Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 10 maja 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.05.2021 r., godz. 7:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.689 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
1
2
18
3
4
5
6
7
8
9
19
10
11
12
13
14
15
16
20
17
18
19
20
21
22
23
21
24
25
26
27
28
29
30
22
31
pomoce podatnika

Duplikat faktury kosztowej w 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u nabywcy towaru/usługi

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021, strona 14

Podmioty gospodarcze otrzymują często duplikaty faktur. W którym momencie podatnik może odliczyć VAT z duplikatu faktury - wystawionego w 2021 r. - oraz kiedy ująć w kosztach podatkowych i bilansowych koszt udokumentowany tym duplikatem? Kwestie te poruszamy w tym artykule, odnosząc się do sytuacji, gdy stronami transakcji są podmioty krajowe oraz nabywca otrzymujący duplikat faktury prowadzi księgi rachunkowe.

1.1. Prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury

Zasady odliczania VAT - zasada ogólna

Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (z zastrzeżeniem ustawowych wyłączeń, dotyczących m.in. usług gastronomicznych/noclegowych).

Co ważne, prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (lub dokument celny). Podatnicy mogą odliczyć VAT również w okresie późniejszym.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r., jeżeli podatnik nie odliczył VAT w ww. terminie, to mógł tego dokonać w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Podobnie jest w 2021 r., ale tylko w przypadku podatnika rozliczającego VAT kwartalnie. Natomiast podatnik rozliczający VAT miesięcznie, może odliczyć VAT w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych.

Odliczanie VAT z duplikatu faktury

Jeśli faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca - na wniosek nabywcy - wystawia ponownie fakturę, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze pierwotnej. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Tak wynika z art. 106l ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

Odnosząc się do odliczania VAT z duplikatu faktury, należy wskazać, że obowiązują podobne zasady, jak w przypadku "zwykłych" faktur.

Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 21 września 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.360.2020.3.JF:

"(...) Duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze co faktura "pierwotna" i co do zasady, stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. (...)"

wykrzyknik
Ustalając prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury należy wziąć pod uwagę przyczynę jego wystawienia.

Jeśli podatnik otrzymał fakturę pierwotną, która następnie zaginęła lub uległa zniszczeniu, to uzyskał on prawo do odliczenia VAT na podstawie faktury pierwotnej (zakładając, że przysługiwało mu prawo do tego odliczenia). W takim przypadku duplikat faktury stanowi jedynie potwierdzenie prawa do odliczenia VAT.

Przykład

W styczniu 2021 r. podatnik (rozliczający VAT miesięcznie) kupił towary i otrzymał fakturę dokumentującą ten zakup. Faktura ta uległa zniszczeniu, w związku z czym nabywca wystąpił o jej duplikat, który uzyskał w marcu br.

W tej sytuacji podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za styczeń 2021 r. (obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w styczniu br.) lub w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, tj. za luty, marzec lub kwiecień br. Data otrzymania duplikatu faktury w tym przypadku nie wpływa na moment, w którym powstaje prawo do odliczenia VAT, a jedynie potwierdza to prawo.

Inaczej natomiast wygląda sytuacja, gdy podatnik (nabywca) nie otrzymał faktury pierwotnej. W takim przypadku przysługuje mu prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on duplikat faktury lub za jeden odpowiednio z trzech/dwóch następnych okresów rozliczeniowych (zakładając, że u sprzedawcy powstał już obowiązek podatkowy w VAT oraz zakup udokumentowany tym duplikatem ma związek z czynnościami opodatkowanymi i nie istnieją przesłanki wyłączające prawo do odliczenia VAT). Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 15 marca 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.49.2019.1.APR.

Przykład

Przyjmijmy dane z poprzedniego przykładu z tą różnicą, że podatnik nie otrzymał faktury pierwotnej. W tej sytuacji podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za marzec 2021 r. (tj. miesiąc otrzymania duplikatu faktury) lub w deklaracji podatkowej za kwiecień, maj lub czerwiec br.

Duplikat faktury a ulga na złe długi

W praktyce zdarza się, że podatnik otrzyma duplikat faktury (nie otrzymał wcześniej faktury pierwotnej) już po upływie terminu określonego do zastosowania ulgi na złe długi.

Przypomnijmy, że jeśli dłużnik nie zapłaci za fakturę (dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju) w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności (określonego w umowie lub na fakturze), to jest on obowiązany skorygować odliczony VAT (wynikający z tej faktury), w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ww. termin. Obowiązek korekty VAT nie powstanie, gdy dłużnik zapłaci za fakturę najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął ww. 90 dzień. W sytuacji natomiast, gdy dłużnik po dokonaniu ww. korekty zapłaci za fakturę, ma prawo dokonać korekty odwrotnej (tj. korekty zwiększającej kwotę VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał zapłaty). Kwestie te reguluje art. 89b ustawy o VAT.

