Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2021 r., godz. 7:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 63.624 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
pomoce podatnika

Wynagrodzenia na przełomie dwóch lat obrotowych w ujęciu bilansowym i podatkowym

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 43

1. Podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowniczych

Ogólne zasady potrącania kosztów bezpośrednio związanych z przychodami

W świetle zasad ogólnych określonych w art. 22 ust. 5, 5c i 5d updof oraz art. 15 ust. 4, 4d i 4e updop (z wyjątkiem pewnych zastrzeżeń, które tutaj pomijamy) koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Z kolei koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zasady ogólne nie obejmują jednak kosztów wynagrodzeń pracowniczych, opłacanych od nich składek ZUS oraz wpłat na PPK.

Koszty wynagrodzeń pracowniczych

Koszty wynagrodzeń i innych należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 updof oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, na podstawie art. 22 ust. 6ba updof oraz art. 15 ust. 4g updop, zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, o ile zostaną wypłacone (postawione do dyspozycji) w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi należności te są kosztem podatkowym w dacie ich wypłaty (postawienia do dyspozycji) pracownikowi (por. art. 23 ust. 1 pkt 55 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 updop).

Składki ZUS finansowane przez pracodawcę

Podobne zasady obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Jak bowiem wynika z art. 22 ust. 6bb updof oraz art. 15 ust. 4h updop, ww. składki są kosztem podatkowym w miesiącu, za który należności pracownicze są należne, pod warunkiem, że składki te zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom składki te zaliczane są do kosztów podatkowych w dacie ich opłacenia (por. art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d updop).

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż terminy opłacania składek ZUS określa art. 47 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). Płatnik składek zobowiązany jest do opłacania składek za dany miesiąc, nie później niż do:

 • 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • 15 dnia następnego miesiąca - w przypadku pozostałych płatników.
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę

Przedsiębiorcy (podmioty zatrudniające), którzy wdrożyli pracownicze plany kapitałowe (PPK), obowiązani są dokonywać wpłat do PPK. Są one finansowane przez podmiot zatrudniający oraz przez uczestników PPK. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. Natomiast do wybranej instytucji finansowej wpłaca się je do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Tak wynika z treści art. 28 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.). Przy czym, jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą (art. 115 K.c. w związku z art. 29 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).

Moment zaliczania wpłat do PPK w części finansowanej przez pracodawcę do kosztów podatkowych określają przepisy art. 22 ust. 6bc updof i art. 15 ust. 4ga updop. Wynika z nich, że wpłaty dokonywane do PPK, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną opłacone w wymaganym terminie (tj. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone). W przypadku uchybienia temu terminowi wpłaty te zaliczane są do kosztów podatkowych w dacie ich wpłaty do instytucji finansowej (por. art. 23 ust. 1 pkt 55aa updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 57aa updop). Stosowanie powołanych przepisów w zakresie ustalenia właściwego momentu, w którym wpłaty do PPK w części finansowanej przez zatrudniającego są kosztem podatkowym, budziły wątpliwości. Z przepisów tych nie wynika bowiem, w którym miesiącu wpłaty te stają się należne.

MF
Ministerstwo Finansów w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 16 stycznia 2020 r. wyjaśniło, że przez miesiąc, za który wpłaty do PPK są należne, należy rozumieć miesiąc, za który należne jest wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający. Natomiast, w przypadku niewpłacenia składek na PPK w wymaganym terminie, stanowią one koszt uzyskania przychodów pracodawcy w miesiącu, w którym zostanie dokonana wpłata środków na PPK do instytucji finansowej. 

KIS
Stanowisko Ministerstwa znajduje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.85.2020.1.SK.

