Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2021 r., godz. 7:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 63.624 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
13
1
2
3
4
14
5
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
15
16
17
18
16
19
20
21
22
23
24
25
17
26
27
28
29
30
pomoce podatnika

Opłaty z tytułu leasingu finansowego w rachunku przepływów pieniężnych

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 7

Nasza spółka z o.o. wykorzystuje w prowadzonej działalności środek trwały na podstawie umowy leasingu finansowego. Jesteśmy zobowiązani do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych. W której pozycji powinniśmy ująć opłaty z tytułu leasingu finansowego?

Poniesione przez jednostkę wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego zaliczane są do działalności finansowej. W związku z tym w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według metody bezpośredniej lub pośredniej wykazuje się je w grupie C. "Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej". Wydatki te w wysokości zapłaconych rat kapitałowych, bez odsetek i prowizji, wykazuje się w pozycji C.II.7, natomiast zapłacone odsetki i prowizje od leasingu finansowego wykazuje się w pozycji C.II.8.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są zobowiązane jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, z uwzględnieniem uproszczeń, które mogą stosować jednostki mikro i małe.

Rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą bezpośrednią lub pośrednią. Uwzględnia się w nim wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych.

Przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej. Działalnością inwestycyjną jest natomiast nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści. Z kolei działalność finansowa to pozyskiwanie lub utrata źródeł finansowania (zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału/funduszu własnego i obcego w jednostce) oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści (por. art. 48b ustawy o rachunkowości).

Szczegółowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych określa Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (KSR nr 1). Z opisu zawartego w pkt 7.3 tego standardu wynika, iż wydatki poniesione przez korzystającego na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego zalicza się do przepływów działalności finansowej. Natomiast ze szczegółowych wyjaśnień treści poszczególnych pozycji i sposobu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych wynika, iż pozycja C.II.7 służy do wykazania wydatków na spłatę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, to jest rat kapitałowych, bez odsetek i prowizji, które wykazuje się w pozycji C.II.8. Jeżeli wydatki te są wyrażone w walucie obcej, to spłatę zadłużenia wykazuje się łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi).

Ponadto, jeżeli jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, to z uwagi na fakt, iż wydatki na spłatę zobowiązań (w tym odsetek) z tytułu umów leasingu finansowego zaliczane są do działalności finansowej, podlegają one wyłączeniu z przepływów działalności operacyjnej. Część odsetkową ujmuje się ze znakiem plus w pozycji A.II.3. "Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)". Natomiast zmiana stanu zobowiązań finansowych spowodowana zarówno przyjęciem składnika aktywów w leasing finansowy, jak i spłatą tego zobowiązania, podlega wyłączeniu z pozycji A.II.8. "Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, w wyjątkiem pożyczek i kredytów". Jak wynika bowiem z KSR nr 1, w pozycji A.II.8 ujmuje się zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych, jednak z wyłączeniem zobowiązań finansowych. Nie uwzględnia się tu zmian stanu zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej, finansowej ani z operacji lub zdarzeń niepieniężnych.

Warto także pamiętać, że w przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy zaliczony jest do środków trwałych korzystającego i podlega u niego amortyzacji bilansowej. Oznacza to, iż w przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, dokonane w danym roku obrotowym odpisy amortyzacyjne od tego składnika należy wykazać (ze znakiem plus) w pozycji A.II.1. "Amortyzacja". Jest to bowiem pozycja niepowodującą zmiany stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, o którą koryguje się wynik finansowy netto roku obrotowego.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. wykorzystuje środek trwały na podstawie umowy leasingu finansowego.
 2. Poniesione przez spółkę w ciągu roku wydatki na spłatę rat leasingowych wyniosły łącznie: 25.000 zł, w tym raty kapitałowe: 22.000 zł i odsetki: 3.000 zł.
 3. Roczne odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu wyniosły: 10.000 zł.
 4. Rachunek przepływów pieniężnych spółka sporządza metodą pośrednią. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił: 100.000 zł. Na potrzeby przykładu zakłada się, że w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne operacje gospodarcze, a wynik finansowy netto za ten okres wyniósł: 13.000 zł (strata).
 5. Dla uproszczenia w przykładzie pominięto kwestię VAT.

II. Fragment rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za rok
obrotowy
(w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto - 13.000
II. Korekty razem 13.000
1. Amortyzacja 10.000
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3.000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy 0
II. Wydatki 25.000
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 22.000
8. Odsetki 3.000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) - 25.000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) - 25.000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym - 25.000
F. Środki pieniężne na początek okresu 100.000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 75.000
CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Przeznaczenie zysku na fundusz socjalny w rachunku przepływów pieniężnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 18

Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 68

Czy amortyzację uwzględnia się w rachunku przepływów pieniężnych?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020, strona 16

Rozrachunki ze wspólnikami w księgach rachunkowych spółek osobowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020, strona 12

MSSF 16 "Leasing" - część VII - wycena aktywów z tytułu praw do użytkowania i zobowiązań leasingowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020, strona 46

Rachunkowość finansowa - pozostałe artykuły w dziale

Pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem wypracowanym za 2020 r. UWAGA! Zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 6

Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 6

Prezentacja w bilansie straty z lat ubiegłych i zysku roku bieżącego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 6

Ujawnienie informacji o planowanym sposobie podziału zysku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 6

Wpływ zasady istotności na wynik finansowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 9

Zasada istotności w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 9

Uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 9

Istotność zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 9

Wpływ skutków popełnionych błędów na sprawozdanie finansowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 9

Przeksięgowanie wyniku za rok poprzedni do rozliczenia, gdy nie zostało zatwierdzone sprawozdanie za ten rok

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 17

Przeznaczenie zysku na fundusz socjalny w rachunku przepływów pieniężnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 18

Skutki otrzymania rabatu potransakcyjnego na przełomie lat obrotowych UWAGA! Zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 7

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 7

Wpływ na sprawozdanie zwolnienia z opłacania składek ZUS, uzyskanego w ramach tarczy 6.0

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 10

Wycena nieruchomości inwestycyjnej w sprawozdaniu spółki postawionej po dniu bilansowym w stan likwidacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021, strona 15

Inwentaryzacja zapasów w drodze weryfikacji w związku z epidemią UWAGA! Zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 9

Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 4

Nieruchomości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą - wybrane zagadnienia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 11

Zakup budynku wraz z gruntem na potrzeby własnej działalności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 11

Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 11

Wybudowanie budynku na gruncie będącym własnością innej jednostki

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 11

Zakup nieruchomości mającej służyć jednostce jako inwestycja

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 11

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021, strona 4

Prezentacja w sprawozdaniu dofinansowania do wynagrodzeń, otrzymanego w ramach tarczy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 9

Skutki bilansowe wydania przedmiotu leasingu w kolejnym roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 13

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 7

Umorzenie pożyczki otrzymanej w związku z COVID-19 w księgach i sprawozdaniu jednostki małej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 7

Zaliczki na poczet dywidendy w zestawieniu zmian w kapitale własnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 11

Dane wykazywane w informacjach uzupełniających do bilansu, sporządzanych przez jednostkę mikro

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 10

Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 12

Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021, strona 7

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.