Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 16 maja 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2021 r., godz. 7:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 76.473 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
1
2
18
3
4
5
6
7
8
9
19
10
11
12
13
14
15
16
20
17
18
19
20
21
22
23
21
24
25
26
27
28
29
30
22
31
pomoce podatnika

Objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w ujęciu bilansowym i podatkowym

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 38

Spółka z o.o. wniosła do innej spółki z o.o. wkład niepieniężny w postaci gruntu. Kwota VAT zostanie spółce zwrócona przez otrzymującego aport. Jak w księgach rachunkowych wnoszącego zaewidencjonować opisane zdarzenia?

1. VAT należny z tytułu wniesienia aportu

Generalnie opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za dostawę towarów uważa się zasadniczo przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Dla celów VAT aport składnika majątku traktowany jest analogicznie jak odpłatna dostawa towarów (o ile podmiot wnoszący aport występuje w charakterze podatnika). Zatem aport taki podlega opodatkowaniu VAT (pomijamy tu aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

Aport składnika majątku firmowego należy udokumentować fakturą i zastosować taką samą stawkę VAT (ewentualnie zwolnienie z VAT), jaką podatnik przyjąłby przy sprzedaży tego składnika majątku. Ustalając podstawę opodatkowania VAT przy wnoszeniu aportu do spółki z o.o., należy wziąć pod uwagę regulacje zawarte w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. W świetle tego przepisu, podstawą opodatkowania VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W przypadku aportu zapłatą jest generalnie nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wnoszony aport. Należy dodać, że VAT należny zawarty w wartości nominalnej obejmowanych udziałów (stanowiącej kwotę brutto) obliczany jest metodą "w stu" (zakładając, że spółka otrzymująca aport nie zwraca kwoty VAT należnego podmiotowi wnoszącemu aport).

W praktyce występują sytuacje, w których kwota VAT należnego z tytułu aportu jest, w oparciu o uzgodnienia stron, zwracana wnoszącemu aport przez podmiot otrzymujący. W takim przypadku zapłatą za aport jest nominalna wartość otrzymanych udziałów, a także kwota VAT zwracanego wnoszącemu aport. W efekcie - podstawą opodatkowania aportu (wartością netto) będzie wartość nominalna otrzymanych udziałów.

2. Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego

W świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego, przychodem jest wartość tego wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. W ww. przepisie wskazano również, że w celu ustalenia tej wartości stosuje się odpowiednio art. 14 ust. 2 updop. Oznacza to, że wartość rynkową przedmiotu aportu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub usługami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo świadczenia.

Momentem uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o., na podstawie art. 12 ust. 1b updop, jest dzień:

 • zarejestrowania spółki albo
 • wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 • przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka lub podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we właściwym rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub zarząd.

Wnoszący aport i uzyskujący z tego tytułu przychód ma prawo do zastosowania kosztów jego uzyskania. Ustawodawca w art. 15 ust. 1j updop przewidział, że w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny (aport) w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów - ustala się koszt uzyskania przychodu, w zależności od tego, co jest przedmiotem aportu. W przypadku gdy przedmiotem aportu jest środek trwały, to zgodnie z ww. przepisem, koszt uzyskania przychodów ustalany jest w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu (środka trwałego), zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych.

Ponadto wnoszący aport może powiększyć koszty uzyskania przychodów o wydatki, które poniósł w związku z objęciem udziałów w zamian za ten aport (por. art. 15 ust. 1o updop).

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2018 r. - na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 updop - dla wspólnika wnoszącego aport do spółki z o.o., będącego osobą prawną, przychód z tego tytułu zaliczany jest do przychodów z zysków kapitałowych. Oznacza to, że jeśli wspólnik z tytułu wniesienia aportu poniesie stratę podatkową, to przy ustalaniu dochodu stanowiącego sumę dochodów z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów nie będzie miał prawa uwzględnić tej straty (por. art. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt 2a updop). Będzie mógł ją odliczyć w kolejnych latach, ale tylko od dochodów uzyskanych z tego samego źródła przychodów, tj. z zysków kapitałowych.

3. Ewidencja objęcia udziałów w zamian za aport, z uwzględnieniem przepisów bilansowych i podatkowych

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych transakcji, w wyniku której podmiot obejmie udziały w innej jednostce w zamian za przekazane aktywa niepieniężne w formie aportu, nie jest wyraźnie uregulowany w przepisach ustawy o rachunkowości. W jednostce, która wnosi wkład do spółki z o.o., w miejsce wniesionych składników wstępują udziały jako aktywa finansowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o rachunkowości. Nie powstanie w tym przypadku przychód i koszt bilansowy. W księgach rachunkowych taka transakcja może być zatem ujmowana bezwynikowo za pośrednictwem konta 24 "Pozostałe rozrachunki".

