Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 maja 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 73.512 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
1
2
18
3
4
5
6
7
8
9
19
10
11
12
13
14
15
16
20
17
18
19
20
21
22
23
21
24
25
26
27
28
29
30
22
31
pomoce podatnika

Wykorzystanie konta 30 "Rozliczenie zakupu" w ewidencji księgowej

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 28

1. Zasady funkcjonowania konta 30 i jego zastosowanie

Konto 30 "Rozliczenie zakupu" może służyć do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa, nakładów na budowę lub ulepszenie środków trwałych. Za pośrednictwem tego konta można także rozliczać różnice pomiędzy ceną ewidencyjną nabytych składników aktywów obrotowych a rzeczywistą ceną zakupu (nabycia) oraz niedobory, szkody i nadwyżki stwierdzone w transporcie.

Należy zauważyć, że przepisy o rachunkowości nie obligują jednostki do stosowania konta 30. Decyzja w tej sprawie należy do jej kierownika. Jeśli jednostka zdecyduje się na stosowanie konta 30, to w zakładowym planie kont oraz w zasadach (polityce) rachunkowości powinna opisać zdarzenia gospodarcze, które będą ewidencjonowane z wykorzystaniem tego konta. Ewidencję na koncie 30 można bowiem stosować w odniesieniu do:

 • przychodów wszystkich dostaw i usług i ich rozliczenia,
 • przychodów wszystkich dostaw, poza usługami i ich rozliczenia,
 • przychodów dostaw materiałów oraz towarów oraz ich rozliczenia, z pominięciem zakupów aktywów trwałych,
 • ustalania tylko stanu dostaw w drodze i dostaw niefakturowanych na koniec okresu.

Ewidencja na koncie 30 może odbywać się zapisem pełnym lub uproszczonym. Zapis pełny polega na tym, że na koncie 30 ujmuje się kwotę brutto, czyli łącznie z VAT naliczonym, z kolei w przypadku zapisu uproszczonego na koncie 30 księguje się wyłącznie cenę nabycia (zakupu) bez podlegającego odliczeniu VAT naliczonego.

Ewidencja księgowa zapisem pełnym na koncie 30 "Rozliczenie zakupu"

1. FZ - faktura dokumentująca zakup:

a) wartość brutto zobowiązania:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) rozliczenie zakupu:

- Wn konto 01, 02, 04, 08, 31, 33 , 40, 73-1, 76-1,
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

d) ewentualne odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów, jeżeli jednostka ujmuje je według stałych cen ewidencyjnych różniących się od rzeczywistych cen zakupu lub nabycia:

- Wn/Ma konto 34 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów",
- Ma/Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu".


Ewidencja księgowa zapisem uproszczonym na koncie 30 "Rozliczenie zakupu"

1. FZ - faktura dokumentująca zakup:

a) wartość brutto zobowiązania:

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

c) wartość netto zakupu:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

d) rozliczenie zakupu:

- Wn konto 01, 02, 04, 08, 31, 33 , 40, 73-1, 76-1,
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

e) ewentualne odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów, jeżeli jednostka ujmuje je według stałych cen ewidencyjnych różniących się od rzeczywistych cen zakupu lub nabycia:

- Wn/Ma konto 34 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów",
- Ma/Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Do konta 30 można prowadzić ewidencję szczegółową, która zapewni jednostce prawidłowe rozliczenie każdej dostawy oraz wykazanie salda konta 30 w odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego. W tym celu jednostka może wyodrębnić konta analityczne do konta 30 przeznaczone do ewidencji:

 • rozliczenia zakupu materiałów,
 • rozliczenia zakupu towarów,
 • rozliczenia zakupu usług obcych,
 • rozliczenia zakupu rzeczowych składników aktywów trwałych,
 • zaliczek na poczet dostaw i usług z podziałem na zaliczki m.in. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

2. Rozliczanie zakupów z udziałem konta 30 w trakcie roku obrotowego

Prowadzenie konta 30 "Rozliczenie zakupu" w trakcie roku obrotowego sprzyja kontroli dostaw w jednostce. Za pomocą konta 30 można ustalić wartość dostaw w drodze, czyli dostaw zafakturowanych, ale jeszcze nieprzyjętych lub nieodebranych przez jednostkę, jak również ustalać wartość udzielonych dostawcom zaliczek (zadatków, przedpłat) na poczet niewykonanych jeszcze dostaw materiałów, towarów, robót i usług. Konto 30 pozwala także ustalić wartość dostaw niefakturowanych, czyli wartość dostaw i usług przyjętych przez jednostkę, ale w odniesieniu do których nie otrzymała jeszcze dokumentów zakupu.