Uwzględniając powyższe należy uznać, że jeśli podatnik (dłużnik) nie otrzymał faktury pierwotnej i nie uregulował należności w ww. terminie 90 dni, to z odliczeniem VAT z duplikatu tej faktury powinien się wstrzymać do czasu, aż zapłaci za ww. fakturę.

Przykład

W październiku 2020 r. podatnik kupił towary. Podatnik nie otrzymał faktury pierwotnej w związku z czym wystąpił o jej duplikat, który otrzymał w marcu 2021 r. (90. dzień od dnia upływu terminu płatności już upłynął). Podatnik uregulował należność w kwietniu 2021 r. W związku z przepisami dotyczącymi ulgi na złe długi podatnik ma prawo odliczyć VAT z duplikatu faktury w rozliczeniu za kwiecień 2021 r.


projekt
Ministerstwo Finansów planuje, w ramach tzw. SLIM VAT 2, likwidację przepisów odnoszących się do duplikatu faktury. W przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, nabywcy będzie przekazywany kolejny egzemplarz faktury. Podatnicy będą mogli umieszczać na kolejnym egzemplarzu faktury wyraz "duplikat", jeśli systemy finansowo-księgowe przewidują takie rozwiązanie. Ma to mieć jednak charakter fakultatywny. Do tematu będziemy wracać na łamach naszego czasopisma.

1.2. Zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów na podstawie duplikatu faktury

Dokumentowanie kosztu podatkowego

Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały z tych kosztów ustawowo wyłączone. Ponadto przyjmuje się, że kosztem podatkowym może być taki wydatek, który został właściwie udokumentowany.

W ustawach o podatku dochodowym nie określono, w jaki sposób podatnicy powinni dokumentować wydatki na potrzeby ujęcia ich w kosztach podatkowych (podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów stosują zasady dokumentowania wydatków określone w odpowiednim rozporządzeniu w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kwestie te tu pomijamy).

Przyjmuje się - w odniesieniu do podatników prowadzących księgi rachunkowe - że jeśli dany dokument spełnia wymogi do uznania go za dowód księgowy dla celów bilansowych, to może być on uznany również za dokument stanowiący podstawę ujęcia wydatku w kosztach podatkowych.

Dokumentem, na podstawie którego podatnicy ujmują wydatki w kosztach podatkowych, jest z reguły faktura. Jeśli podatnik nie otrzyma faktury pierwotnej, takim dokumentem może być duplikat faktury.

Duplikat faktury

Jeśli podatnik otrzymał fakturę pierwotną, na podstawie której zaliczył już wydatek do kosztów uzyskania przychodów, to otrzymanie jej duplikatu stanowi jedynie potwierdzenie poniesionego kosztu. Wydatek udokumentowany duplikatem nie jest ponownie zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Podobnie jest w sytuacji, gdy podatnik wprawdzie nie otrzymał faktury pierwotnej, ale zaliczył wydatek do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innego dokumentu niż faktura (przypomnijmy, że organy podatkowe generalnie zezwalają na ujęcie wydatku w kosztach podatkowych na podstawie innego dokumentu niż faktura, gdy w momencie zamykania ksiąg rachunkowych wysokość kosztów jest podatnikowi znana na podstawie umowy lub innych dokumentów albo gdy wysokość kosztów jest szacunkiem dokonanym na wiarygodnie ustalonych podstawach).

Jeśli jednak wydatek udokumentowany duplikatem faktury nie został jeszcze zaliczony do kosztów podatkowych, to może on zostać ujęty w tych kosztach na podstawie duplikatu faktury (zakładając, że zostaną spełnione wszystkie przesłanki warunkujące zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych).

Zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatek udokumentowany duplikatem faktury, należy uwzględnić zasady potrącalności kosztów podatkowych. I tak, jeśli duplikat dokumentuje:

 • koszt bezpośrednio związany z przychodami - wydatek ten może zostać zaliczony do kosztów podatkowych generalnie w momencie uzyskania przychodu, którego wydatek ten bezpośrednio dotyczy (zob. art. 15 ust. 4, 4b-4c ustawy o PDOP oraz art. 22 ust. 5-5b ustawy o PDOF),
 • koszt pośrednio związany z przychodami (tzw. koszt pośredni) - wydatek ten może zostać zaliczony do kosztów podatkowych w dacie poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto go w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), a w razie ich braku, innego dokumentu (z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów); jeśli wydatek dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, to powinien zostać odpowiednio "podzielony" i przypisany do poszczególnych lat podatkowych (zob. art. 15 ust. 4d-4e ustawy o PDOP oraz art. 22 ust. 5c-5d ustawy o PDOF).