Oznacza to, że w przypadku gdy pracodawca wynagrodzenie należne za dany miesiąc (np. grudzień 2020 r.) wypłaci pracownikom w miesiącu następnym (np. 10 stycznia 2021 r.) i w dniu wypłaty wynagrodzenia obliczy należne wpłaty z tytułu PPK (zarówno w części finansowanej przez pracownika, jak i przez pracodawcę), które zostaną przekazane do instytucji finansowej w ustawowym terminie (do 15 lutego 2021 r.), to wpłaty te stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wpłaty (tu: grudzień 2020 r.). Jeżeli wpłata do PPK naliczona w styczniu 2021 r. od grudniowego wynagrodzenia nastąpi np. 16 lutego 2021 r., to wydatek ten będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lutego 2021 r.

Warto dodać, iż wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią dla uczestnika PPK, będącego pracownikiem, przychód ze stosunku pracy z nieodpłatnych świadczeń. Jak bowiem wynika z art. 12 ust. 1 updof, przychodem ze stosunku pracy są nie tylko wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, ale także świadczenia ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Przychód z tytułu sfinansowania przez pracodawcę wpłat do PPK powstaje w miesiącu, w którym pracodawca dokonał wpłaty na rachunek uczestnika PPK.

MF
Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 1 lipca 2019 r., stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa. Czytamy w nim, że:

"(...) samo obliczenie przez podmiot zatrudniający finansowanej przez niego kwoty do wpłaty na PPK, nie wywołuje skutku dla podatnika w postaci powstania przychodu. Przychód dla podatnika - uczestnika PPK z tytułu wpłaty na PPK środków finansowanych przez podmiot zatrudniający powstaje dopiero w momencie dokonania wpłaty tych środków do wybranej instytucji finansowej (...)".

Przykładowo przychód pracownika z tytułu wpłat do PPK, obliczonych w styczniu 2021 r. od wynagrodzenia za grudzień 2020 r., powstanie w miesiącu, w którym pracodawca wniesie te wpłaty na rachunek pracownika w PPK, czyli w lutym 2021 r.

Jeśli po dokonaniu wpłaty do PPK pracodawca nie ma z czego pobrać zaliczki na podatek dochodowy, gdyż wypłat pieniężnych dokonał wcześniej, to nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. W takiej sytuacji, przychód pracownika z tego tytułu płatnik dolicza do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód, co w konsekwencji może skutkować wystąpieniem konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

2. Bilansowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK

Koszty z tytułu wynagrodzeń wprowadza się do ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału. Nakazuje ona ujmować w księgach danego roku obrotowego wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody oraz obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (por. art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Stosując zasadę memoriału, wynagrodzenia za grudzień 2020 r. będą kosztami tego miesiąca, nawet gdy zostaną wypłacone w styczniu 2021 r. Analogicznie postępuje się ze składkami ZUS oraz wpłatami do PPK w części finansowanej przez pracodawcę. Nie ma tu znaczenia moment wypłaty tych wynagrodzeń (czy postawienia ich do dyspozycji pracownika) ani data przekazania składek do ZUS i wpłat do instytucji finansowej.