Indeks księgowań
Obszerna baza przykładów ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych dostępna jest w serwisie
www.indeksksiegowan.pl

Udziały objęte w spółce z o.o. w zamian za wkład rzeczowy są traktowane z reguły jako inwestycja długoterminowa. Ujmuje się je w księgach rachunkowych, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne (por. art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W przypadku objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, ceną nabycia udziałów (aktywów finansowych) będzie wartość bilansowa (księgowa) tego wkładu.

Uwaga: W razie wniesienia wkładów do nowo zawiązanej lub podwyższającej kapitał spółki z o.o. datą powstania aktywów mających postać udziałów jest data wpisu do KRS spółki lub podwyższenia jej kapitału. Do tego czasu wniesiony wkład stanowi należność jednostki, a nie udziały.

W celu ograniczenia różnic pomiędzy danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych a wymaganymi dla ustalenia podstawy opodatkowania jednostki wypracowały własne zasady ewidencji tego typu zdarzeń. Przy czym wobec obowiązku odrębnego ustalania dochodu z zysków kapitałowych i z innych źródeł w księgach rachunkowych wskazane jest wyodrębnienie kont analitycznych w ramach kont przychodów i kosztów.

Ewidencja księgowa objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny
w postaci środka trwałego

1. Wniesienie aportu w postaci gruntu do spółki z o.o.:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z tytułu nabycia udziałów w zamian za aport),
- Ma konto 01 "Środki trwałe".

2. Wartość udziałów objętych w zamian za aport w postaci gruntu (w wartości wynikającej z umowy) - zapis pod datą wpisu do KRS:

- Wn konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe",
- Ma konto 76-0/2 "Pozostałe przychody operacyjne z kapitałów".

3. Rozliczenie konta 24:

- Wn konto 76-1/2 "Pozostałe koszty operacyjne związane z przychodami z zysków kapitałowych",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z tytułu nabycia udziałów w zamian za aport).

4. Ewentualna różnica występująca, gdy wartość rynkowa środka trwałego określona w umowie spółki jest wyższa od jego wartości księgowej:

- Wn konto 76-1/2 "Pozostałe koszty operacyjne związane z przychodami z zysków kapitałowych" (w analityce: NKUP),
- Ma konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny".

5. Równolegle, doprowadzenie zaksięgowanej na koncie 03 wartości rynkowej objętych udziałów (według wartości wynikającej z umowy) do wartości księgowej, jako ceny nabycia:

- Wn konto 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe",
- Ma konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe".


Ewidencja księgowa VAT należnego z tytułu wniesienia aportu, gdy VAT jest zwracany
przez otrzymującego aport

1. FS - kwota VAT należnego w księgach wnoszącego aport:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
- Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego".

2. WB - zwrot kwoty VAT należnego od otrzymującego aport:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. w wyniku otrzymania aportu i koszty z tym związane

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 65

Aport niezabudowanej nieruchomości do spółki z o.o.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021, strona 72

Otrzymanie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021, strona 64

Aport do spółki osobowej w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 42

Konwersja wierzytelności na akcje spółki

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020, strona 72

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA - pozostałe artykuły w dziale

Różnice w ujęciu kosztów remontu środka trwałego dla celów bilansowych i podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021, strona 39

Możliwość rozliczania kosztów remontu środka trwałego w czasie dla celów bilansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021, strona 39

Ujęcie wydatków na remont w kosztach podatkowych jednorazowo w dacie ich poniesienia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021, strona 39

Wpływ sposobu rozliczania kosztów remontu na wynik finansowy i wynik podatkowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021, strona 39

Odroczony podatek dochodowy z tytułu różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 36

Bilansowe rozliczenie dotacji na zakup środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 36

Rozliczenie dotacji otrzymanej na zakup środka trwałego u podatnika CIT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 36

Amortyzacja bilansowa wyższa od amortyzacji podatkowej i ustalenie odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 36

Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 49

Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 49

Warunki uznania umowy za podatkowy leasing finansowy i ustalenie wartości przedmiotu umowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 49

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy leasingu finansowym uznawanym za dostawę towarów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 49

Ujęcie przedmiotu leasingu finansowego w księgach rachunkowych jednostki niebędącej podatnikiem VAT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 49

Wynagrodzenia na przełomie dwóch lat obrotowych w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 43

Podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowniczych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 43

Bilansowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 43

Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 43

Ulga na złe długi u wierzyciela w ujęciu podatkowym i bilansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Korekta podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Warunki zastosowania ulgi na złe długi przez wierzyciela

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Ulga na złe długi w podatku dochodowym w czasie COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Ujęcie ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Odroczony podatek dochodowy przy wykorzystaniu ulgi na złe długi u wierzyciela będącego podatnikiem CIT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Ustalanie stawek amortyzacji bilansowej oraz podatkowej budynków niemieszkalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 46

Amortyzacja bilansowa budynków niemieszkalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 46

Amortyzacja podatkowa budynków niemieszkalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 46

Ewidencja księgowa amortyzacji budynków niemieszkalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 46

Wpływ nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych na ewidencję księgową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z udziału w zyskach spółki komandytowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Ewidencja podatku dochodowego od osób prawnych w księgach rachunkowych spółki komandytowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego przez spółkę komandytową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 36

Ustalenie przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 36

Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 36

Bilansowe rozliczenie skutków nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi firmowego auta

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 36

Rozliczenie straty w spółce kapitałowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Ogólne zasady odliczenia straty podatkowej od dochodu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Szczególne zasady odliczenia straty poniesionej w 2020 r. z powodu COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Pokrycie straty według przepisów ustawy o rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Ujęcie w księgach skutków korekty CIT-8 za 2019 r. z tytułu odliczenia straty podatkowej za 2020 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Aport do spółki osobowej w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 42

VAT należny z tytułu wniesienia aportu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 42

Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 42

Objęcie udziału w kapitale spółki osobowej w ewidencji księgowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 42

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 45

Podstawa prawna uzyskania dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 45

Zaliczenie otrzymanego dofinansowania do przychodów podlegających opodatkowaniu - interpretacja KIS

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 45

Ujęcie w księgach otrzymanego dofinansowania jako zmniejszenia kosztów - wyjaśnienie Min. Fin.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 45

Bilansowe i podatkowe skutki wywłaszczenia nieruchomości na cele drogowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

Przychód podatkowy z tytułu odszkodowania za przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup wywłaszczonej nieruchomości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

VAT od czynności polegającej na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

Ujęcie w księgach rachunkowych przekazania nieruchomości gruntowej pod budowę drogi publicznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 38

Objaśnienia podatkowe Min. Fin. w sprawie nowych preferencji stosowanych w celu przeciwdziałania COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 38

Podatkowe uproszczenia w amortyzacji środków trwałych nabytych w związku z COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 38

Bilansowa amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do produkcji towarów na walkę z epidemią

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 38

Podróże służbowe pracowników w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 32

Regulacje prawne dotyczące podróży służbowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 32

Ujęcie w kosztach podatkowych kwot należności wypłacanych z tytułu rozliczenia podróży służbowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 32

Kurs stosowany do rozliczania zagranicznej podróży służbowej dla celów podatkowych i bilansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 32

Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgach rachunkowych na przykładach liczbowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 32

Należności objęte odpisem aktualizującym w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 45

Przesłanki tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 45

Odpisy aktualizujące wartość należności według prawa podatkowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 45

Bilansowe i podatkowe rozliczenie odpisów aktualizujących na przykładach liczbowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 45

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z epidemią

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020, strona 45

Objaśnienia podatkowe w zakresie korzystania z preferencji w podatku od nieruchomości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020, strona 45

Powstanie przychodu bilansowego w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020, strona 45

Rozliczenie różnic kursowych powstałych przy zapłacie zobowiązania za środek trwały

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020, strona 46

Różnice kursowe wpływające na wartość początkową środka trwałego w świetle przepisów podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020, strona 46

Uwzględnienie różnic kursowych w wartość początkowej środka trwałego dla celów bilansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020, strona 46

Rozliczenie faktury z polskim VAT, wystawionej kontrahentowi z UE

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 46

Wycena transakcji w walucie obcej dla celów VAT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 46

Podatkowa i bilansowa wycena przychodu określonego w walucie obcej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 46

Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 46

Dofinansowanie z FP części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w związku z COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 46

Zasady otrzymania wsparcia od starosty w związku z koronawirusem

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 46

Księgowe ujęcie dofinansowania otrzymanego z FP

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 46

Przychody i koszty podatkowe dotyczące dofinansowania z FP

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 46

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 46

Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku opłacania składek ZUS

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 46

Przychody i koszty podatkowe dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za pracowników

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 46

Rozliczenie składek ZUS w księgach rachunkowych pracodawcy korzystającego ze zwolnienia w ich opłacaniu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 46

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.