Przykład

Zakup towarów ewidencjonowanych w stałych cenach ewidencyjnych

I. Założenia:

 1. Jednostka handlowa ewidencjonuje towary na koncie 33 w stałych cenach ewidencyjnych różniących się od cen zakupu (nabycia). Zakupy towarów księguje za pomocą konta 30 "Rozliczenie zakupu".
 2. W marcu 2021 r. wystąpiły w jednostce następujące operacje:

a) przyjęto do magazynu dostawę towaru "X" o wartości w cenie ewidencyjnej: 12.000 zł, co udokumentowano dowodem "PZ - Przyjęcie z zewnątrz",

b) wpłynęła faktura zakupu towaru "X" o wartości netto: 13.000 zł (plus VAT: 2.990 zł),

c) przyjęto do magazynu dostawę towaru "Y" o wartości w cenie ewidencyjnej: 9.000 zł, co udokumentowano dowodem PZ; do końca marca 2021 r. nie otrzymano faktury dokumentującej zakup tego towaru,

d) wpłynęła faktura zakupu towaru "Z" o wartości netto: 6.000 zł (plus VAT: 1.380 zł); do końca marca nie otrzymano dostawy tego towaru.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PZ - przyjęcie do magazynu towaru "X" według ceny ewidencyjnej 12.000 zł 33 30
2. FZ - faktura dokumentująca zakup towaru "X":      
   a) wartość brutto zobowiązania 15.990 zł 30 21
   b) VAT naliczony 2.990 zł 22-1 30
3. PK - ustalenie odchyleń od cen ewidencyjnych towaru "X": 13.000 zł - 12.000 zł =  1.000 zł 34-2 30
4. PZ - przyjęcie do magazynu towaru "Y" według ceny ewidencyjnej 9.000 zł 33 30
5. FZ - faktura dokumentująca zakup towaru "Z":      
   a) wartość brutto zobowiązania 7.380 zł 30 21
   b) VAT naliczony 1.380 zł 22-1 30

III. Księgowania:

Zakup towarów ewidencjonowanych w stałych cenach ewidencyjnych

Na 31 marca 2021 r. saldo konta 30 "Rozliczenie zakupu" w jednostce prezentuje dwa salda:

 • saldo Wn w wysokości: 6.000 zł - odnoszące się do towarów w drodze, które do dnia 31 marca jeszcze do jednostki nie dotarły,
 • saldo Ma w wysokości: 9.000 zł - dotyczące dostawy niezafakturowanej, dla której jednostka do dnia 31 marca 2021 r. nie otrzymała faktury.

Zwracamy uwagę, że gdy kierownik jednostki podejmie decyzję o niestosowaniu konta 30, to np. zakup usług jednostka może ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

- Wn konto 40-2 "Usługi obce" - wartość netto,
- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie" - kwota VAT do odliczenia,
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" - wartość brutto.

Przykład

Nabycie usługi prawnej

I. Założenia:

 1. Jednostka otrzymała w marcu 2021 r. fakturę za wykonane dla niej usługi prawne w wysokości: 600 zł (plus VAT: 138 zł).
 2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. Faktury za wykonane usługi ujmuje zgodnie ze swoją polityką rachunkowości bezpośrednio na kontach kosztów. Usługi prawne zalicza do kosztów zarządu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura za wykonane usługi prawne w marcu 2021 r.:      
   a) wartość netto usługi 600 zł 40-2  
   b) księgowanie równoległe 600 zł 55 49
   c) VAT naliczony podlegający odliczeniu 138 zł 22-1  
   d) wartość brutto zobowiązania wynikająca z faktury 738 zł   21

III. Księgowania:

Nabycie usługi prawnej

Jeśli jednak na koniec roku obrotowego w jednostce występują dostawy w drodze i dostawy niefakturowane, to wskazane jest, aby chociaż na dzień bilansowy ujmować je w korespondencji z kontem 30. Pozwoli to właściwie rozliczyć te operacje w księgach rachunkowych kolejnego roku obrotowego oraz sporządzić prawidłowe roczne sprawozdanie finansowe.