Przykład

I. Założenia:

 1. W spółce "A" wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne. Wynagrodzenia za grudzień 2020 r. zostały wypłacone (postawione do dyspozycji) 8 stycznia 2021 r. (9 i 10 stycznia 2021 r. były w zakładzie pracy dniami wolnymi od pracy - por. art. 85 § 3 Kodeksu pracy).
 2. Wynagrodzenie miesięczne pracownika "X" wynosi: 5.000 zł. Pracownik ten jest od 2019 r. uczestnikiem PPK. Wpłaty na PPK do wybranej instytucji finansowej wpłacane są 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Oznacza to, że przychód pracownika z tego tytułu spółka doliczy do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód (pracodawca nie ma z czego pobrać zaliczki na podatek dochodowy, gdyż wypłat pieniężnych dokonał wcześniej).
 3. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył pracodawcy PIT-2. Nie korzysta on ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.
 4. Zgodnie z polityką rachunkowości spółka rozlicza koszty na kontach zespołu 4.
 5. Rozliczenie podatkowo-składkowe za grudzień 2020 r., z uwzględnieniem wpłat do PPK, przedstawia się następująco:
WyszczególnienieWierszKwota w zł
Kwota wynagrodzenia za grudzień 2020 r. 15.000,00
Wysokość obciążeń składkowych pracownika
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: wiersz 1 25.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne: wiersz 2 × 9,76% + wiersz 2 × 1,5% + wiersz 2 × 2,45% 3685,50
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: wiersze 2 - 3 44.314,50
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: wiersz 4 × 9% 5388,31
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia: wiersz 4 × 7,75% 6334,37
Obciążenia podatkowe pracownika
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy po zaokrągleniu: wiersz 1 - 250,00 zł - wiersz 3 74.065,00
Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej: wiersz 7 × 17% - 43,76 zł 8647,29
Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu: wiersz 8 - 6 9313,00
Wpłata do PPK pracownika
Wpłata podstawowa: wiersz 1 × 2% 10100,00
Kwota do wypłaty po pobraniu wpłaty do PPK: wiersze 1 - 3 - 5 - 9 - 10 113.513,19
Wpłata do PPK pracodawcy
Wpłata podstawowa: wiersz 1 × 1,5% 1275,00
Wysokość obciążeń składkowych pracodawcy
Składki na ubezpieczenia społeczne: wiersz 2 × 9,76% + wiersz 2 × 6,5% + wiersz 2 × 1,67%* 13896,50
Składki na FP i FS: wiersz 2 × 2,45% 14122,50
Składka na FGŚP: wiersz 2 × 0,10% 155,00
Ogółem: wiersze 13 + 14 + 15 161.024,00

W przykładzie przyjęto, że dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2020 r.
1. LP - lista płac za grudzień 2020 r.:      
   a) kwota wynagrodzenia brutto 5.000,00 zł 40-4 23-0
   b) składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracownika 685,50 zł 23-0 22-3
   c) składka zdrowotna 388,31 zł 23-0 22-3
   d) zaliczka na podatek dochodowy 313,00 zł 23-0 22-3
   e) wpłata do PPK pracownika 100,00 zł 23-0 24
2. PK - obciążenia pracodawcy:    
   a) składki ZUS 1.024,00 zł 40-5 22-3
   b) wpłata do PPK 75,00 zł 40-5 24
B. Zapisy w księgach stycznia 2021 r.
1. WB z 8 stycznia 2021 r. - przelew wynagrodzenia na konto pracownika 3.513,19 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2020 r.

Bilansowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK

B. Zapisy w księgach stycznia 2021 r.

Bilansowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK

IV. Rozliczanie podatkowe wynagrodzenia, składek ZUS oraz wpłaty na PPK:

 1. Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FS i FGŚP zostaną opłacone 15 stycznia 2021 r., a wpłata do PPK dokonana 15 lutego 2021 r., to wynagrodzenie oraz wymienione składki i wpłaty do PPK pracodawca uwzględni w kosztach uzyskania przychodów w grudniu 2020 r.
 2. Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FS i FGŚP oraz wpłaty do PPK zostaną opłacone 15 lutego 2021 r., to wynagrodzenie oraz wpłaty do PPK pracodawca uwzględni w kosztach uzyskania przychodów w grudniu 2020 r., natomiast składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, składki na FP, FS i FGŚP uwzględni w kosztach lutego 2021 r., w dacie ich opłacenia.

3. Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów

Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami pracowników produkcyjnych za wykonaną pracę lub świadczenie usług na rzecz produkcji zalicza się do kosztu wytworzenia produktu. W myśl art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją (np. płace bezpośrednie z pochodnymi) i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Zatem dla celów bilansowych wynagrodzenia pracowników produkcyjnych są aktywowane w koszcie wytworzenia na koncie 60 "Produkty gotowe i półprodukty", zapisem po stronie Wn konta 60, w korespondencji ze stroną Ma konta 58 "Rozliczenie kosztów działalności" lub 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej". Wpływają one na wynik finansowy dopiero w momencie sprzedaży produktów, tj. w momencie uzyskania przychodu. Wartość sprzedanych produktów według ich kosztu wytworzenia odnosi się w ciężar konta 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", zapisem po stronie Wn konta 70-1, w korespondencji ze stroną Ma konta 60. Co istotne, jeżeli na dzień bilansowy wyroby gotowe nie zostaną sprzedane, to koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych, składek ZUS oraz wpłat do PPK obciążających pracodawcę, które wchodzą w skład kosztu wytworzenia tych wyrobów, nie wpłyną na wynik finansowy, lecz na wartość produktów prezentowaną w pozycji B.I.3. "Produkty gotowe" aktywów bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Dla celów podatkowych regulacje zawarte w art. 22 ust. 6ba i 6bb updof i art. 15 ust. 4g i 4h updop - w odniesieniu do należności związanych ze stosunkiem pracy (tj. wynagrodzeń i należnych od nich składek ZUS w części finansowanej przez płatnika) - modyfikują ogólne zasady zaliczania wydatków do bezpośrednich i pośrednich kosztów uzyskania przychodów, wynikające z art. 22 ust. 5, 5a-5c updof oraz art. 15 ust. 4, 4b-4d updop, dotyczące momentu potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich. Jako przepisy szczególne mają zatem pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi. Oznacza to, że dla celów podatkowych pracodawca wypłacający wynagrodzenia pracownikom produkcyjnym w odpowiednim terminie może ująć je w kosztach podatkowych już w miesiącu, którego one dotyczą, a nie jako koszty związane bezpośrednio z uzyskaniem przychodu ze sprzedaży produktu, tj. w momencie jego sprzedaży.

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Rozliczanie wpłat do PPK w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 17

Koszty uzyskania przychodów a wpłaty do PPK

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 33

Podatkowe rozliczenie wpłat do PPK

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 26

Ustalenie wynagrodzenia do wypłaty przysługującego zleceniobiorcy po przystąpieniu do PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021, strona 59

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA - pozostałe artykuły w dziale

Objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 38

VAT należny z tytułu wniesienia aportu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 38

Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 38

Ewidencja objęcia udziałów w zamian za aport, z uwzględnieniem przepisów bilansowych i podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 38

Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 49

Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 49

Warunki uznania umowy za podatkowy leasing finansowy i ustalenie wartości przedmiotu umowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 49

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy leasingu finansowym uznawanym za dostawę towarów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 49

Ujęcie przedmiotu leasingu finansowego w księgach rachunkowych jednostki niebędącej podatnikiem VAT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 49

Ulga na złe długi u wierzyciela w ujęciu podatkowym i bilansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Korekta podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Warunki zastosowania ulgi na złe długi przez wierzyciela

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Ulga na złe długi w podatku dochodowym w czasie COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Ujęcie ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Odroczony podatek dochodowy przy wykorzystaniu ulgi na złe długi u wierzyciela będącego podatnikiem CIT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 44

Ustalanie stawek amortyzacji bilansowej oraz podatkowej budynków niemieszkalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 46

Amortyzacja bilansowa budynków niemieszkalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 46

Amortyzacja podatkowa budynków niemieszkalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 46

Ewidencja księgowa amortyzacji budynków niemieszkalnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 46

Wpływ nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych na ewidencję księgową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z udziału w zyskach spółki komandytowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Ewidencja podatku dochodowego od osób prawnych w księgach rachunkowych spółki komandytowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego przez spółkę komandytową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 43

Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 36

Ustalenie przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 36

Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 36

Bilansowe rozliczenie skutków nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi firmowego auta

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021, strona 36

Rozliczenie straty w spółce kapitałowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Ogólne zasady odliczenia straty podatkowej od dochodu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Szczególne zasady odliczenia straty poniesionej w 2020 r. z powodu COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Pokrycie straty według przepisów ustawy o rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Ujęcie w księgach skutków korekty CIT-8 za 2019 r. z tytułu odliczenia straty podatkowej za 2020 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 41

Aport do spółki osobowej w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 42

