS w poradniku dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl: "(...) Warunek, abyś nie wykonywał działalności dla byłego bądź obecnego pracodawcy dotyczy nie tylko pierwszego dnia działalności, lecz całego 24-miesięcznego okresu. Oznacza to, że od dnia, w którym rozpoczniesz działalność na rzecz byłego pracodawcy, tracisz prawo do ustalania preferencyjnej podstawy. Dzieje się tak również wtedy, gdy moment ten nastąpi np. po kilku miesiącach, od kiedy rozpoczniesz działalność. Ponownie prawo to zyskujesz od dnia, w którym przestaniesz wykonywać działalność na rzecz byłego pracodawcy. (...)". Z kolei pod pojęciem "byłego pracodawcy" należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana dotychczas, tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności. 

ZUS
Jak czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS z 14 lutego 2020 r. (znak WPI/200000/43/10/2020): "(...) Decydujące znaczenie (...) będzie miał fakt nie wykonywania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności tożsamych z wykonywanymi uprzednio w ramach umów o pracę.

Jednakże, w przypadku wystąpienia chociażby jednej czynności tożsamej, wykonywanej w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy którą wykonywał uprzednio w ramach stosunku pracy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, Przedsiębiorca utraci prawo deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (...)".

Wskazniki i stawki
Składki ZUS przedsiębiorców podajemy
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Dla udzielenia odpowiedzi na pytanie Czytelnika należy więc ustalić, czy w ramach prowadzonej działalności wykonywać on będzie usługi na rzecz byłego pracodawcy?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i z chwilą wpisu do rejestru zyskuje osobowość prawną (art. 12 K.s.h.). Natomiast spółka komandytowa jest spółką osobową i nie posiada tego przymiotu - jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Ustawa przyznaje jej jednak zdolność prawną, co oznacza, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Spółka komandytowa powstaje w wyniku zawarcia umowy pomiędzy osobami, które chcą wspólnie prowadzić przedsiębiorstwo. Jej wspólnikiem może być zarówno osoba fizyczna (np. Jan Kowalski), osoba prawna (np. Jaromex Sp. z o.o.), jak i ułomna osoba prawna (np. Janex spółka jawna), przy czym co najmniej jeden z nich musi być komplementariuszem, a jeden komandytariuszem. W sytuacji przedstawionej w pytaniu stroną umowy spółki komandytowej jest między innymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może to mieć wpływ na reprezentację spółki komandytowej, np. gdy spółka z o.o. będzie komplementariuszem może okazać się, że obie spółki reprezentują te same osoby. Pomimo istnienia takiego obowiązku każda ze spółek nadal pozostanie odrębnym podmiotem, zdolnym do składania we własnym imieniu oświadczeń woli (nawiązywania umów gospodarczych i umów o pracę).

Przedsiębiorca z pytania był pracownikiem spółki z o.o., a nie spółki komandytowej. Fakt, że spółka z o.o. jest wspólnikiem spółki komandytowej, na rzecz której będzie on wykonywał usługi w ramach prowadzonej działalności tego nie zmienia. Dlatego uważamy, iż nie wykonuje on działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który spełnia warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 X X (lub 05 72 X X, gdy ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy).

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Przejście z preferencyjnych składek na mały ZUS w trakcie roku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020, strona 59

Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy płatnicy mogą wybrać "mały ZUS plus" - zgłoszenia do 1 lutego 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021, strona 8

Zmiana definicji wolnego zawodu a prawo do małego ZUS plus - interpretacja ZUS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021, strona 54

Ubezpieczenia i składki ZUS z działalności rozpoczętej przez osobę zatrudnioną w spółce z o.o.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020, strona 58

Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i inne zmiany w ZUS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021, strona 15

Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek - pozostałe artykuły w dziale

Do 31 maja br. rolnik - przedsiębiorca przekazuje informację o podatku z działalności

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021, strona 10

Opłacanie składki na FEP za pracownika wykonującego pracę szczególną

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021, strona 8

Zapłata zaległych składek ZUS po sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych korygujących

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021, strona 6

Zwolnienie płatnika z opłacania składek ZUS, w tym finansowanych przez osoby ubezpieczone

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021, strona 10

Składki ZUS za pracownicę pobierającą zasiłek macierzyński

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021, strona 13

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia mediatora

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021, strona 12

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzenia zleceniobiorcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021, strona 7

Składki ZUS od wynagrodzenia osób skierowanych do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021, strona 11

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców niektórych branż po zmianach

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021, strona 12

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla niektórych branż także za luty 2021 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021, strona 6

Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń pozapłacowych przyznanych pracownikom

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021, strona 10

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.