3. Ujmowanie zdarzeń gospodarczych na koniec roku obrotowego z wykorzystaniem konta 30

Konto 30 "Rozliczenie zakupu" na koniec okresu może wykazywać dwa salda, czyli:

1) saldo debetowe (Wn) - odzwierciedlające stan dostaw w drodze, tj. wartość aktywów rzeczowych zafakturowanych w całości bądź części, które nie zostały jeszcze odebrane (lub dostarczone),

2) saldo kredytowe (Ma) - odzwierciedlające stan dostaw niefakturowanych, tj. dostaw przyjętych (odebranych), w odniesieniu do których jednostka nie otrzymała jeszcze faktur dokumentujących ich nabycie.

Na dzień bilansowy salda konta 30 wykazuje się w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w następujący sposób:

1) saldo debetowe (Wn) - w aktywach bilansu w pozycji B.I.1. "Materiały" lub B.I.4. "Towary", ponieważ traktuje się to saldo na równi z zapasami tych aktywów; jeśli saldo konta 30 dotyczy zaliczek lub przedpłat (udokumentowanych fakturami) dokonanych przez jednostkę na poczet:

a) zakupu wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych, saldo to należy ująć odpowiednio w aktywach bilansu w pozycji A.I.4. "Zaliczki na wartości niematerialne i prawne" lub A.II.3. "Zaliczki na środki trwałe w budowie",

b) dostaw towarów i usług, saldo to należy ująć w aktywach bilansu w pozycji B.I.5. "Zaliczki na dostawy i usługi",

2) saldo kredytowe (Ma) - w pasywach bilansu w pozycji B.III.1 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług" lub B.III.2 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale z tytułu dostaw i usług" lub B.III.3 lit. d) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług"; saldo Ma konta 30 traktuje się na równi z zobowiązaniami wobec dostawców.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka zgodnie ze swoją polityką rachunkowości faktury zakupu towarów ujmuje za pomocą konta 30 "Rozliczenie zakupu". Na koncie tym ujmuje również faktury dokumentujące zaliczki na dostawy i usługi, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 2. W grudniu 2020 r. jednostka dokonała następujących operacji:

a) wpłaciła zaliczkę na usługę w wysokości: 5.535 zł i otrzymała fakturę zaliczkową w wysokości brutto: 5.535 zł (w tym VAT: 1.035 zł),

b) przyjęła dostawę towarów, co udokumentowano dowodem "PZ - Przyjęcie z zewnątrz", o wartości w cenie zakupu podanej na zamówieniu: 10.000 zł,

c) wpłaciła zaliczkę na zakup środka trwałego w wysokości: 49.200 zł i otrzymała fakturę zaliczkową w wysokości brutto: 49.200 zł (w tym VAT: 9.200 zł).

 1. W lutym 2021 r., po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2020 r., do jednostki wpłynęła faktura za dostarczone w grudniu 2020 r. towary. Wartość brutto faktury to: 12.300 zł (w tym VAT: 2.300 zł). Jednostka ujęła tę fakturę w księgach 2021 r. - ewidencję w przykładzie pominięto.
 2. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2020 r.
1. WB - wpłata zaliczki na usługę 5.535 zł 21 13-0
2. FZ - faktura zaliczkowa tytułem wpłaconej zaliczki na usługę:      
   a) wartość brutto zobowiązania 5.535 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 1.035 zł 22-1 30
3. PZ - przyjęcie towarów do magazynu 10.000 zł 33 30
4. WB - wpłata zaliczki na zakup środka trwałego 49.200 zł 24 13-0
5. FZ - faktura zaliczkowa dokumentująca wpłatę zaliczki na zakup środka trwałego:      
   a) wartość brutto zobowiązania 49.200 zł 30 24
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 9.200 zł 22-1 30

III. Księgowania:

Zapisy w księgach 2020 r.