Przypomnijmy, że za dzień poniesienia kosztu pośredniego uważa się obecnie dzień, na który ujęto wydatek w księgach rachunkowych na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym (dzień uznania wydatku za koszt podatkowy nie jest uzależniony od uznania go za koszt dla celów bilansowych).

Przykład 1

Spółka nie otrzymała faktury dokumentującej zakup usługi wykonanej w grudniu 2020 r., w związku z czym wystąpiła do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury. Sprzedawca wystawił duplikat 25 stycznia 2021 r., a spółka otrzymała go pod koniec stycznia 2021 r. Koszt ww. usługi stanowi dla spółki tzw. koszt pośredni. Wartość nabytej usługi, udokumentowanej duplikatem faktury, została ujęta w księgach rachunkowych grudnia 2020 r. Wartość tej usługi stanowi zatem koszt uzyskania przychodów w grudniu 2020 r.


Przykład 2

Przyjmijmy dane z poprzedniego przykładu z tą różnicą, że duplikat faktury zostanie wystawiony w kwietniu br. i w tym też miesiącu spółka otrzyma ten duplikat. Załóżmy, że:

a) wartość nabytej usługi została ujęta w księgach rachunkowych w grudniu 2020 r., na podstawie wewnętrznego dowodu PK - w tej sytuacji wartość usługi stanowiła koszt uzyskania przychodów w grudniu 2020 r., a otrzymany duplikat jedynie potwierdza poniesiony koszt,

b) wartość nabytej usługi została ujęta w księgach rachunkowych kwietnia 2021 r. (po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.) - w tej sytuacji wartość usługi stanowi koszt uzyskania przychodów w kwietniu br.

Duplikat a ulga na złe długi dla celów CIT/PIT

Dla celów CIT/PIT ulga na złe długi polega - w przypadku dłużnika - na korekcie podstawy opodatkowania/straty podatkowej/dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązania w określonym terminie. Korekty dokonuje się o wartość zobowiązania "zaliczaną" do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, nawet jeśli podatnik nie zaliczył jeszcze do kosztów uzyskania przychodów wydatku udokumentowanego duplikatem faktury, to może być zobowiązany do dokonania ww. korekty.

1.3. Ujęcie duplikatu faktury w księgach rachunkowych nabywcy

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (dowody źródłowe), m.in. zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów. Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe zastępcze, które są wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego.

W razie uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są m.in. zakupy opodatkowane VAT.

W przypadku transakcji opodatkowanych VAT, podstawą zapisów w księgach rachunkowych, są zazwyczaj faktury. Mogą to być również duplikaty faktur, jeśli do jednostki nie dotarły faktury pierwotne lub zaginęły albo uległy zniszczeniu jeszcze przed ich zaksięgowaniem.

W sytuacji jednak, gdy w momencie zamknięcia ksiąg rachunkowych danego miesiąca lub roku obrotowego jednostka nie posiada faktury dokumentującej poniesiony koszt, to do czasu otrzymania faktury (duplikatu) podstawą zapisu w księgach może być ww. dowód zastępczy. Otrzymany w późniejszym czasie duplikat jedynie potwierdza poniesiony koszt.

wykrzyknik
Otrzymując duplikat faktury, aby uniknąć zdublowania zapisów należy w każdym przypadku sprawdzić, czy udokumentowany w nim wydatek/koszt nie został już ujęty w księgach rachunkowych.

Należy mieć na uwadze, że koszt udokumentowany duplikatem faktury ujmowany jest w księgach rachunkowych (podobnie, jak w przypadku faktury pierwotnej) z uwzględnieniem zasady memoriału oraz zasady współmierności kosztów, określonych w art. 6 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nimi:

 • w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty,
 • dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego, zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

W świetle powyższego, jeśli koszt udokumentowany duplikatem faktury nie został jeszcze ujęty w księgach rachunkowych (na podstawie faktury pierwotnej, czy dowodu zastępczego), to powinien on zostać ujęty w tych księgach w okresie, którego koszt ten dotyczy. Jeśli przykładowo duplikat dotyczy kosztu poniesionego w styczniu, to również w styczniu powinien on zostać ujęty w kosztach bilansowych. Jeżeli jednak księgi rachunkowe stycznia w momencie otrzymania duplikatu faktury zostały już zamknięte, wówczas duplikat ujmuje się księgach rachunkowych miesiąca, w którym otrzymano ten duplikat.