VAT należny z tytułu wniesienia aportu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 42

Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 42

Objęcie udziału w kapitale spółki osobowej w ewidencji księgowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020, strona 42

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 45

Podstawa prawna uzyskania dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 45

Zaliczenie otrzymanego dofinansowania do przychodów podlegających opodatkowaniu - interpretacja KIS

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 45

Ujęcie w księgach otrzymanego dofinansowania jako zmniejszenia kosztów - wyjaśnienie Min. Fin.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020, strona 45

Bilansowe i podatkowe skutki wywłaszczenia nieruchomości na cele drogowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

Przychód podatkowy z tytułu odszkodowania za przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup wywłaszczonej nieruchomości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

VAT od czynności polegającej na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

Ujęcie w księgach rachunkowych przekazania nieruchomości gruntowej pod budowę drogi publicznej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020, strona 40

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 38

Objaśnienia podatkowe Min. Fin. w sprawie nowych preferencji stosowanych w celu przeciwdziałania COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 38

Podatkowe uproszczenia w amortyzacji środków trwałych nabytych w związku z COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 38

Bilansowa amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do produkcji towarów na walkę z epidemią

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 38

Podróże służbowe pracowników w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 32

Regulacje prawne dotyczące podróży służbowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 32

Ujęcie w kosztach podatkowych kwot należności wypłacanych z tytułu rozliczenia podróży służbowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 32

Kurs stosowany do rozliczania zagranicznej podróży służbowej dla celów podatkowych i bilansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 32

Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgach rachunkowych na przykładach liczbowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 32

Należności objęte odpisem aktualizującym w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 45

Przesłanki tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 45

Odpisy aktualizujące wartość należności według prawa podatkowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 45

Bilansowe i podatkowe rozliczenie odpisów aktualizujących na przykładach liczbowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020, strona 45

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z epidemią

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020, strona 45

Objaśnienia podatkowe w zakresie korzystania z preferencji w podatku od nieruchomości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020, strona 45

Powstanie przychodu bilansowego w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020, strona 45

Rozliczenie różnic kursowych powstałych przy zapłacie zobowiązania za środek trwały

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020, strona 46

Różnice kursowe wpływające na wartość początkową środka trwałego w świetle przepisów podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020, strona 46

Uwzględnienie różnic kursowych w wartość początkowej środka trwałego dla celów bilansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020, strona 46

Rozliczenie faktury z polskim VAT, wystawionej kontrahentowi z UE

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 46

Wycena transakcji w walucie obcej dla celów VAT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 46

Podatkowa i bilansowa wycena przychodu określonego w walucie obcej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 46

Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020, strona 46

Dofinansowanie z FP części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w związku z COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 46

Zasady otrzymania wsparcia od starosty w związku z koronawirusem

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 46

Księgowe ujęcie dofinansowania otrzymanego z FP

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 46

Przychody i koszty podatkowe dotyczące dofinansowania z FP

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020, strona 46

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 46

Zasady zwolnienia płatnika z obowiązku opłacania składek ZUS

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 46

Przychody i koszty podatkowe dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za pracowników

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 46

Rozliczenie składek ZUS w księgach rachunkowych pracodawcy korzystającego ze zwolnienia w ich opłacaniu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 46

Ulga na złe długi w zakresie podatku dochodowego i VAT w księgach wierzyciela

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 46

Ograniczenie zatorów płatniczych w przepisach o podatku dochodowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 46

Rozliczenie VAT należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 46

Ujęcie skutków wystąpienia złego długu w księgach wierzyciela

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 46

Składnik majątku nabyty z zamiarem wykorzystywania przez okres krótszy niż rok

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 40

Środki trwałe w świetle przepisów ustawy o rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 40

Rozliczenie składnika majątku nabytego na okres krótszy niż rok według KSR nr 11

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 40

Obowiązki związane z upływem przewidywanego okresu używania w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 40

Ewidencja księgowa skutków późniejszego ujęcia składnika majątku na przykładach liczbowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 40

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.