IV. Sposób prezentacji w bilansie salda konta 30 "Rozliczenie zakupu":

Fragment bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2020 r.

Pozycja Wyszczególnienie Stan na dzień
31 grudnia 2020 r.
Aktywa
A.Aktywa trwałe 
II.Rzeczowe aktywa trwałe 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 40.000 zł
B.Aktywa obrotowe 
I.Zapasy4.500 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi 4.500 zł
Pasywa
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
III. Zobowiązania krótkoterminowe10.000 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10.000 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10.000 zł
  - do 12 miesięcy 10.000 zł
CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Rozliczanie różnic pomiędzy dowodem PZ a fakturą zakupu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 17

Konto stosowane do rozliczenia zakupu środków trwałych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020, strona 37

Faktura zakupu wystawiona w grudniu 2020 r., którą nabywca otrzymał i opłacił w styczniu 2021 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 57

Reklamacje towarów w księgach rachunkowych nabywcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 13

Wartość wykonanych dostaw i usług, niezafakturowanych na dzień bilansowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 9

Rachunkowość krok po kroku - pozostałe artykuły w dziale

Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym - utworzenie kapitału właścicieli w spółkach osobowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021, strona 31

Rodzaje wkładów wnoszonych do spółek osobowych prawa handlowego i ich ewidencja księgowa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021, strona 31

Wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021, strona 31

Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym - utworzenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 28

Pojęcie kapitałów własnych i ich rodzaje

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 28

Konto księgowe służące do ewidencji operacji dotyczących kapitału (funduszu) podstawowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 28

Wniesienie wkładów na poczet kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 28

Skutki stosowania zasady ostrożności w prawie bilansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 40

Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 40

Jednostki, które mogą zrezygnować ze stosowania zasady ostrożności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 40

Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 40

Konflikt zasady ostrożności z zasadami memoriału i współmierności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 40

Samochód osobowy w firmie - sprzedaż samochodu zaliczonego do środków trwałych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 32

Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży firmowego samochodu osobowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 32

Ustalenie wyniku z tytułu rozchodu środka trwałego i jego prezentacja w rachunku zysków i strat

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 32

Rozliczenie sprzedaży samochodu osobowego na przykładzie liczbowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 32

Skutki sprzedaży samochodu osobowego w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 32

Korekta VAT naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu osobowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 32

Samochód osobowy w firmie - ewidencja księgowa kosztów związanych z uszkodzonym pojazdem

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 35

Koszty naprawy poniesione przed przyjęciem samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 35

Wymiana zepsutego silnika w samochodzie służbowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 35

Koszty holowania samochodu uszkodzonego podczas wypadku drogowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 35

Księgowe ustalenie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 37

Porównanie wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat z wariantem porównawczym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 37

Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 37

Przykład ustalenia wyniku finansowego w jednostce handlowej stosującej konta zespołu 5

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 37

Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 34

Definicja wyniku finansowego i sposób jego wyznaczania

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 34

Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 34

Przykład ustalenia wyniku finansowego metodą porównawczą

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 34

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od 2021 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 26

Limit przychodów za 2020 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 26

Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 26

Sporządzenie inwentarza oraz wycena składników aktywów i pasywów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 26

Ujęcie kosztów w księdze podatkowej oraz w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 26

Otwarcie ksiąg rachunkowych na przykładzie liczbowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 26

Samochód osobowy w firmie - naprawa powypadkowa i otrzymane odszkodowanie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 32

Bilansowe zasady rozliczania szkody komunikacyjnej na przełomie roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 32

Powstanie przychodu podatkowego z tytułu otrzymanego odszkodowania

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 32

Ograniczenia w zaliczaniu wydatków na naprawę do kosztów podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 32

Odliczenie VAT od wydatków na naprawę powypadkową samochodu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 32

Ujęcie w księgach skutków likwidacji szkody powypadkowej na przykładzie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 32

Samochód osobowy w firmie - wydatki poniesione przed przyjęciem pojazdu do ewidencji środków trwałych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 34