Szczególnie istotne jest przestrzeganie tych zasad na przełomie lat, tj. w sytuacji, gdy koszt dotyczy np. grudnia, a duplikat faktury zostanie wystawiony w roku kolejnym. W takim przypadku stosuje się regulacje zawarte w art. 54 ustawy o rachunkowości. W oparciu o ten przepis (zakładając, że koszt udokumentowany duplikatem faktury nie został ujęty w księgach rachunkowych na podstawie innego dokumentu/dowodu), jeżeli roczne sprawozdanie finansowe jednostki za poprzedni rok:

a) nie zostało jeszcze sporządzone - koszt udokumentowany duplikatem faktury powinien zostać ujęty w księgach rachunkowych poprzedniego roku,

b) zostało sporządzone, ale nie zostało jeszcze zatwierdzone:

  • koszt wynikający z duplikatu faktury powinien zostać ujęty w księgach rachunkowych poprzedniego roku wraz ze zmianą sprawozdania finansowego, jeśli ma on istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe lub powoduje, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione (wówczas koniecznym jest powiadomienie o tym fakcie biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał),
  • koszt wynikający z duplikatu faktury w ocenie jednostki nie przedstawia wartości istotnej, to ujmuje się go w księgach roku bieżącego,

c) zostało już zatwierdzone - koszt wynikający z duplikatu faktury ujmuje w księgach rachunkowych bieżącego roku.

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

W jakim okresie sprawozdawczym ująć duplikat faktury zakupu towarów?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 48

Duplikat faktury dotyczącej kosztu pośredniego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 63

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wydatku udokumentowanego duplikatem faktury

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020, strona 41

Faktury korygujące w 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u nabywcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021, strona 14

Prenumerata na 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020, strona 10

Zagadnienia opracowane kompleksowo - pozostałe artykuły w dziale

Sprzedaż wierzytelności własnej - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 16

Rozliczenie sprzedaży wierzytelności własnej dla celów VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 16

Skutki w CIT/PIT sprzedaży wierzytelności własnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 16

Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności własnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 16

Świadczenia na ochronę zdrowia pracowników w związku z COVID-19 - podatki i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 10

Otrzymanie od pracodawcy pomocy w zakresie ochrony zdrowia a przychód pracownika i składki ZUS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 10

Wydatki na ochronę zdrowia pracowników w kosztach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 10

VAT od wydatków na ochronę zdrowia pracowników

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 10

Ewidencja księgowa wydatków na ochronę zdrowia pracowników w związku z COVID-19

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021, strona 10

Ubezpieczenie samochodu firmowego - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021, strona 14

Rozliczenie wydatków na zakup polisy ubezpieczeniowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021, strona 14

Otrzymanie odszkodowania z tytułu szkody w samochodzie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021, strona 14

Sprzedaż samochodu przed końcem okresu ubezpieczenia - rozliczenie kosztów ubezpieczenia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021, strona 14

Zapłata za towar/usługę w walucie obcej - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021, strona 22

Rozliczenie zapłaty w walucie obcej dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021, strona 22

Zapłata w walucie obcej a VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021, strona 22

Wycena zapłaty w walucie obcej dla celów bilansowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021, strona 22

Faktura korygująca po zastosowaniu ulgi na złe długi - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021, strona 10

Korekta sprzedaży a ulga na złe długi dla celów VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021, strona 10

Ulga na złe długi w CIT/PIT a faktura korygująca

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021, strona 10

Ewidencja księgowa ulgi na złe długi

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021, strona 10

Sprzedaż nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021, strona 16

VAT od sprzedaży nieruchomości z majątku prywatnego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021, strona 16

Rozliczenie dla celów PIT wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i jej późniejszej sprzedaży

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021, strona 16

Ewidencja księgowa wycofania nieruchomości z firmy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021, strona 16

Korekta VAT od zakupu samochodu osobowego - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021, strona 13

Zasady korygowania VAT od zakupu samochodu osobowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021, strona 13

Korekta VAT od zakupu samochodu osobowego - skutki w podatku dochodowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021, strona 13

Korekta VAT związana ze zmianą przeznaczenia samochodu osobowego w ewidencji księgowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021, strona 13

Szkolenie członka zarządu - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021, strona 18

Sfinansowanie członkowi zarządu szkolenia a przychód podatkowy i składki ZUS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021, strona 18