Opłaty poniesione przed przyjęciem samochodu do używania, zwiększające cenę nabycia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 34

Wydatki nieuwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 34

Samochód osobowy w firmie - ewidencja księgowa zakupu opon zimowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 38

Klasyfikacja bilansowa wydatków poniesionych na zakup opon zimowych do samochodu będącego środkiem trwałym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 38

Wydatki z tytułu użytkowania samochodu osobowego w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 38

Zasady odliczania VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 38

Przykład rozliczenia w księgach rachunkowych faktury dokumentującej zakup i wymianę opon zimowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 38

Samochód osobowy w firmie - samochody służbowe używane przez pracowników do celów prywatnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 32

Ryczałt przysługujący pracownikowi za jazdy prywatne firmowym autem

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 32

Składki ZUS od nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania służbowego auta do celów prywatnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 32

VAT należny od nieodpłatnego udostępniania pracownikowi samochodu służbowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 32

Ewidencja operacji związanych z nieodpłatnym udostępnianiem pracownikowi służbowego auta

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 32

Samochód osobowy w firmie - używanie prywatnego samochodu właściciela w działalności gospodarczej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 29

Podatkowe zasady rozliczania kosztów używania w firmie prywatnego samochodu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 29

Odliczanie VAT od wydatków związanych z używaniem w firmie prywatnego samochodu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 29

Ewidencja księgowa kosztów używania w firmie samochodu prywatnego, niebędącego środkiem trwałym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 29

Samochód osobowy w firmie - koszty ubezpieczenia samochodu osobowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 23

Zasady ewidencji kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 23

Rozliczenie podatkowe składek na ubezpieczenie samochodu osobowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 23

Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia przy uwzględnieniu przepisów podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 23

Samochód osobowy w firmie - rozliczenie zakupu samochodu o wartości powyżej 150.000 zł

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 36

Elementy uwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego pozyskanego w drodze kupna

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 36

Ustalenie amortyzacji bilansowej i podatkowej samochodu osobowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 36

Dostosowanie ewidencji analitycznej na koncie kosztów amortyzacji do potrzeb podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 36

Samochód osobowy w firmie - używanie prywatnego auta w jazdach lokalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020, strona 34

Zasady zwrotu kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych do jazd lokalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020, strona 34

Przykład umowy dotyczącej zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu w celach służbowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020, strona 34

Zasady opodatkowania i oskładkowania miesięcznego ryczałtu w jazdach lokalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020, strona 34

Bilansowe rozliczenie miesięcznego ryczałtu samochodowego na przykładzie liczbowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020, strona 34

Samochód osobowy w firmie - używanie prywatnego auta w podróży służbowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020, strona 36

Zasady zwrotu wydatków na samochód w podróży służbowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020, strona 36

Skutki podatkowe używania własnego auta dla celów służbowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020, strona 36

Prawo do odliczenia VAT od wydatków na pojazdy samochodowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020, strona 36

Bilansowe rozliczenie wydatków na prywatne auto w podróży służbowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020, strona 36

Samochód osobowy w firmie - zakup dodatkowego wyposażenia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 36

Kwalifikacja nakładów na dodatkowe wyposażenie samochodu dla celów podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 36

Prawo do odliczenia VAT od dodatkowego wyposażenia samochodu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 36

Ulepszenie środka trwałego w świetle prawa bilansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 36

Ujęcie w księgach dodatkowego wyposażenia samochodu z uwzględnieniem przepisów podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 36

Samochód osobowy w firmie - ewidencja księgowa wydatków eksploatacyjnych objętych limitem podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 37

Koszty używania samochodów osobowych w świetle przepisów podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 37

Księgowe ujęcie wydatków na eksploatację samochodu i dostosowanie ewidencji analitycznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 37

Samochód osobowy w firmie - opłaty podstawowe w leasingu operacyjnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020, strona 39

Leasing operacyjny według prawa bilansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020, strona 39

Opłaty za leasing samochodu osobowego w podatku dochodowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020, strona 39

Prawo do odliczenia VAT od opłat za leasing samochodu osobowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020, strona 39

Bilansowe rozliczenie opłat w leasingu operacyjnym na przykładach

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020, strona 39

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.