Wydatki na szkolenia członków zarządu a koszty podatkowe spółki

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021, strona 18

Szkolenia członków zarządu a VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021, strona 18

Ewidencja księgowa wydatków na szkolenia członków zarządu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021, strona 18

Premia pieniężna - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u otrzymującego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021, strona 19

Rozliczanie premii pieniężnej dla celów VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021, strona 19

Przychód podatkowy z tytułu otrzymanej premii pieniężnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021, strona 19

Ujęcie otrzymanej premii w księgach rachunkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021, strona 19

Nagrody rzeczowe w ramach sprzedaży premiowej - podatki i ewidencja księgowa w podmiocie otrzymującym nagrodę

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021, strona 20

Rozliczenie nagrody otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej dla celów CIT/PIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021, strona 20

Rozliczenie otrzymanej nagrody dla celów VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021, strona 20

Ewidencja księgowa otrzymania nagrody w ramach sprzedaży premiowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021, strona 20

Rozliczanie w 2021 r. dochodów uzyskiwanych przez spółkę komandytową oraz jej wspólników - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021, strona 12

Opodatkowanie dochodów spółki komandytowej w 2021 r. - dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021, strona 12

Rozliczenie wspólników spółki komandytowej dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021, strona 12

Spółka komandytowa jako podatnik VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021, strona 12

Ewidencja księgowa w spółce komandytowej będącej podatnikiem CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021, strona 12

Rozliczenie straty podatkowej za 2020 r. i lata wcześniejsze - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021, strona 17

Straty podatkowe z lat ubiegłych - rozliczenie w zeznaniu podatkowym za 2020 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021, strona 17

Preferencyjne rozliczenie straty podatkowej za 2020 r. w związku z COVID-19

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021, strona 17

Strata podatkowa a ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021, strona 17

Wydatki na niezrealizowaną usługę - podatki i ewidencja księgowa u świadczącego usługę

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021, strona 23

Rezygnacja z realizacji usługi a prawo do odliczenia VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021, strona 23

Wydatki na zaniechaną usługę a koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021, strona 23

Ewidencja księgowa wydatków na niezrealizowaną usługę

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021, strona 23

Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021, strona 14

Rozliczenie ulgi na złe długi dla celów CIT/PIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021, strona 14

Ulga na złe długi dla celów VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021, strona 14

Ulga na złe długi w ewidencji księgowej wierzyciela i dłużnika

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021, strona 14

Wycena faktury korygującej wystawionej w walucie obcej - dla celów podatkowych i bilansowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021, strona 21

Faktura korygująca w walucie obcej - przeliczenie na złote dla celów VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021, strona 21

Wycena faktur korygujących w walucie obcej dla celów podatku dochodowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021, strona 21

Zasady wyceny faktur korygujących w księgach rachunkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021, strona 21

Uregulowanie zobowiązania w formie rzeczowej - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021, strona 24

"Zapłata" zobowiązania w formie rzeczowej - skutki w VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021, strona 24

Uregulowanie zobowiązania w formie rzeczowej - rozliczenie dla celów CIT/PIT w podmiocie regulującym zobowiązanie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021, strona 24

Ewidencja księgowa spłaty zobowiązania w formie rzeczowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021, strona 24

Wypłata zysku spółki komandytowej/jawnej za 2020 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021, strona 19

Uregulowania prawne wypłaty zysku spółki komandytowej/jawnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021, strona 19

Rozliczenie dla celów CIT/PIT wypłaty zysku spółki komandytowej/jawnej za 2020 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021, strona 19

Ewidencja księgowa wypłaty zysku spółki komandytowej/jawnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021, strona 19

Kursy walut obcych stosowane do celów podatkowych i bilansowych - w 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021, strona 24

Wycena przychodu/kosztu w walucie obcej - dla celów podatku dochodowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021, strona 24

Rozliczenie sprzedaży/zakupu w walucie obcej dla celów VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021, strona 24

Wycena transakcji dla celów bilansowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021, strona 24

Najem prywatny w 2021 r. - regulacje kodeksowe i podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021, strona 17

Umowa najmu - regulacje kodeksowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021, strona 17

Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego w 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021, strona 17

Rozliczanie przychodów z prywatnego najmu przez małżonków

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021, strona 17

Najem prywatny a VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021, strona 17

Faktury korygujące w 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u nabywcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021, strona 14

Rozliczanie faktur korygujących przez nabywcę dla celów VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021, strona 14

Faktury korygujące a koszty podatkowe nabywcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021, strona 14

Ewidencja księgowa faktury korygującej - u nabywcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021, strona 14

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.